Rańše powěsće Serbskeho rozhłosa


AfD za Łužicu w Berlinje

Hornju Łužicu zastupujetaj w nowym Zwjazkowym sejmje Němskeje čłonaj AfD Karsten Hilse z Budyskeho wokrjesa a Tino Chrupalla ze Zhorjelskeho wokrjesa. Wonaj staj wčera prěni raz direktny mandat dobyłoj. Wosebje w katolskich Serbach wostanje CDU dale sylna. W gmejnach Chrósćicy, Pančicy-Kukow, Worklecy a Ralbicy-Róžant dósta wona wšudźe wjac hač połojcu hłosow, a wjac hač 4o procentow tak mjenowanych druhich hłosow. Tež w Kulowje a Njebjelčicach je CDU jasnje dobyła. We wjetšinje druhich komunow pak bu AFD najsylniša: we Wulkej Dubrawje a Njeswačidle dósta wona nad 40 procentow, w Bukecach nimale 39, w Bóšicach a Trjebinje 37 a w Radworju a Slepom 36 procentow hłosow. Najsylniša strona cyłeje Hornjeje Łužicy je nětko AfD před CDU a Lěwicu.


Dalše rozsudy we Wóslinku, Trjebinje a Běłej Wodźe

Paralelnje k wčerawšim wólbam do zwjazkoweho sejma mějachu wolerjo někotrych gmejnow tež komunalne naležnosće wolić. Tak bu w Trjebinje Waldemar Locke (CDU) nowy wjesnjanosta. Za njeho hłosowaše nimale 53 procentow wólbokmanych Trjebina. Locke běše dotal hižo w gmejnskej radźe. W lěće 2010 bě wón hišće Kerstin Antoniusowej podležał, kotraž je funkciju nětko wotedała. We Wóslinku rozsudźi so 59 procentow wolerjow za to, zo měła gmejna w přichodźe samostatna wostać, a zo njetrjeba so gmejnska rada wo zjednoćenje z druhej gmejnu prócować. Nowy wyši měsćanosta Běłeje Wody rěka Torsten Pötzsch. 51,2 procentaj wolerjow je za njeho hłosowało.


Wendish Fest w Texasu

Texaska wjes Serbin dožiwi wčera 29. serbski swjedźeń "Wendish Fest". Wón zahaji so po zwučenym wašnju z jendźelsko-němskimi kemšemi. Popołdnju dožiwi na 3.000 hosći wšelke hry a prezentacije ratarjow z wokoliny. K tomu debjachu w bliskim muzeju jutrowne jejka. Kaž hižo loni njeje sej tež lětsa žana łužiska kulturna skupina do Texasa dojěła. Wjes Serbin bu po 1856 wot serbskich wupućowarjow załožena. Jich potomnicy mjenuja so "Wends", serbska runje tak kaž němska rěč pak stej so tam nimale dospołnje pozhubiłoj.


Biskop zapřahi žohnował

Něhdźe dwaceći zapřahow z horjanskich a delanskich wsow je so wčera na tradicionalnym ekumeniskim nyšporje z biskopom Heinrichom Timmereversom w Chrósćicach wobdźěliło. Hižo dźesaty króć je Towarstwo Cyrila a Metoda wěriwych a pohončow k tomu přeprosyło. Dešćikojteho wjedra dla zhromadźichu so zapřahi a wěriwi na nawsy a po cyrkwinskej horje. Na kóncu biskop zapřahi žohnowaše.


Młodej Serbaj mjez najlěpšimi Němskeje

Na němskich mišterstwach młodźiny w lětanju z płujadłom staj so kónc tydźenja w Oppenheimje pola Frankfurta nad Mohanom tež Serbaj wobdźěliłoj. Mjez 48 najlěpšimi pilotami płujadłow z cyłeje Němskeje bu 2o-lětny Jan Heelemann ze Serbskich Pazlic 17-ty, a 21-lětny Christian Deleńk z Njebjelčic 19.ty. Wonaj běštaj so jako najlěpšej ze Sakskeje za tute němske mišterstwa skwalifikowałoj.

posledni raz aktualizowane: 25. požnjenca 2017, 17:59 hodź.