Přinošk dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 31.01.2007 Energiebündel

Kajkosće čłowjekow so hustodosć z pomocu leksiki wopisuja, kotraž so w přenjesenym zmysle wužiwa. Jedyn přikład za to je słowo "Energiebündel", kotrež so ani njehodźi posłownje do hornjoserbšćiny přewzać. Požčonka "energija" je so tež w serbšćinje etablěrowała, ale z walčkami to ničo činić nima. Tohodla prajimy serbsce, zo je to "energijepołny čłowjek". Tohorunja w přenjesenym woznamje so wužiwa tež "z energiju napjelnjeny čłowjek", štož pak někak směšnje klinči, dokelž so čłowjek z ničim njenapjelni.
W zwisku z wopisowanjom dźěći so husto praji "Er ist ein richtiger Wirbelwind!". Tu howri wichor skerje w našich předstawach, ale wón z motiwaciju za přełožk žanužkuli rólu njehraje. Wonemu dźěsću praji so serbsce, zo je wone jara hibićiwe, wobrotniwe abo temperamentne, potajkim tajki prawy "wšudźebył". Móžemy tež prajić, zo je něchtó "hotowa mutlička" abo "njeměrny duch". Najbóle wšak so mi w tutym zwisku frazeologiski wobrot "spěšny kaž wichor" lubi.
Apropos spěšnje: Nětko so ja spěšnje zaso ze studija zminu.