Rěčny kućik Cowboy, Teenie, Single

Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 25.04.2006

Tema: Cowboy-teenie-single

Loni hižo sym Wam, lubi připosłucharjo, něšto wo formach plurala powědała, kotrež pomjenuja muske wosoby. Tehdy konstatowach, zo so w słownikach a gramatikach zapisane formy kaž palčikojo abo wnučkojo lědma hdy w rěčnej praksy wužiwaja, zwjetša praji so, zo su to palčiki resp. wnučki. Na tym so ničo změniło njeje. Nawopak: přez přewzaće wosebje wulkeje ličby požčonkow do hornjoserbskeje spisowneje rěče mamy dźeń a wjace formow, pola kotrychž přemyslujemy, kak pluralowa forma rěka. Jedyn tajki přikład je słowo "cowboy". Jenož derje, zo tak wjele serbskich cowboyjow nimamy, ale su to cowboyje abo comboyojo? Kóncowka –ojo je w kóždym padźe korektna.
Tam je teeniejowa diskotejka, na kotrejž su teenieje abo teeniejojo? Podobny přikład je słowo single – wjacori su single abo singl(e)ojo? Za tym, kak ma so pluralowa forma pisać, so ani njeprašam.
Mój namjet: wužiwajće leksikaliske wopisowanje, a tak móžeće so cyle elegantnje tajkim problemam wuwinyć – prajće, zo tam zetkanje młodostnych, samostejacych, nježenjencow abo njewudatych – a hotowo!