Aktualne nowostki Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Princowski por w starowni

Wčera je princowski por Daniel II. a Bernadet I., pochadźacy z Chrósćic, zhromadnje z nimale 30 dalšimi čłonami Serbskopazličanskeho karnewaloweho towarstwa starownju swj. Ludmile w Chrósćicach wopytało. Po wopyće w starowni dojědźe sej póstniska delegacija ze Serbskich Pazlic hišće do domu za zbrašenych do klóštra Marijna hwězda w Pančicach-Kukowje.


Spěchowanje serbšćiny we Wojerecach zawěsćene

Po dołhodobnym planowanju financow je spěchowanje serbskeje rěče a kultury we Wojerecach zawěsćene. Z pjenjezami hodźi so na přikład přirada za serbske naležnosće města Wojerec spěchować. Tež Domowina móže dale projekty organizować, kiž zdźerženju rěče, kultury a serbskeho šulstwa přinošuja. W zwisku z nowej konsolidaciju je so přiražka zaso podwojiła a leži tuchwilu pola 1.500 eurow na lěto. Tutón staw je planowany za dobu wot 2017 do 2020.


Serbski audioguide w Drježdźanskim Zelenym wjelbje

Serbski audioguide w Drježdźanskim Zelenym wjelbje je dotal něhdźe 100 wopytowarjow wužiwało. To wuńdźe z naprašowanja na tamnišu nowinsku rěčnicu. Dlěje hač lěto tam hižo serbskorěčny poskitk maja. Dotal su jón rjadownje, towarstwa a jednotliwcy wužili. Produkcija bu wot sakskeho ministerstwa za wědomosć a wuměłstwo do nadawka data. Serbšćina je mjeztym 13. rěč, kiž w Zelenym wjelbje za wopisowanje eksponatow poskićuja.


Dźěła w Njeswačidle so dlija

Na Njeswačanskim hrodźe chcedźa w přichodnych dnjach pućiki wobnowić a hrjebje při haće skrućić. Tute buchu při wulkej wodźe 2013 wobškodźene. Restawrowanje studnjow je nimale zakónčene, jenož dźěła na přisłušacych figurach so hišće dlija. Wšo to traje dlěje hač planowane, tak wjesnjanosta Gerd Schuster. Tohodla njewuchadźa wón z toho, zo so figury do meje do parka nawróća. Na postawach dźěła so hižo z lěta 2015.


Budyskej iniciatiwje spěchowanje dóstałoj

Dwě Budyskej iniciatiwje dóstanjetej dohromady 125.000 eurow spěchowanja za integraciske projekty. Kaž zdźěli sakske ministerstwo za socialne, spěchuje so towarstwo Budyskeho Kamjentneho doma z projektom "integracija ćěkancow" . Čłonojo towarstwa "Swětłownja Majak" chcedźa pjenjezy za natwar interkulturelneho centruma w Budyskej strowotnej studni wužiwać. W měrcu so Budyskimaj iniciatiwomaj pjenjezy přepodadźa. Dalše towarstwo, kiž so za integraciju ćěkancow we Wojerecach zasadźuje, je hižo spěchowanje ministerstwa we wysokosći 44.000 eurow dóstało.

posledni raz aktualizowane: 24. małeho róžka 2017, 11:59 hodź.