Rańše powěsće: sobotu, 16.12.2017


Posedźenje kulturneho konwenta


Z nimale 700.000 eurami spěchuje Hornjołužiski kulturny konwent klětu 39 projektow. Mjez nimi stej tež dudakowy festiwal w Slepom a dźěłarnička při Miłočanskej skale. To je so wčera w Zhorjelcu rozsudźiło. Tež wuměłska dźěłarnja Jurja Brězana w Krabatowym młynje w Čornym Chołmcu smě so klětu přez přidatnje pjenjezy wjeselić. Kulturny konwent Hornja Łužica - Delnje Šlezka je najwyši organ tutoho kulturneho ruma, kiž wo podpěrje zarjadowanjow a projektow rozsudźi.


Serbski sejm

Initiatiwa "Serbski sejm" žada sej wot němskeho knježerstwa a wot Sakskeje a Braniborskeje wšo hromadźe 350.000 eurow. Z tutymi pjenjezami maja so wólby tak mjenowaneho demokratisce legitimowaneho zastupnistwa Serbow přewjesć. To steji w zjawnym lisće, kotryž je iniciatiwa kanclerce Angeli Merkelowej a ministerskimaj prezidentomaj Sakskeje a Braniborskeje wčera wotpósłała. Zdobom prosy iniciatiwa "Serbski sejm" swojich podpěraćelow a sympatizantow wo pjenježne dary. - Rada Załožby za Serbski lud běše próstwu iniciatiwy wo 350.000 eurow njedawno wotpokazała.


Tež serbske nukle w Lipsku

Na cyłoněmskej wustajeńcy rasowych nuklow dźensa a jutře w Lipsku wobdźěla so tež wjacori serbscy plahowarjo. Mjez nimi su Achim Weclich z Pěskec a plahowarjo Chrósčanskeho towarstwa. Wšo hromadźe wočakuja kónc tydźenja w Lipsku na 27.000 nuklow a 4.500 plahowarjow z cyłeje Němskeje. Wjele plahowarjow bědźi so přeco hišće ze sćěhami nuklaceje mrětwy RHD-V2, kotraž je lětsa w awgusće tež w Hornjej Łužicy stam rasowych nuklow zahinyć dała.


Domowinska skupina Komorow

Domowinska skupina Komorow-Trupin-Rakecy je wčera w Komorowje swoju hodowničku woswjećiła. Nimale 20 hosćom je skupina šulerjow serbskorěčny kulturny program poskićiła. Regionalna rěčnica Budyskeje župy, Sonja Hrjehorjowa dźakowaše so Helmutej Fasce za wjelelětne dźěło na dobro Serbstwa a Domowiny z kwěćelom. Při serbskej kwasnej jědźi wječor z bjesadu wuklinča.


Kupjel w Korzymju

Kupjeli w Korzymju hrozy w najhóršim padźe strach, zo dyrbja ju bórze začinić. Jeje technika je přetrjebana a přestarjenja - za wobnowjenje pak faluja gmjenje pjenjezy. To rozprawja dźensa nowina SZ. Klětu swjeći Korzymska kupjel swoje 20.narodniny, jeje technika pak je jenož na 15 lět koncipowana. Wjesnjanosta Sven Gabriel so cituje ze sadu, zo móhła technika kóždy dźeń zaprajić. Za wobnowjenje pak njejsu žane pjenjezy. Loni je so w Korzymju 150.000 ludźi kupać přišło.

posledni raz aktualizowane: 18. hodownika 2017, 10:17 hodź.