Rěčny kućik Fisprować - fispern

Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 05.04.2006

Tema: fisprować

"Ze swojeje nutřkowneje kapsy sfisprowach fijałkowy kwěćel – a Hanine woči so swěćachu." Na tutu sadu w nowej zběrce Doroteje Šołćineje "Mjez namaj" skedźbni mje njedawno znaty, a prašeše so za słowom sfisprowach – što měło to rěkać. Mi bě to cyle jasne, znaju to wot doma: fisprować – to je něšto z porstami parać, někajke drobne dźěło z porstami činić. W žanym słowniku ze serbšćinu jako wuchadźišćom wšak tele słowo njenamakaš, ale wone je zapisane w dwuzwjazkowym Němsko-hornjoserbskim słowniku pod němskim hesłom nesteln, štož je jara dobry wotpowědnik. Zajimawe je prašenje pochada tutoho słowa – serbski etymologiski słownik wšak tu bohužel njepomha, dokelž te słowo njeregistruje. Wone pak ma paralelu w našej hornjołužiskej regionalnej němčinje, dialektny hornjołužiski słownik Hansa Kleckera registruje: fispern "mühselige, knifflige, viel Fingerfertigkeit erforderliche Tätigkeiten verrichten", a tu drje dyrbimy tež za žórłom našeho hornjoserbskeho fisprowanja pytać.