Skurilne rěčne šmjatańcy Njewšědne přełožki na Facebooku

W minjenych tydźenjach smy dóstali časćišo pokiwy našich připosłucharjow, zo su dźiwne přinoški na našej Facebookej stronje nadešli. Zdźěla běše tam rěč wo prawej pismikowej šmjatańcy. Što drje tči za tym? Naša onlinowa redakcija informuje.

Facebook Logo
prawa za wobrazy: dpa

Problem w tutym padźe mjenuje so awtomatiska přełožowanska funkcija. Poprawom njeje to špatna wěcka. W mnoho rěčach wjedźe to samo hižo k akceptabelnym wuslědkam. Tak zo móžemy přinoški, kiž su so poprawom w jendźelšćinje, čěšćinje, rušćinje abo arabšćinje postwali, znajmjeńša tež wobsahowje – na přikład – w němčinje zrozumić. Nažel pak tuta funkcija w Hornjo- kaž tež Delnjoserbšćinje scyła hišće njefunguje. A to wupada potom takle:

Kuriozne přełožki na Facebooku
Njewšědne rěčne přełožki wupadaja na přikład takle. prawa za wobrazy: Facebook

Facebook spyta serbske přinoški do němčiny přełožić. Dokelž pak serbšćinu njeznaje, spóznaje program w teksće jenož někotre słowne skupiny, kiž su jemu z pólšćiny abo čěšćiny znate. Zbytk pak nic. A wuslědk toho je potom, zo někotři wužiwarjo prawu rěčnu šmjatańcu mjez němčinu a serbšćinu na jich šmóratkach abo ličakach widźa.

A kak tomu zadźěwać?

Tule zhoniće hišće raz krok po kroku, kak móžeće na ličakach a smartfonach rěčne zastajenja Facebooka zarjadować a tak awtomatiski přełožk na Faceboku deaktiwizować:

1. Podajće so w meniju a pytajće dypk “zastajenja”:

Facebook přełožk zhašeć
prawa za wobrazy: Facebook

2. Stłóćce na dypk "rěč a region". Tule móžeće rěče zapodać, kiž nimaja so hižo přełožować. Dokelž Facebook serbske přinoški husto jako pólske abo čěske identifikuje, poskiča so, přełožk za tutej rěči deaktiwizować. Po tym stłóćće na změny składować. Wotnětka njebychu so serbske přinoški dyrbjeli hižo přełožować:

Facebook přełožk zhašeć
prawa za wobrazy: Facebook

__________________________________________________

Sće zajimowani na dalšich informacijach z digitalneho swěta? Potom pohladajće rady tež do našich druhich artiklow: