Onlinowa redakcija informuje: Přełožowanske funkcije w serbšćinje a móžnosće nałožowanja

To, štož so poskića, nałožować móc. Tež zhladujo na serbske aplikacije a programy tole płaći. Naša onlinowa redakcija předstaji, kak móhli ze serbskimi přełožowanskimi programami w přichodźe lěpje a komfortabelnišo dźěłać.

Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner

Znajeće to tež? Wy sće w syći po puću, surfujeće a naraz wočiniće artikl abo podaće so na internetowu stronu, kotraž je jenož w jendźelšćinje abo w druhej cuzej rěči přistupna. W zašłosći su sej serbscy wužiwarjo a serbske wužiwarki potom přeco ze swojimi rudimentarnymi znajomosćemi jendźelšćiny wupomhać dyrbjeli. Dźensa dźe to wo wjele lóšo. Trěbny je za to jeničce přełožowar BING abo serbski pendant SOTRA. Z programomaj móžeće sej z interneta tekst wuzwolić a potom do tak mjenowaneho translatora zapodać.

Hdyž sej tón přełožk wobhladam, tak je wón tež hižo zrozumliwy. Wězo dyrbju jón hišće raz pruwować dla prawopisnych abo gramatiskich zmylkow. Zwjetša pak wo to dźe, zo wobsah cuzeho teksta zrozumimy. A to je tu hižo dosć derje móžno!

dr. Beata Brězanowa, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ

Übersetzungsprogramm "sotra" obersorbisch-deutsch
prawa za wobrazy: MDR/Sotra

Tež nawopačny puć, je móžny. Štóž chce sej potajkim serbske słowa abo sady do jendźelšćiny, pólšćiny, čěšćiny, ukrainšćiny a něhdźe sto dalšich rěčow přełožować dać – z mało klikami je to jara spěšnje móžno. Tež štóž často z tabulkami, potajkim z Excel abo z pisanskim programom Microsoft Word dźěła abo Powerpoint prezentacije přihotuje, móže tutu přełožowansku funkciju direktnje we wonych programach wužiwać. Trjebaće za to jeničce přistup Microsoft Office365. Nimo toho je tež hornjoserbska prawopisna kontrola mjeztym awtomatisce w tutych programach instalowana. Dyrbiće sej ju jeničce wuzwolić.

Dalša móžnosć nałožowanja tuteje přełožowanskeje funkcije skići so na přikład serbsce wuknjacym abo nic maćernorěčnym Serbam. Štóž sej mjenujcy BING translator jako app na swojim šmóratku instaluje, móže swoju němsku sadu do handija rěčeć a potom app BING translator serbski přełožk hnydom na šmóratku napisa...

Zalutujemy sej potajkim čas, tu sadu němsce zapodać. Ale móžemy to hnydom ertnje činić. A hižo mam to serbsce stejo. K tomu přińdźe dalša funkcija, zo móžeće přełožk hnydom přez mailku abo Whatsapp, SIGNAL a druhe aplikacije swojim přećelam a znatym pósłać.

dr. Beata Brězanowa, nawodnica Rěčneho centruma WITAJ

Nałožować móc, štož dźensa hižo móžno je. Tež nam Serbam skića so přez nowe medije a technologije někotražkuli lěpšina, kiž zamóže naše wšědne žiwjenje tu abo tam wolóžić. A jeli nimaće hišće serbske pismo na swojich šmóratkach instalowane abo serbsku prawopisnu kontrolu na swojich ličakach abo dźěłaće aktiwnje ze soblexom, potajkim onlinowym słownikom hornjoserbšćiny – na internetowej stronje digiserb.de namakaće retomas rozjasnjenjow, kak móžeće sej tu abo tamnu funkciju na swojim ličaku abo šmóratku nastajić.