Koronawirus a sćěhi Aktualne wuwiće w Budyskim wokrjesu

W zašłych dnjach smy wobkedźbowali, kak prezentna je tema wokoło koronoweje pandemije zaso. Tak stupaja tež w Budyskim wokrjesu ličby infekcijow razantnje. W Budyskim wokrjesu njesmědźa so tohodla nachwilnje žane wulkozarjadowanja z wjac hač 1000 wopytowarjemi wotměć. Dokelž bu za to postajena marka - 60 koronowych infekcijow za Budyski wokrjes w běhu sydom dnjow -  překročena. Zakład za tute postajenja su infekciske ličby. Tola, što stanje so při kotrej ličbje a na čim so orientować?

Za nas relewantne su wězo najprjedy raz wšitke postajenja, kiž so wot zwjazka a krajow, w našim padźe wot kraja Sakskeje wobzamknu. Wo hišće wažniše pak je, hdyž njepodamy so runjewon do wukraja abo hdyž njewopušćimy naš region, zo orientujemy so potom na infekciskich ličbach zašłych sydom dnjow našeho wokrjesa. Přetož na zakładźe toho zamołwići reaguja a tu móža so postajenja na přikład wot druhich wokrjesow abo wulkoměstow rozeznawać.

W sakskim koronowym postajenju je rěč wo tak mjenowanym tři fazowym abo tři schodźenkowym systemje, što to rěka?

Kostenloser Corona-Test an einer Rastanlage
prawa za wobrazy: dpa

W tutym postajenju steji, zo rozeznawaja so tři markantne schodźenki infekciskeho wuwića, němsce praji so za to: Grenzwerte. To rěka, kotre postajenja za Budyski wokrjes w přichodnych dnjach liča, je wotwisne wot wuwića infekciskich ličbow w zašłych sydom dnjach. A na zakładźe tutych přimnje tutón tři-schodźenkowy plan.

Naš Budyski wokrjes ma něhdźe 300 000 wobydlerjow. Kak da so nětko wuliči a hdy hrozy dalše skrućenje postajenjow?

Die Kombo zeigt Touristen mit Masken in der Hauptstadt.
prawa za wobrazy: dpa

To je tak, zo je so za prěni schodźenk markantna ličba 20 natyknjenych w minjenych sydom dnjach na 100 000 wobydlerjow postajiła, za druhi schodźenk 35 natyknjenych a za třeći 50. Tute ličby měrja so na 100 000 wobydlerjow. A dokelž pak ma naš Budyski wokrjes, ty sy to prawje rjekła, 300 000 wobydlerjow, dyrbimy tute schodźenkowe ličby , potajkim 20, 35 a 50 - króć tři wzać. Přichodny stopjeń z wótrišimi postajenjemi je za Budyski wokrjes pola 105 natyknjenych w běhu sydom dnjow docpěty. A aktualny staw nětko: Mamy wjace hač 60 natyknjenych (staw: pjatk, 09.10.2020) we wokrjesu. To rěka, to je hišće pod 105 a z tym hišće prěni schodźenk. Wjele wjace k druhemu schodźenkej njefaluje. 

Što potom, jeli so druhi schodźenk docpěje?

Schild Kontaktverbot Corona
prawa za wobrazy: Colourbox.de

Jeli so druhi schodźenk docpěje, hroža potom dalše přiwótřenja. To rěka, zo so wobmjezowanja w zjawnym rumje dale skruća, na přikład, zo dyrbja so tež pěstowarnje abo šule ewentualnje znowa zawrěć abo zarjadowanja wotprajić. To pak rozsudźa zamołwići wot pada k padej. Tak mjenowany worst case – najhórši pad - potajkim třeći a woprawdźe kritiski schodźenk přimnje w našim wokrjesu wot 150 natyknjenych w minjenych sydom dnjach. Potom hroža samo znowa zakazy mjezsobneho skontaktowanja.