Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


Dopřihotuja program

Serbske studentske skupiny tuchwilu swoje programy za Schadźowanku dopřihotuja. Tak su sobustawojo Drježdźanskeho cyłka Bjarnat Krawc wčerawši pokutny dźeń wužili, zo bychu poslednje detaile wudźěłali. Jurij Smoła: "Teksty mamy tak daloko hotowo, nětko so hišće wideja třihaja a zwuki nahrawaja." Program wobsahuje lětsa tež intensiwnu interakciju z publikumom z pomocu nowych elektroniskich srědkow. 143. schadźowanka wotměje so sobotu w Budyskej Krónje.


Dźe dale w Čornym Chołmcu

Tež za klětu je pokročowanje Krabatowych swjedźenskich hrow w Čornym Chołmcu zawěsćene. Kaž zdźěli towarstwo Krabatowy młyn, staj předsyda towarstwa Tobias Čižik a producentka swjedźenskich hrow wotpowědne zrěčenje za pokročowanja hač do lěta 2023 podpisałoj. Klětu planuja 15 předstajenjow stawizny, kotraž zaběra so z Krabatom. Předpředań zastupnych lisćikow zahaji so srjedź januara.


Rejuja zaso na konju

Woltižěrowanska sportowa jednotka, kotraž je dotal w Hornjej Boršći trenowała, ma mjeztym nowe zwučowanske srjedźišćo w Malešecach a zdobom noweho konja, na kotrymž móže zwučować. Loni w juniju je młodym konjacym sportowcam, mjez nimi tež serbskim młodostnym, nazhonity woltižěrowanski kóń zahinył. Po intensiwnym pytanju a dlěje hač 14-měsacow trajacym wukubłanju, su so woltižěrowarjo lětsa w nazymje prěni króć z nowym konjom zaso wuspěšnje na wubědźowanju w Eibenstocku wobdźělili.


Reformacija a etniskosć

Dźensa zahaji Serbski institut zhromadnje z Baltiskej historiskej komisiju mjezynarodnu konferencu pod hesłom „Reformacija a etniskosć. Serbja, Letojo a Estojo w 16. a 17. lětstotku". K zazběhej konferency přednošuje dźensa wječor Wienski stawiznar Dr. Stefan Donecker w Budyskim Serbskim muzeju wo temje, kajki wobraz mějachu Wittenbergscy teologojo a humanisća 16. lětstotka wo Łužicy a baltiskich krajach a tam zasydlenych ludnosćach. Cyłkownje 18 referentow z Němskeje, Rakuskeje, Estiskeje a Letiskeje budźe hač do soboty wo wuskutkach reformacije na tak mjenowane małe ludy we wuchodnosrjedźnej Europje na přikładźe Serbow, Letow a Estow přednošować. Wobšěrny konferencny wotběh namakaće pod www.serbski-institut.de.


Wuslědki pokalnych hrow

Koparjo młodźiny A hrajneho zjednoćenstwa Radwor/Wulka Dubrawa su wčera štwórćfinale wokrjesneho pokala docpěli. We Wachawje dobychu hosćo z 2:1. W samsnym času přesadźi so młodźina B hrajneho zjednoćenstwa Ralbicy/Kulow doma w Ralbicach přećiwo cyłkej z Wjelećina z 8:0. Delanscy koparjo steja z tym tohorunja w pokalnym kole wosom najlěpšich cyłkow. Nimo toho su nazymski mišter. Pokalna hra młodźiny A sportoweje jednotki Chrósćicy přećiwo koparjam z Kubšicy je wupadnyła.

posledni raz aktualizowane: 23. nazymnika 2017, 06:10 hodź.