Rańše powěsće: srjedu, 15.03.2017


Wopłóčkowy zwjazk z dobytkom

Wopłóčkowy zwjazk "Při Klóšterskej wodźe" je wčera swój hospodarski plan za lěto 2017 schwalił. Dohromady liča z nimale 30.000 eurami dobytka, kiž chcedźa wróćo kłasć. Dohromady inwestuje wopłóčkowy zwjazk na 230.000 eurow, mjez druhim za wotkryće nowych twarskich ležownosćow w Porchowje a Sernjanach. Hišće je kalkulacija popłatkow za loni njejasna, za to planuja klawsurne posedźenje, tak předsyda Hans-Jochen Schöne wčera.


Wulka njejasnosć wo Worklečanskim hosćencu

Worklecy nimaja hižo wot lońšeho žadyn hosćenc wjace. Kaž nam wjesnjanosta Franc Brusk wobkrući, je wobsedźerka Marlies Hüllowa loni 30.junija swoju koncesiju wotzjewiła. Po tym drje je hosćenc jako partyjowy serwis na mjeno jeje mandźelskeho dale běžał. Serwis pak bu k 1. januarej 2017 tohorunja zaso wotzjewjeny. Tuchwilnu situaciju dokoławokoło něhdyšeho Worklečanskeho hosćenca mjenuje wjesnjanosta "dospołnje njejasnu". Dźensa za tydźeń ma so hosćenc na Budyskim sudnistwje znowa přesadźować.


Na njeskutki po wjac hač 70 lětach dopominać

Při pomniku Cyrila a Metoda blisko Smochćic móhł bórze hišće dalši pomnik stać. Na iniciatiwu Radworčana Ludwiga Sachsy ma wón na wójnskich jatych a jatych ze wšelkich KZ-ow dopominać, kotřiž buchu kónc 2.swětoweje wójny po tutej kónčinje honjeni. Towarstwo Cyrila a Metoda je hižo signalizowało, zo tajkemu pomnikej přihłosuje. Wčera je so tež Radworska gmejnska rada za tajki projekt wuprajiła.


Parkowanje we Wochozach njeje wjac darmotne

Wochožanski park błudźenkow zahaji dźensa swoju nowu sezonu. Na 20 hektarow wulkej ležownosći su wšitko spřihotowali a zažnje kćějace kwětki zwosadźeli. Wot lětušeho pak dyrbja wopytowarjo parkowanje swojeho awta zapłaćić. Kasěrować budźe so tutón jedyn euro w twarjenju turistiskeje informacije. Dwójce hižo je park błudźenkow we Wochozach myto "Green Flag Award" dóstał, to je wuznamjenjenje za parki a zahrody. Loni je park na wšě 60.000 ludźi wopytało.


LND z dwěmaj zarjadowanjomaj w Lipsku

Ludowe nakładnistwo Domowina so na lětušich Lipšćanskich knižnych wikach z dwěmaj zarjadowanjomaj wobdźěli. Wone předstaji fotowej zběrce "Wotmolowane" k Hornjej a Delnjej Łužicy, a nimo toho knihu Tima Meškanka wo Serbach a statnej wěstoće (stasi). To praji jednaćelka Marka Maćijowa. W srjedźišću programa Ludoweho nakładnistwa steji tež wóndano wušła kniha "Pjeć lětstotkow - Serbja a reformacija". Nowostki tamnych hornjołužiskich nakładnistwow so tohorunja z regionalnymi temami zaběraja, tola nic z reformaciju. Prěni raz wobdźěli so Neissuferverlag jako pjate hornjołužiske nakładnistwo na wikach w Lipsku. Tute so přichodny štwortk wotewrja.


Šulerjo z Heidelberga w Budyšinje

Na šulerskim swětowym dźiwadłowym dnju wustupja w měrcu w Budyšinje tež šulerjo z Heidelberga. Tući su na wuměnje pola Serbskeho dźěćaceho dźiwadła, kotrež pokazuje potom swoju hru "Zrudny princ" w němskej rěči. Serbske dźěći wopytaja potom w aprylu Heidelberg. - Nimo toho předstajitej serbskej zakładnej šuli z Budyšina a Wojerec swojej hrě. Cyłkownje wustupi 27. měrca 950 šulerjow na 16 jewišćach po cyłym Budyšinje. Šulerski swětowy dźiwadłowy dźeń wotměje so lětsa 18. króć.

posledni raz aktualizowane: 15. nalětnika 2017, 08:43 hodź.