Financy biskopstwa

Rozmołwa w tekstowej formje:

Diana: W Drježdźanach je wčera wo pjenjezy šło - wo wjele pjenjez! Běše to rozprawa wo sumach, z kotrymiž Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo dźěła. Beno Bělk je tam był, zo by nam wo tym powědał. Dobre ranje, Beno.  Ma biskop w Drježdźanach hišće dosć pjenjez?

Beno: Dobre ranje, Diana. Haj, hišće jemu dosaha, ale nic wjac dołho, chiba zo ty w přichodźe kusk wjele wjac do korbika mjetaš... Ale ně, chutnje: Wčera je so lětna bilanca biskopstwa 2015 předstajiła. Štož pak su zdobom najaktualniše ličby. To je tež druhdźe w hospodarstwje tak, zo su tajke dokładne bilancy hakle lěto pozdźišo hotowe. A z jednym słowom: Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo je w tutym jednym lěće wjele wjac nutřbrało (kaž my tak rjenje serbske prajimy) hač wudało. To rěka plus 18 milionow.

Diana: Je da to normalne, zo sej cyrkej tajki plus nadźěła?

Beno: Ně, to scyła njeje normalne, ale to ma swoju přičinu. Před štyri lětami je biskop Reinelt na wuměnk šoł - to rěka: wón je wšě wulke rozsudy swojemu naslědnikej přewostajił. Potom dołhi čas žadyn biskop, potom biskop Koch, ale jenož krótki čas. Potom zaso měsacy dołho ničo. A nětko biskop Timmerevers. Na tutym předstajenju wčera w Drježdźanach je znajmjeńša 15 króć, jeli nic wjac, słowo padnyło: Entscheidungsstau. Hdyž pak njeje so ničo wulke rozsudźiło, njejsu so tež žane pjenjezy wudawać móhli. A tohodla nětko tutón wulki plus na słužbnym konće biskopa.

Diana: na druhej stronje pak nastajnosći słyšimy, zo dyrbja so samo wosady zjednoćić, dokelž žane pjenjezy wjac njejsu.

Beno: Haj, a to je najskerje najwjetši problem, kotryž na biskopstwo kaž wulka woda jědźe. 40/50 lět dołho su biskopstwa we wuchodźe wjele pjenjez ze zapada dóstawali. A dóstanu je hišće dźensa. W lěće 2015 na přikład su 24 % wšěch pjenjez Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa ze zapada přišli, ze zapadnych biskopstwow. Ale: tutón transfer (němsce rěka wón Strukturbeitrag) je 2020 - za tři lěta - nimo. Kak potom dale, njeje hišće jasne. Zapadne biskopstwa wšak hižo dawno praja: Wam we wuchodźe so mjeztym wjele lěpje dźe hač nam. Jónu dyrbi kónc być z płaćenjom.

Diana: Što da je to tak drohe w tajkim biskopstwje?

Beno: Personal!!! Personal je najdróši: 35 milionow je so 2015 za cyrkwinski personal, potajkim wot duchowneho hač k cyrkwinskim wučerjam, přistajenym wosadnym pomocnikam, techniski personal, wučerjow w cyrkwinskich šulach a pěstowarnjach wudało. 35 milionow.

Diana: Ja pak płaću kóždy měsac swój cyrkwinski dawk, a ty tež, a to nic přemało. Hdźe ha tute pjenjezy wostanu?

Beno: W lěće 2015 je Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo 31 milionow eurow cyrkwinskeho dawka dóstało. To drje wjele klinči, ale to ani njeby za přistajeny personal dosahało. A k tomu njesměš wězo zabyć: Katolska cyrkej w Sakskej je a wostanje diaspora. Jenož 3,5 procenta ludźi so k njej wuznawa, a płaći z tym dawk.   

Diana: Potajkim ćežke časy tež za katolske wosady w Serbach!?!?

Beno: Hišće nic, w přichodnymaj lětomaj hišće nimale wšo tak wostanje kaž je. Ale potom  - po lěće 2020 - budźe drje tež w katolskich Serbach něštožkuli hinak, hač to tuchwilu znajemy. Haj, chiba zo jutře naraz poł miliona ludźi do cyrkwje zastupi, potom by wěc zaso hinak wupadała… 

 Diana: Wutrobny dźak za rozmołwu, Beno.

posledni raz aktualizowane: 22. nalětnika 2017, 10:27 hodź.