Rańše powěsće: štwórtk, 16.03.2017


Čas a pjenjezy - we Worklecach wšo kaž planowane

We Worklecach ma so sobotu za tydźeń ponowjena sportownja přepodać. Kaž wjesnjanosta Franc Brusk praji, je so termin přepodaća runje tak dodźeržał kaž twarska suma. Z wjace hač 1.000.000 eurow su so mjez druhim tepjenje, wobswětlenje a wótřerěčaki wobnowili. Nimo oficielneho přepodaća sportownje změja sobotu za tydźeń we Worklecach tež jubilejne zarjadowanje k 25-lětnemu wobstaću sportoweho towarstwa Victorije. Njedźelu přizamknje so potom dźeń wotewrjenych duri.


Nowa pěstowarnja w Kulowje

Kulowska měšćanska rada planuje nowu pěstowarnju, kotraž ma kónc lěta 2019 hotowa być. Ležownosć a předpisy za twar so na wčerašim posedźenju měšćanskeje rady předstajichu. Jědnaće planowanskich běrowow je so wo planowanje twara požadało. Nětko rozsudźi zarjad, kotre štyri zawody smědźa konkretny namjet zapodać. Twar pěstowarnje je trěbny, dokelž je dotalna pěstowarnja na Budyskej za Kulow přemała.


Serbja wuknu intensiwnje čěsce

Za intensiwny rěčny kurs čěšćiny je so hač do wčerawšeho pjeć zajimcow přizjewiło. To zdźěli nam Rěčny centrum WITAJ w Budyšinje. Budźetej to znowa štyritydźenske dalekubłanje w juliju w Praze, a třitydźenski kurs w awgusće w Čěskich Budejovicach. Ke kursomaj słušeja tež ekskursije, koncerty a kubłanske wječory. Tajke stipendije za nawuknjenje čěskeje rěče poskića čěske knježerstwo Domowinje hižo z časa Chróšćanskeho šulskeho zběžka w lěće 2003.


Wobšěrny Budyski program za jutry

Rada za serbske naležnosće města Budyšin je wčera přewažnje wo jutrach a folklornym festiwalu rěčała. K jutram liča w Budyšinje z něhdźe 30.000 hosćimi. K tomu je město wobšěrny program za martrowny tydźeń a jutrowne dny zestajało, zdźěli čłonka rady Suzana Hozyna. Za jutry chcedźa we wobchodach serbske drastowe klanki wustajić, dwurěčne teksty na wukładnych woknach přilěpić, a na puće namolowane stopy dyrbja turistam puć wot Žitnych wikow k Serbskemu domej pokazać. - Za zahajenje folklorneho festiwala staji město rejowansku płoninu na naměsće před radnicu k dispoziciji. Tam móža so skupiny hižo do swjedźenskeho ćaha předstajić.


Serbsce po Wochožanskim parku błudźić

W přichodźe chcedźa we Wochožanskim parku błudźenkow tež serbske wjedźenja poskićeć. Za to tuchwilu dalekubłanja a přiručki přihotuja. Tež serbskorěčny lětak chcedźa zhotowić. Nimo toho chcedźa ze serbskimi wuměłcami dźěłać. Tak na přikład spočatk apryla na swjedźenju tulpow a narcisow, hdźež wustupja tež štyrjo wuměłcy Serbskeho ludoweho ansambla. A wot junija pokazuja zhromadnje ze Serbskim kulturnym centrumom Slepo wustajeńcu wo Serbach w tamnišej kónčinje.


Spać při Bjerwałdskim jězorje

Při Bjerwałdskim jězorje su loni na 9.000 hosći witali. Tutu ličbu je statistiski zarjad w Kamjencu wudał. Při tym je ličba přenocowanjow nahle přiwzała. Loni bě jich nimale 30.000 - před lětomaj pak ani hišće nic 13.000. Tuchwilu přihotuje so Hamorska gmejna na nowu sezonu wodoweho sporta, kotraž započnje so prěnjeho apryla. Hač pak so lětsa dalši festiwal "transNaturale" wotměje, njeje dotal jasne.


Bronzowa medalja za gymnaziastki

Volleyballistki starobneje klasy sk 2 Serbskeho gymnazija Budyšin su wčera při wubědźowanju "Młodźina trenuje za olympiju" w kónčnym kole Sakskeje třeće městno wobsadźili a nowy rekord nastajili. Holcy dźewjateho do jědnateho lětnika docpěchu w štwórtym lěće zasobu kónčne koło Sakskeje. Dwójce wubědźichu sej bronzu, loni samo slěbro. Jako najlěpšu hrajerku Sakskeje wuznamjenichu wčera w Dippoldiswalde serbsku gymnaziastku Luizu Šubertec z Kamjenca. Wčerawši turněr je holče mustwo sportoweho gymnazija Drježdźany dobyło.

posledni raz aktualizowane: 16. nalětnika 2017, 10:58 hodź.