Hund auf dem Operationstisch
prawa za wobrazy: IMAGO