Rańše powěsće: sobotu, 18.03.2017


Serbske digitalizowane filmy

Sakska ministerka za wuměłstwo, dr. Eva-Maria Stangowa, je wčera w Drježdźanach modelowy projekt předstajiła, z kotrymž ma so kulturne herbstwo zachować. W zašłych měsacach bu dźesać staršich serbskich filmow digitalizowane a restawrowane, štož činješe so w kooperaciji ze Załožbu za serbski lud a Serbskim Institutom a płaćeše 20.000 eurow. W přichodnych měsacach ma so z digitalizowanjom starych filmow a paskow pokročować, zo by so tute herbstwo zawěsćiło. W sakskich archiwach a produkciskich firmach leži hišće něhdźe 48.000 hodźin filmow, a podobnje wjele zwukowych dokumentow.


Europeada 2020

Přichodna Europeada w lěće 2020 budźe pak pola słowjenskeje mjeńšiny w Korutanskej w Awstriskej, abo w němsko-danskim teritoriju na woběmaj bokomaj hranicy. To je FUEN wčera w Berlinje zdźělił. Doskónčny rozsud padnje w meji. Europeada je europske mišterstwo narodnych mjeńšin w kopańcy. W lěće 2012 wotmě so wona we Łužicy, a loni w Južnym Tirolu w Italskej.  


Choćebuz kontra braniborskemu ministerstwu

Z planowanej změnu šulskeho postajenja Braniborskeho ministerstwa za kubłanje so nětko tež město Choćebuz zaběra. Kónc měsaca wuradźuje měšćanska rada wo předłoze, w kotrejž steji, zo ma ministerstwo swoje plany cofnyć. To pak budźe přichodny tydźeń tež tema we hłownym wuběrku města, tak Anna Kosacojc-Kozelowa, zamołwita za serbske naležnosće města Choćebuz. Hižo loni je wyši měšćanosta Kelch w lisće na ministerstwo warnował, zo móhł so wuspěch Witaj-projekta wohrozyć. Po planach ministerstwa dyrbja skupiny, kotrež serbsce wuknu, ze znajmjeńša dwanaće šulerjow wobstać. Z tym pak by wučba serbšćiny na wjele šulach wohrožena była.


W Budyšinje radšo nic wopak parkować

Nihdźe druhdźe w Budyskim wokrjesu so telko šoferow při wopačnym parkowanju njelepi kaž w měsće samym. Loni je so tu štwórć miliona eurow pokuty kasěrowało. Samo hdyž lońše chłostanja za wopačne parkowanje w Radebergu, Biskopicach, Kamjencu a Wojerecach hromadźe zličiš, je tuta suma mjeńša hač w Budyšinje samym. Wo tym pisa nowina SZ. Wosebje w Biskopicach so přeco mjenje kasěruje, dokelž nimaja tam dosć personala za kontrole.


Najmjeńši Radworčenjo najlěpši

Radworska AWO-pěstowarnja "Marja Kubašec" je hornjołužiske regionalne předkoło pěstowarskeje olympiady dobyła. Z tym je so wona za finale kónc apryla w Kamjencu skwalifikowała. Na druhim a třećim městnje slěduja dźěći ze Zemic-Tumic a Hodźija. Je to akcija wokrjesneho sportoweho zwjazka Budyšin.

posledni raz aktualizowane: 20. nalětnika 2017, 13:09 hodź.