Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 07.10.2009 něšto njewšědne/njewšědneho – něšto nowe/noweho?

Njedawno so něchtó wopraša, hač je forma něšto njewšědne korektna, abo hač njeměło prawje rěkać: to je něšto njewšědneho. Wotmołwa rěka: woboje je prawe. Komentar namakamy w gramatice Helmuta Faski, w kotrejž so přikłady za wužiwanje pronomena něšto podawaja. W kontekstach kaž to je něšto njewšědne, něšto nowe abo tež něšto lěpše stej słowje něšto a sćěhowacy atribut kongruentnej. Tute kongruentne formy so tež w serbskich dialektach wužiwaja. Nowše wuwiće dokumentuja formy z genitiwom, kaž na přikład To je něšto njewšědneho, něšto noweho abo tež něšto lěpšeho, kotrež předewšěm młódši Serbja wužiwaja. Bjezdwěla zwisuje wuwiće ze znajomosćemi druhich słowjanskich rěčow, w kotrychž so genitiwne formy jewja. Tak znajemy z pólšćiny formy typa coś nowego.
Přeju Wam dźensa rjany dźeń, zo byšće něšto nowe abo něšto noweho, něšto rjane abo tež něšto rjaneho a něšto zajimawe abo tež něšto zajimaweho dožiwili!