Aktualne nowostki Rańše powěsće: sobotu, 11.02.2017


Škit před strašnej chorosću

Budyski krajnoradny zarjad je dla ptačeje grypy wokoło Budyskeho spjateho jězora zawrjene pasmo postajił. Tute płaći tež za wokolne wsy kaž Delnju Hórku, Delnju Kinu, Wulki a Mały Wjelkow a dalše. Přičina je, zo je zarjad pola mortweju kołpow wirus namakał. Ze zawrjeneho pasma njesmědźa plahowarjo mjez druhim žanu pjeriznu wuwozyć. Namakaja mortwu pjeriznu w swojich chlěwach a kurjencach, dyrbja to zarjadej hnydom zdźělić. Nimo toho maja so wobsedźerjo psow a kóčkow wo to postarać, zo zwěrjata swobodnje njeběhaja. To płaći tež za wjetše wobkedźbowanske pasmo. Do tutoho słušeja wot wčerawšeho mjez druhim gmejny Radwor, Wulka Dubrawa, Malešecy, Bóšicy, Njeswačidło, Bukecy a Kubšicy.


Na česć Chěžki

Dźěłowy wuběrk Koła serbskich spisowaćelow je so pjatk doskónčnje na lětuši program Swjedźenja serbskeje poezije dojednał, kotryž je wěnowany Jurjej Chěžce. Na jeho 100. posmjertnych narodninach, 22. julija, chcedźa spisowaćela před jeho ródnym domom w Hórkach počesćić. Nimo toho su wjacore čitanja srjedź awgusta planowane, mjez druhim w Hórkach z 1. Serbskej kulturnej brigadu.


Ćahi dale pojědu

Regionalny wobchadny zwjazk ZVON je swój etat 2017 schwalił. Wón dóstanje lětsa a klětu 2,9 milionow eurow wjace wot Sakskeje hač dotal planowane. Z tym je jasne, zo so ćahowe čary a małe zastanišća we Łužicy njezawrěja, praji jednaćel Hans-Jürgen Pfeiffer. Nimo toho móže ZVON na přikład za Dźeń Saksow w Lubiju přidatne jězby poskićeć. Spočatnje dla přemało pjenjez začisnjenu ideju jězbneho lisćika přez mobilne nastroje, tak mjenowany e-ticket, chce Pfeiffer nětko tola wuwić dać.


Nowa technika za nuzowe pady

20 tak mjenowanych krajnych skričkowanišćow, němsce „Landfunkstellen“, we wokrjesu Budyšin dyrbi so hač do lěća z digitalnu techniku wuhotować. Wone při wjetšich nuzowych padach abo přirodnych katastrofach wuchowansku centralu wolóža a pomhaja pomoc na městnje koordinować. Za zarjadowanje tajkich krajnych skričkowanišćow dyrbja so stajnje wjacore gmejny zwjazać, tak krajnoradny zarjad w Budyšinje. Gmejny móža sej škričkowansku techniku z 75 procentami wot kraja spěchować dać.


Nowe rjadowanje za parkowanje

Na arealu Budyskeje chorownje budźe so w přichodźe parkowanske městno zapłaćić dyrbjeć. Kaž spěšne su techniske wuměnjenja date, so nowe parkowanske postajenja zawjedu, praji serwisowy nawoda Markus Mantei. Wón liči z tym, zo budźe tomu najpozdźišo w měrcu. Planowane je, zo je parkowanje w prěnjej poł hodźinje darmotne, po tym ma kóžda hodźina euraj płaćić. Z tym chcedźa zadźěłać znjewužiwanju parkowanskich móžnosćow, tak Mantei. W januarje su na ležownosći Budyskeje chorownje wotewrěli parkowanski dom za 170 awtow.

posledni raz aktualizowane: 13. małeho róžka 2017, 09:47 hodź.