Rańše powěsće: pjatk, 17.03.2017


Nowa pěstowarnja w Ralbicach njeje wotwidźeć

Gmejna Ralbicy-Róžant drje njezměje w přichodnych lětach dosć pjenjez za nowu pěstowarnju. Gmejnska rada je na swojim wčerawšim posedźenju znowa wo temje wuradźowała. Tež jeli bychu spěchowanje za nowotwar pěstowarnje dóstali, njebychu móhli bjeze wšeho trěbny swójski podźěl zapłaćić. Tuchwilu pobrachuja wosebje rumnosće za hort. Prašenje, kak dla planowaneho rozšěrjenja kormjernje swini w Ralbicach dale postupuja, je rada wčera jenož w njezjawnym dźělu wobjednawała, dokelž chcychu hišće raz z prawiznikom gmejny wo tym wuradźować.


Kredit za Worklečansku sportownju schwaleny

Gmejna Worklecy bjerje 180.000 € eurow kredita, zo by swójski podźěl na kóštach za saněrowanje swojeje sportownje zawěsćiła. To wobzamkny gmejnska rada na swojim wčerawšim posedźenju. Kredit běchu hižo loni při wobličenju cyłkownych kóštow zaplanowali. Z tutym zwyši so zadołženje w gmejnje wo 18 eurow na wobydlerja, zdźěli wčera wjesnjanosta Franc Brusk. Jutře za tydźeń ponowjenu sportownju přepodadźa.


Škit před wulkej wodu w Bukečanskej gmejnje

Škit před wulkej wodu wostanje w Bukečanskej gmejnje dale wažna tema. Wčera wječor je so gmejnska rada znowa z wjacorymi wotpowědnymi twarskimi naprawami zaběrała. Tež we wčera diskutowanym lětušim hospodarskim planje so wone na wjacorych městnach jewja. W juniju 2013 běše woda wosebje wokoło Koporc, Rodec, Kołwaza a dalšich wsow wulku škodu načiniła. Za jeje wotstronjenje dósta gmejna nimale 7.000.000 € připrajene. Tute pak - praji wjesnjanosta Norbert Wolf - njejsu dotal přeco hišće cyle přetrjebane, dokelž njejsu wjacore twarske naprawy zakónčene.


Dźěle historiskich Budyskich twarjenjow maja so potorhać

Dźěle někotrych zdźěla historiskich twarjenjow na Budyskej Nutřkownej Lawskej hasy maja so w aprylu skónčnje zwottorhać. To wobkrući měšćanske zarjadnistwo. W lěće 2006 mějachu so wone wobnowić a přetwarić - při tym pak so wjacore z nich sypnychu. Po tym njemóžachu so wobsedźer a twarske firmy lěta dołho dojednać, štó bě wina a štó měł kelko zapłaćić. W zašłym času su hoberske fota rozpadanu fasadu srjedź města blisko Serbskeho ludoweho ansambla zawodźeli.


Tež łužiska młodźina sobu hudźi

Na finalu Sakskeho krajneho wubědźowanja "Młodźina hudźi" so wjace hač 500 młodych hudźbnikow wobdźěli. Woni so tutón a přichodny kónc tydźenja w Budyšinje wubědźuja. Mjez nimi je tež pozawnist Dawid Wowčer z Radworja. Nimo toho planuje Sakska hudźbna rada tež wjacore wustupy wuznamjenjenych we wokolinje. Na wubědźowanju, kotrež ministerstwo za wuměłstwo spěchuje, je so spočatnje wjace hač 1000 młodostnych wobdźěliło.

posledni raz aktualizowane: 17. nalětnika 2017, 15:26 hodź.