Trachtnebal in Zeißig
prawa za wobrazy: MDR/Lydia Matschie