Přinošk dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 16.06.2010 Serbska kopańca

Słyšiće-li w tutych dnjach muža abo hólca prajić „To bě rjany pas“, potom njejedna so ani wo kožany wobwjaz wokoło brjucha, ani wo transportnu připrawu w zawodźe – tež nic wo pućowanski wupokaz, ale prawdźepodobnje wo přihrawku bula w kopańcy. Při wusyłanjach wo swětowych mišterstwach akceptuju z němskeje rěče přewzaty wuraz pas, nic pak wołanje „eka, hand, aws“ abo „tor“, wšako je za to serbskich słowow – a nadźijomnje móžemy wšitcy prawje husto tež zawołać serbsce „wrota!“. Róžk, pas abo wrota maja potajkim wjacore woznamy, tajkich „wjacewoznamowych słowow“ je w serbšćinje tójšto.
Tam a sem budu tež w telewiziji kopańcu hladać, hdyž dźe wo postup do wosmi-, štwórć- a połfinala a skónčnje wo titul. Swojich hrajerjow, kotrychž mjenowachmy něhdy „Klinsmanowcy“, dyrbimy nětko hinak pomjenować, snano su woni nětko Löwowcy. Přejemy sej wšitcy rjane přihrawki, předewšěm pak wjele krasnych wrotow. Sportej zdar!