Sportowy komentar: Serbska wubranka

"Naša ženska ekipa se připravlja", rěka nadpismo wideja, kotryž su Korutanske Słowjenki před štyrjomi dnjemi do interneta stajili. W nim su wjacore koparki holčeje wubranki hosćićelkow lětušeje Europeady widźeć. Wone so wjesela, wone trenuja, wone zhromadnje hraja ... "Naša Serbska žónska koparska wubranka so přihotuje" by tola tež raz rěkać móhło, a to w małym, krótkim filmje abo w rozprawje z wobrazom, a to w interneće, w nowinach, w rozhłosu abo w socialnych syćach.

Koparska wubranka Europeada 2020
prawa za wobrazy: MDR/wubranka.sorben.com

Město toho pak knježi we woběmaj našimaj wubrankomaj - snano tola lěpje Serbskimaj mustwomaj - wulke mjelčenje. Zamołwići wobeju cyłkow su přihoty na Europeadu do wulkeho potajnstwa zawobalili. Přiwisnik a tež žurnalist stejitaj před začinjenymi durjemi sportoweje hale abo kopanišća. Treningi!? Prošu bjez zjawnosće! Přihotowanske hry!? Ně, nic w rozhłosu a nowinach připowědźić! Halowe koparske turněry!? To je interny turněr, bjez přihladowarjow!

Turněr bjez zjawnosće

Prěni přikład: mjez hodami a nowym lětom su naše holcy-koparki w Ralbicach halowy koparski turněr zhromadnje z koparkami z Hlinowca wuhrali. Hala bě połna přiwisnikow Hlinowčankow, serbski fanowy blok pak ničo wo turněrje wědźał njebě. Spodźiwne, wšo jara jara spodźiwne.

Dalši přikład: Tele dny zetkachu so zamołwići Serbskeho mustwa - wubranki muži, zo bychu někotre prašenja nastupajo Europeady rozrisali. Z kotrenarjom, Handrijom Strelowom, mějach po zetkanju interview wučinjeny - tola Strelow mi při telefonje wotpraji a rjekny, zo njemóže abo njesmě w zjawnosći hišće ničo rjec - wšo pře łoskoćiwe. Měnił je zawěsće zestajenje kadera. Prašam pak so cyły čas: Što je poprawom to ćežke na tym? Chcedźa-li Serbja po móžnosći najlěpši sportowy wuspěch docpěć, je prašenje tola hižo rozrisane: Trenarski cyłk postaji ličbu sobujěducych a wuzwoli sej po kwaliće a po systemje najlěpje so hodźacych hrajerjow - wšojedne, kelko z nich su Hornjo- abo Delnjoserbja. Mam zaćišć, zo so serbskim přiwisnikam přez potajne wašnje oficialnych chětro předwjeselo na tutón wulki sportowy podawk wza, dokelž nimaja prosće móžnosć, so z mustwom identifikować abo so na to nastajić, štó poprawom sobu pojědźe. A tu njerěču wo hižo doskónčnym kaderu, ale jenož wo kriterijach wuzwolenja hrajerjow. Tež pola potencielnych kandidatow nimam w priwatnych rozmołwach runje zaćišć, zo su jara horcy na turněr - dokelž wšak tež woni sami scyła njewědźa, hdźe, što a kak! Zwostanje nam tuž jenož, dale čakać a so nadźijeć, zo zamołwići bórze z wotewrjenymi kartami hraja. Wšo dalše by wšěm žurnalistam, přiwisnikam a tež hrajerkam a hrajerjam chětro na čuwy šło.

posledni raz aktualizowane: 05. małeho róžka 2020, 14:28 hodź.