Covid-19 a sćěhi w našim regionje Koronawirus - nowosće, zdźělenki a wuwića

Kak wuskutkuje so koronawirus na naše zjawne a kulturne žiwjenje? Aktualne wuwića a nowosće w zwisku z wirusom zhoniće tule.

Quarantäne Corona-Virus
prawa za wobrazy: Colourbox.de

23.02.2021 9 hodź. | Nałožki: Pandemija so na křižerjow wuskutkuje

Jeli křižerjo lětsa jutrońčku pojěchaja, změje koronowa pandemija na procesiony wulke wuskutki. Na přikład so wotjěchanske časy změnja a so zjawnje w medijach njewozjewja. Tež jednotliwe čary procesionow móža so změnić. Tak chcedźa zamołwići móžnemu nawalej wopytowarjow zadźěwać a hygieniske předpisy dodźeržeć. Tole wobkrućichu wjacori křižerscy nawodźa. Jasne tež hižo je, zo přestawki za wobjed abo kofej po zwučenym wašnju w hosćićelskich wosadach lětsa njebudu.

22.02.2021 6 hodź. | Aktualny staw w zwisku z koronu

Za Hornju Łužicu bu w běhu wčerawšeje njedźele 51 nowonatyknjenjow na koronawirus wozjewjene. Tydźenska incidenca je w Budskim wokrjesu zaso zlochka stupała, na nětko 88 - w Zhorjelskim je na 64 spadnyła. Aktualnje so 143 koronowych pacientow w hornjołužiskich chorownjach hoji, 32 z nich leži na intensiwnych stacijach. Jedna pacientka je zemrěła.

19.02.2021 9 hodź. | Wuhlady na jutry 2021: Kantorojo wčera wuradźowali

Zamołwići kantorojo křižerskich procesionow wuradźowachu štwórtk wječor wo tym, kak móhli lětsa zmóžnić wozjewjenje poselstwa zrowastanjenja k jutram. Hygieniski koncept ze škitnymi naprawami so přez zamołwiteho za serbske naležnosće w biskopstwje Drježdźany-Mišno, dekana Wita Sćapana, na strowotniski zarjad wokrjesa w Budyšinje zapoda. Na to so wčera dojednachu

19.02.2021 8 hodź. | Koordinacija šćěpjenja zaběžała

Serwisowe městno měšćanskeho zarjada Wojerecy za koronowe škitne šćěpjenja so jara derje přiwza. Wot zašłeho tydźenja posrědkuja sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo za nad 80-lětnych šćěpjenske terminy, jeli sej tući to přeja. Nimo toho wotmołwja na prašenja dokoławokoło organizacije šćěpjenja. Hač dotal buchu daty wot něhdźe 450 wosobow přiwzate, kiž přeja sej šćěpjenski termin. Třećina z nich je tež jězbny serwis k šćěpjenskemu centrumej Kamjenc skazało - tón pak dyrbja potom sami zapłaćić. Tydźenska incidenca leži w Budyskim wokrjesu nadal pola 85, a je w Zhorjelskim wo 5 na 77 spadnyła.

18.02.2021 7 hodź. | Aktualne ličby

W Budyskim wokrjesu je dotal wjace hač 7.200 ludźi prěnje škitne šćěpjenje přećiwo Covid-19 dóstało, a nimale 3.000 ludźi druhu dozis. Wo tym informuje sakske socialne ministerstwo. W Zhorjelskim wokrjesu ma dotal 6.400 ludźi prěnje šćěpjenje a 3.200 druhe. Kónc decembra běchu w Hornjej Łužicy ze šćěpjenjom započeli. Budyski wokrjes chce sej dale wot wójska při boju přećiwo pandemiji pomhać dać. Tak je sej za strowotniski hamt podlěšenje podpěry přez wojakow wuprosył. Tež chorownja Maltezow w Kamjencu je wo dalšu pomoc Zwjazkoweje wobory prosyła. Srjedu bě w Hornjej Łužicy 111 nowonatyknjenych, tydźenska incidenca leži w Budyskim wokrjesu pola 85 - w Zhorjelskim pola 82. Po karće Budyskeho wokrjesa su tuchwilnje bjez koronoweho pada mjez druhim gmejny Kubšicy, Radwor, Bóšicy, Ralbicy-Róžant a Njebjelčicy.

16.02.2021 7 hodź. | Wobmjezowanja so wolóžuja

W Hornjej Łužicy so wobmjezowanja korony dla wolóžuja. Zhorjelski wokrjes je wčera a Budyski je dźensa zběhnył postajenje, so nic wjac hač 15 kilometrow wot doma zdalować. Tež zakaz, w nocy dom wopušćić, bu zběhnjeny. Móžne buchu wolóženja, dokelž w Sakskej a wokrjesomaj tydźenska incidenca mjeztym pjeć dnjow zasobu pod 100 nowonatyknjenjemi leži. Wokomiknje ma Budyski wokrjes tydźensku incidencu 84 nowych infekcijow - Zhorjelski 88 na 100.000 ludźi.

15.02.2021 9 hodź. | Kubłarjo móža so testować dać

Kubłarki a kubłarjo dźěćacych dnjowych kubłanišćow móža so k wotewrjenju pěstowarnjow jónkrótnje na koronu testować dać. Domjacy lěkarjo to přewjedu a Sakska spěšnotest zapłaći. Kraj da nimo toho tuchwilu pruwować, hač hodźało so tajke testowanje w pěstowarnjach tež na dołhi čas zarjadować. Tydźenska incidenca je w Hornjej Łužicy přez kónc tydźenja dale spadnyła - leži w Budyskim wokrjesu mjeztym pola 81, w Zhorjelskim pola 88.

13.02.2021 6 hodź. | Aktualny staw

Poskitk spěšnych darmotnych testow na koronu, kotrež Budyski strowotniski zarjad organizuje, so derje přiwozmje. Kaž krajnoradny zarjad pjatk zdźěli, je so někak 500 ludźi dobrowólnje přepytować dało. Třinaćo z nich pokazachu pozitiwny wuslědk, kiž bu pozdźišo z pomocu testa PCR wobkrućeny. W Zhorjelskim wokrjesu buštej pjatk dalšej padaj infekcije z mutěrowanym britiskim wirusom zwěsćenej. W Budyskim wokrjesu padny 7-dnjowska incidenca prěni króć po dołhim času pod 100, leži nětko pola 98, w Zhorjelskim pola 97

12.02.2021 6 hodź. | Dalše mutacije zwěsćene

W Hornjej Łužicy buštej štwórtk dalšej padaj infekcije z britiskej mutaciju koronoweho wirusa zwěsćenej. Tutej namakaštej so mjez 43 nowymi natyknjenjemi, kotrež strowotniski zarjad Zhorjelskeho wokrjesa registrowa. Wobě stejitej w zwisku z prěnimaj, hižo 31. januara zwěsćenymaj, padomaj. Cyłkownje je nětko w Zhorjelskim wokrjesu dźewjeć padow mutacije znate. Za to padny sydomdnjowska incidenca tam prěni króć po dołhim času pod 100, leži nětko pola 95, w Budyskim pola 106.

09.02.2021 6 hodź. | Diskusija wo pomocy woborow

W Budyskim wokrjesu diskutuje so zjawnje wo tym, hač móhli so jězdźidła wohnjowych woborow zasadźeć za transport staršich ludźi, kotřiž njemóža sej sami do šćěpjenskeho centruma w Kamjencu dojěć. Měnjenja su kontrowersne: Budyska powołanska wobora by po swójskim wuprajenju za to kapacity měła. Wjesne wobory to wotpokazaja. Tydźenska incidenca nowonatyknjenjow z koronu wostanje w Hornjej Łužicy dale nad 100, leži mjeztym pola někak 120.

04.02.2021 6 hodź. | Dalše přiwótřenje škitnych naprawow

W Budyskim wokrjesu je wot dźensnišeho konsum alkohola tež při busowych zastanišćach, na dwórnišćach, wikach, při tankownjach a zachodach wobchodow zakazany. To wuńdźe z noweho postajenja wokrjesneho zarjada, kotryž tak hižo wobstejace cony zakaza w Budyšinje, Kamjencu a Njedźichowje dale rozšěrja. Wobmjezowanje je najprjedy płaćiwe hač do 14. februara. Dale informowaše zarjad wo 69 nowoinficěrowanych a dwěmaj zemrětymaj na wčerawšej srjedźe. Ze Zhorjelskeho zarjada so wo 84 natyknjenych a 17 w zwisku z koronu zemrětych pisa.

02.02.2021 8 hodź. | Mutacija w Zhorjelskim wokrjesu

W sewjeru wokrjesa Zhorjelc bu kónc tydźenja pola dweju wosobow britiska warianta wot SARS-CoV-2 dopokazana. Wokrjes Zhorjelc je wšě trěbne naprawy zahajił, zo by spěšnemu rozpřestrěwanju wirusoweje mutacije zadźěwało, rěka w zdźělence. W Hornjej Łužicy bu hač do wčerawšeho připołdnja 107 nowych infekcijow na koronawirus přizjewjene. W starowni swjateje Ludmile w Chrósćicach su wobydlerjo a přistajeni póndźelu swoje prěnje šćěpjenje dóstali, kaž pisa dom na swojich socialnych kanalach. Tydźenska incidenca leži nětko w Budyskim wokrjesu pola 169, w Zhorjelskim pola 142 infekcijow na 100.000 wobydlerjow.

30.01.2021 7 hodź. | Ličby spaduja

Ličby infekcijow w Hornjej Łužicy pomału spaduja. Pjatk bu we woběmaj wokrjesomaj dohromady 138 nowonatyknjenych registrowane. Tydźenskej incidency ležeštej nětko tež w Budyskim wokrjesu druhi dźeń zasobu pod 200 nowoinfekcijemi na 100.000 ludźi - aktualnje pola 178. Zhorjelski wokrjes tole hižo dlěje docpěwa, leži pola 148.

29.01.2021 8 hodź. | Spěšnotesty jara derje přiwzate

Hotspot infekcijow na koronawirus su štwórtk w Kamjenskim domje za azylowych požadarjow zwěsćili. Wot 36 testow běchu wjac hač třećina (13) pozitiwne, mnozy dyrbjachu do karanteny. W Hornjej Łužicy bu 217 nowych infekcijow registrowane, štyrjo zemrěchu. Jara derje přiwzate buchu wot ludnosće spěšnotesty w Budyšinje. Mjez 200 dobrowólnje testowanymi zwěsćichu štyrjoch inficěrowanych. Rozsudźene bu, zo darmotne testy tež we februarje poskića. Tutón pjatk wječor wotměje so digitalna konferenca "Fakty město fakow - prašenja a wotmołwy ke koronowej krizy na přikładźe róžku třoch krajow", hdźež so tež sakski ministerski prezident Kretschmer wobdźěli.

28.01.2021 11 hodź. | Slepo: Digitalna wučba

Na Wyšej šuli dr. Marja Grólmusec w Slepom wuwučuja tuchwilu nimale wšitcy wučerjo w nimale wšitkich wučbnych předmjetach z pomocu widejowych konferencow na wuknjenskej platformje Lernsax. Wot póndźele hač do pjatka smědźa so šulerki a šulerjo pjatych do dźewjatych lětnikow na cyłkownje 70 live-hodźinach w interneće wobdźěleć. Za to je šulske wjednistwo wosebity hodźinski plan nastajiło. Z pomocu staršich a nošerja šule, gmejny Slepo, ma mjeztym kóždy wuknjacy Slepjanskeho kubłanišća trěbnu techniku za konfereny a tež přistup do interneta.

24.01.2021 8 hodź. | Ličba schorjenych spaduje

W Hornjej Łužicy ličby nowoinfekcijow na koronawirus spaduja. Hač do póndźele připołdnja wozjewichu dohromady 67 nowych padow. Při tym je 14 ze zašłeho tydźenja sobu zapřijate. Poměrnje wulka je porno tomu hišće ličba koronowych pacientow we chorownjach: mjenujcy 351, z nich 55 na intensiwnych stacijach. Tydźenska incidenca leži w Budyskim wokrjesu tuchwilu pola 259 - w Zhorjelskim snadnje pod 200. Nowe je, zo Budyski wokrjes darmotne spěšnotesty na koronu w strowotniskim zarjedźe poskićuje, ale za nje maš so do toho přizjewić.

23.01.2021 9 hodź. | Rozšěrjeny poskitk darmotnych spěšnych testow

Strowotniski zarjad w Budyšinje rozšěri swój poskitk za spěšne testy na koronu. Tak móža zajimcy w přichodnym tydźenju wothladajo wot srjedy wotydźenja so kóždy dźeń darmotnje testować dać. Za to dyrbja so online přizjewić. Dokelž njeje ličba nowonatyknjenjow hižo tak wysoka kaž w zašłych tydźenjach, móže 80 ludźi Budyski korona-team zaso wopušćić a so wo swoje poprawne dźěło starać. W Budyskim wokrjesu registrowachu wčera 120 nowoinfekcijow, w Zhorjelskim 57. Tydźenska incidenca w Hornjej Łužicy leži wokoło 250.

22.01.2021 9 hodź. | Biblioteki: Wupožčowanje bjez kontakta

Měšćanske biblioteki w Budyšinje, Kamjencu a Wojerecach poskićuja w času lockdowna wupožčowanje bjez kontakta. Ludźo móža sej do toho telefonisce skazane knihi abo słuchohry po tym wotewzać. Medijowe pakćiki staja so po dorěčenju termina njeposrědnje před zachod. Jeničce biblioteka w Biskopicach je w kruće postajenych časach wotewrjena. Maksimalnje tři wosoby smědźa stajnje 15 mjeńšinow dołho w rumnosćach přebywać.

21.01.2021 7 hodź. | Wuslědk testowanja šulerjow

Wot 7.000 šulerjow w Hornjej Łužicy, kotřiž smědźa wot zašłeje póndźele zaso do šule chodźić, je so kóždy štwórty na darmotnym koronowym tesće wobdźělił. To zdźěli Krajny zarjad za šulu a kubłanje w Budyšinje na naprašowanje. Po cyłej Sakskej bě wobdźělenje wo dźesać procentowych dypkow wyše, pozitiwnych testow na koronu pak bě w kraju mjenje. Tydźenska incidenca w Budyskim wokrjesu dale lochce stupa a leži pola 310, w Zhorjelcu snadnje spaduje a je tuchwilu pola 228.

20.01.2021 8 hodź. | Dźěłaja na sćěhowanju kontaktow

Za Budyski krajnoradny zarjad dźěła tuchwilu něhdźe 380 ludźi na sćěhowanju kontaktow w zwisku z koronowymi infekcijemi. Su to přistajeni wšelakich zarjadow wokrjesa a kraja, wojacy, studenća fachoweje šule w Mišnje kaž tež nachwilnje za to přistajeni ludźo. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, pomhaja w koronowym teamje tuchwilu tež sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła a Serbskeho muzeja. Nachwilne njedostatki při sćěhowanju kontaktow je móhł wokrjes mjeztym wotstronić, dokelž zasadźuje wjace personala a dokelž je lockdowna dla zasadnje mjenje kontaktnych wosobow. Inicidenca je w Hornjej Łužicy nadal wysoka - w Zhorjelskim wokrjesu leži pola 239, w Budyskim pola 306.

19.01.2021 9 hodź. | Mjezystaw wutoru

Šulerjo zakónčacych lětnikow Serbskeho gymnazija a Serbskich wyšich šulow z Budyšina, Worklec a Ralbic kaž tež z Wósporka a Bukec su so póndźelu w Serbski šulskim a zetkawanskim centrumje w Budyšinje na koronu testować dali. Bosćij Handrik wot Krajneho zarjada za šulu a kubłanje praji: "Spokojom móžemy być na kóždy pad z organizaciju, tak rjec cyły přihot, sobudźěło institucijow, test přez ASB. Ludźo su dypkownje byli, akuratnje dźěłaja. Smy so pjatk tu zetkali ze šulskim nawodu a tež z domownikami, jim tež wosebity dźak. Je to bjezporočnje běžało. Ja so dźiwam, zo je so poskitk w tak snadnej ličbje přiwzał. Ležimy woprawdźe jasnje pod 50 procentami wočakowanych testow." Wutoru maja so šulerjo štyrjoch dalšich šulow w Budyšinje testować dać, mjez druhim tež Radworska Serbska wyša šula. Šulerjo ze Slepoho dojědźechu sej za přepytowanje do Běłeje Wody.

18.01.2021 9 hodź. | Testuja šulerjow

Wot dźensnišeje póndźele móže so něhdźe 5500 šulerjow zakónčacych lětnikow na koronawirus testować dać. W Budyskim wokrjesu su za to sydom městnosćow zarjadowali - w Zhorjelcu šěsć. Tak je předwidźane, zo šulerjo so normalnje do šule podadźa a wot tam potom z organizowanymi busami do testowych centrow jědu. Za to su tež plany zestajeli, zo njebychu wšitcy šulerjo nadobo před šulu na busy čakali. Testy su dobrowólne - štož rěka, zo směš so tež bjez tajkeho jako šulerka abo šuler wotpowědneho lětnika do šule podać.

Wot štwórtka sem poskići strowotniski zarjad wšěm wobydlerjam wokrjesa, so bjezpłatnje na korona-wirus ze spěšnym testom přepytować dać. Termin za to je stajnje štwórtk w času wot 13.00 - 16.00 hodźin. Wuslědk so na městnje přepoda. Njezabyć měli so šćěpjenski wupokaz, chipowa kartka a personalny wupokaz. Wobmjezowanych kapacitow dla so wo rezerwowanje termina prosy. Wčera je krajnoradny zarjad 43 dalšich na wirusu schorjenych registrowało. Jedna dalša wosoba je w zwisku z koronu zemrěła.

16.01.2021 9 hodź. | Něšto mjenje padow

Kliniki Budyskeho wokrjesa wobkruća powšitkowny trent wolóženja pandemije. Tak pomjenuja so za pjatk 160 infekcijow a tež zaso tři zemrěte za wokrjes. Zo njeby so wirus dale rozmnožił płaća wot póndźele sem w Budyskim wokrjesu nowe postajenja. Tak ma so kóždy - kotryž je z pozitiwnje testowanej wosobu w domjacnosći - na městnje do karanteny podać a nic hakle potom, hdyž je to strowotniski zarjad wopodstatnił. Wuwzate su wosoby, kiž mějachu sami w běhu zašłych šěsć měsacow infekciju a přiwuzni, kotřiž - so k domjacnosći ličo - kontakt z potrjechenym njemějachu a tež bjez symptomow su.

15.01.2021 9 hodź. | Testowy center za dojězdźowarjow

Wot přichodneje póndźele maja so dojězdźowarjo z wukraja tydźensce na koronawirus testować. Za to so hač do póndźele při awtodróze w Kodersdorfje priwatny testowanski center zarjaduje. Zhladujo na ličby infekcijow štwórtk bě we wokrjesu Budyšin 146 nowych natyknjenych, pjećo su korony dla zemrěli. W Zhorjelskim wokrjesu je štwórtk 30 wosobow w zwisku z koronu zemrěło, inficěrowało je so tam 134 wosobow.

14.01.2021 11 hodź. | Přidatnej klinice za hladanje Covid-19 pacientow

Klinika za rehabilitaciju w Połčnicy je jedne z 19 stejnišćow w Sakskej, hdźež hladaja přidatnje pacientow, kiž su na Covid-19 schorjeli. Sakske ministerstwo za strowotu je jim status pomocneje chorownje přiznał. Z tym maja so chorownje w Budyskim wokrjesu wolóžować. Hižo do hód buchu w Połčnicy prěni pacienća přiwzaći. Dohromady maja tam w dwěmaj klinikomaj kapacity za 50 wosobow. Tež w Zhorjelskim wokrjesu je so ortopediska klinika w Rózborku z 30 městnami za Covid-19 pacientow wuhotowała.

14.01.2021 9 hodź. | Telefonowa hotline zarjadowana

Kaž připowědźene je w zwisku z koronowymi šćěpjenjemi w Sakskej wot dźensnišeho štwórtka tak mjenowana telefonowa hotline zarjadowana. Pod čisłom 0800 0899 089 pak su najprjedy raz jenož poradźowanja kołowokoło šćěpjenja móžne a hakle wot kónca tydźenja tež podaće terminow. Za wšitkich šulerjow zakónčacych lětnikow so z 18. januarom zaso wučba w šuli započnje. Za to so wučerjam a šulerjam spěšny test na wirus poskići. Transport k za to předwidźanym stejnišćam so wot wokrjesa organizuje. Konkretniše informacije podadźa so wot šulow. - W Budyskim wokrjesu naličichu wčera 198 nowych infekcijow z koronawirusom a w Zhorjelskim 170.

13.01.2021 10 hodź. | Šćěpjenja: Ćeže při rozdawanju terminow

Knihowanje šćěpjenskeho termina je online tučasnje z chětro wulkimi ćežemi zwjazane. Zdźěla so po dołhim čakanju informuje, zo žane terminy wjac k dispoziciji njesteja. Kaž zamołwići informuja, pak je terminow dosć. Přičina za njedostatki při knihowanju su techniske problemy. Na wotstronjenju tutych so intensiwnje dźěła. Tež wutoru je so w Budyskim wokrjesu zaso 164 nowych infekcijow z koronawirusom zwěsćiło a štyrjo su w zwisku z chorosću zemrěli. W Zhorjelskim wokrjesu bě wutoru 124 nowoinfekcijow, 11 wosobow zemrě.

Za dojězdźowarjow z Čěskeje a Pólskeje płaća nimo toho krućiše postajenja w zwisku z koronu. Kotre to konkretnje su a kotre sćěhi maja změny za zawody, kiž maja dźěłaćerjow z wukraja přistajenych, wě Clemens Šmit.

12.01.2021 15.30 hodź. | Aktualne ličby

W Budyskim wokrjesu leži incidenca nowych infekcijow na 100.000 wobydlerjow tuchwilu pola 480. Po informacijach krajnoradneho zarjada je někak 4.000 ludźi w karantenje. Ćežišća nowych infekcijow su aktualnje mjez druhim w gmejnach Bóšicy, Njebjelčicy a Kumwałd.

12.01.2021 8.00 hodź. | Šćěpjenske centrumy wotewrjene

W Sakskej wot póndźele šćěpjenske centrumy dźěłaja. Za Budyski wokrjes je centrum w Kamjencu při lětanišću, za Zhorjelski w Lubiju we hali wikow. Přizjewić móža so ludźo pod centralnej adresu Sakskeje. Při starće pak mějachu tam techniske ćeže. Telefoniske sposrědkowanje terminow ma po informacijach DRK wot srjedy móžne być. Měrćin Wjenk rozprawja wo starće.

22.12.2020 10 hodź. | Spěšne testy móžne

Budyski wokrjes poskićuje wobydlerjam srjedu móžnosć spěšneho testa na koronu w Budyšinje a Wojerecach. Zajimcy pak dyrbja do toho na kóždy pak online termin wučinić. Testowani móža potom hnydom na swój wuslědk čakać. Pokazku na přizjewjenje namakaće na internetowej stronje wokrjesa. W Budyskim wokrjesu su wčera 90 nowych infekcijow registrowali, šěsć dalšich pacientow je zemrěło. Sydomdnjowska incidenca leži tu aktualnje pola 664, w Zhorjelskim wokrjesu pola 635. Kamjenska klinika Maltezow pyta nuznje hladarki a hladarjow, kiž móhli tam při zastaranju pacientow pomhać. Wotpowědnu namołwu su wčera wozjewili.

18.12.2020 10 hodź. | Wuwiće nastupajo korony

Budyski strowotniski zarjad chce dalšich ludźi přistajić, kotřiž pomhaja při pytanju za kontaktnymi wosobami korony dla. Zajimcy móža 11. januara započeć dźěłać. Pytaja so hłownje wosoby, kiž maja nazhonjenja na socialnym abo strowotniskim polu, rady tež studenća. Powabić móža so zajimcy hač do přichodneje njedźele, 27. decembra, online w krajnoradnym zarjedźe w Budyšinje. Tydźenska incidenca je mjeztym tež w Budyskim wokrjesu hódnotu 700 přestupiła, leži pola 711. W Zhorjelskim wokrjesu je tuta lochce spadnyła a je pola 653. Nadal stej strowotniskej zarjadaj w Budyšinje a Zhorjelcu zwěsćiłoj mortwych korony dla - wčera bě jich dalšich 43. Dohromady je mjeztym w Hornjej Łužicy z a na koronu 485 ludźi zemrěło.

17.12.2020 8 hodź. | Situacija so dale přiwótři

W Zhorjelskim wokrjesu je srjedu tydźenska incidenca na 100.000 wobydlerjow prěni raz marku 700 překročiła. Dohromady maja nětko wjace hač 4.300 ludźi, kiž su so z koronowym wirusom natyknyli a kotřiž su pozitiwnje testowani. W Budyskim wokrjesu je jich na 3.100. Tu je tydźenska incidenca pola 680. To je najwyša ličba w Budyskim wokrjesu wot spočatka pandemije. Po cyłej Hornjej Łužicy leži wjace hač 500 ludźi korony dla w chorownjach. W Žitawskej chorowni su dyrbjeli drje hižo triažu nałožować. To woznamjenja, zo su lěkarjo rozsudźić dyrbjeli, kotremu z patientow na intensiwnej staciji pomhaja a kotremu nic.

15.12.2020 9 hodź. | Nuzowe zastaranje měrnje zaběžało

W serbskich pěstowarnjach je nuzowe zastaranje w zwisku z nowymi wukazami měrnje zaběžało. Marlis Młynkowa, koordinatorka Serbskeho šulskeho towarstwa, rjekny, zo maja w jednotliwych domach něhdźe tři do pjatnaće dźěći w nuzowym zastaranju. Tež we wšitkich 14 pěstowarnjach a w horće při Worjole we Wojerecach w nošerstwje Křesćansko-socialneho kubłanskeho skutka je nuzowe zastaranje derje zaběžało a je mało dźěći w kubłanišćach. Kaž rjekny rěčnik CSB Maik Brězan, je so tež tójšto staršich ze za system relewantnych połowanjow wo alternatiwy při zastaranju dźěći postarało. Wobaj nošerjej dźakujetaj so staršim za to, zo ze situaciju tak zamołwiće wobchadźeja a spytaja kontakty wšelakoreho razu tak daloko kaž móžno redukować a wobeńć.

14.12.2020 7 hodź. | Budyski wokrjes: Šule dale docpějomne

Wjednistwa a sekretariaty serbskich šulow su njehladajo lockdowna tutón tydźeń wobsadźene. Domjace wuwučowanje so pak w šulach rozdźělnje organizuje - za nadawki su někotre swojim šulerjam kopije domoj dali, druhe sposrědkuja podłožki přez wuknjenske platformy. Serbska wyša šula w Slepom na přikład poskića šulerjam 5. do 10. lětnika w někotrych předmjetach onlinowe wuwučowanje. Podobnje je to tež na Serbskim gymnaziju w Budyšinje. Tam maja šulerjo wyšich lětnikow, kotřiž so wosebje na pruwowanja přihotuja, wučbu přez internet. Wotpowědne rumnosće za digitalne wuwučowanje maja za wučerjow w domje spřihotowane. Dale praji šulski nawoda, Rene Wjacławk, zo su onlinowu platformu LernSax po dorěčenju z wučerjemi a staršimi polěpšili. Tež Chróšćanska zakładna šula dźěła z LernSax, Budyska serbska zakładna šula kaž tež Radworska a Worklečanska złožuja so na wuknjensku platformu moodle.

12.12.2020 6 hodź. | Nowoinfekcije a incidenca dale stupaja

Nowe infekcije z koronowym wirusom po cyłej Hornjej Łužicy kaž tež tydźenska incidenca nadal stupaja. W Zhorjelcu leži incidenca pola nimale 600, w Budyšinje pola 558. Z tym je w Hornjej Łužicy aktualnje wjace hač 6.000 ludźi pozitiwnje na koronowy wirus testowane. 467 ludźi leži tuteje chorosće dla w chorownjach, 66 z nich na intensiwnych stacijach.

10.12.2020 9 hodź. | Wot štwórtka nowe postajenja

W Budyskim a Zhorjelskim wokrjesu płaća wot nětka krućiše škitne naprawy. Tak ma so w kompletnym zjawnym rumje nahubnik nosyć. Alkohol je wšudźe w zwjawnosći zakazany, a nic wjace jenož na někotrych městnach. Nimo toho nima nichtó mjez wječor w dźesaćich a rano w šesćich - wothladajo wot někotrych wuwzaćow kaž puć na dźěło - swoje doma wopušćić. W Budyskim wokrjesu bě srjedu wjace hač 350 nowych infekcijow.

09.12.2020 9 hodź. | Situacija w klinikach jara chutna

Połoženje w klinikach Budyskeho wokrjesa je po słowach zastupowaceho krajneho rady Uda Witschasa "dramatiske". Wutoru bě po cyłym wokrjesu jenož jeničke łožo za intensiwne zastaranje swobodne. Strowotniski zarjad je wutoru přizjewił 210 nowych inficěrowanych. Štyrjo su zemrěli. W Zhorjelskim wokrjesu bě wutoru 246 nowych infekcijow. Tam změja hižo wot štwórtka krućiše postajenja.

Start šćěpjenjow w starownjach so zdźěla dliji. Dale je tež njejasne, kelko ludźi chce so scyła přećiwo koronowemu wirusej šćěpić dać. Matej Dźisławk je so bliže z temu zaběrał.

08.12.2020 7 hodź. | Dale wysoka tydźenska incidenca korony

Zhorjelski wokrjes rozdawa tutón tydźeń nahubniki z płata w swojich wyšich, powołanskich a spěchowanskich šulach. W Budyskim wokrjesu je so ministerski prezident póndźelu w Biskopičanskej chorowni z wosuškom pola medicinskeho personala za njesprócniwe dźěło podźakował. W klinikach Budyskeho wokrjesa leži tuchwilu 190 pacientow, kiž su na Covid-19 schorjeli, w Zhorjelskim 228. Tydźenska koronowa incidenca je w Hornjej Łužicy dale wysoka - w Budyskim je to 506, w Zhorjelskim 477.

07.12.2020 9 hodź. | Budyski wokrjes: Dalša hranica překročena

Tydźenska incidenca nowonatyknjenych na 100.000 wobydlerjow je w Budyskim wokrjesu prěni króć ličbu 500 překročiła. Wot spočatka pandemije je tu mjeztym 117 ludźi z abo na koronu zemrěło, zdźěli njedźelu krajnoradny zarjad. Najbóle wot infekcijow potrjechena gmejna njeje wot kónca tydźenja hižo Worklečanska - ćežišćo je nětko gmejna Wóslink.

05.12.2020 9 hodź. | Worklecy: Wuslědki masoweho testa

Menschen sind einer Turnhalle zu einem Massentest auf Coronaviren gekommen.
prawa za wobrazy: Lausitznews.de

Na masowym tesće wčera we Worklecach je so 321 wosobow z gmejny wobdźěliło. To je wjace hač bě krajnorjadny zarjad wočakował, rěkaše hišće wčera wječor ze zarjada. Sydom testow bě pozitiwnych. Bě to prěni masowy test w Budyskim wokrjesu, kiž je za to 10.000 spěšnotestow wot kraja dóstał. Z tym chce Sakska dotal njeznate infekcije wotkryć a sej tak lěpši přehlad wo wuwiću pandemije stworić. - Tydźenska incidenca nowonatyknjenych na 100.000 wobydlerjow postupi wčera w Budyskim wokrjesu znowa - wot 457 na 479. Komunalne zarjady a policija su intenziwniše kontrole dodźerženja škitnych postajenjow připowědźili.

04.12.2020 9 hodź. | Dźěwin: Dwě pěstowarni korony dla zawrjenej

Gmejna Dźěwin reaguje na přiwótřenu koronowu situaciju a je nachwilnje swojej pěstowarni w Dźěwinje a Brězowce zawrěła. Kaž informowaše wjesnjanosta Helmut Krawc štwórtk na gmejnskej radźe, běchu w Dźěwinje někotre pěstowarki inficěrowane a dla falowacych kubłarkow njemóžachu hladanje dźěći zaručić. Zawrjenje traješe tydźeń - hač do dźensnišeho pjatka. W Brězowce je jedna kubłarka potrjechena - pěstowarnja zawrě štwórtk a wostanje hač do 10. decembra zawrjena. Jedyn radźićel je w posedźenju njedokładne informacije za staršich kritizował.

We Worklečanskej šulskej sportowni zahaji so na dźensnišim pjatku dopołdnja w 10:00 hodź wosebita testowa akcija. Namołwjeni su wšitcy wobydlerjo a wobydlerki gmejny, so na infekciju z koronawirusom přepruwować dać. Worklecy su tuchwilu najsylnišo potrjechena gmejna w cyłym Budyskim wokrjesu. Testowanje, kotrež přewjedu sobudźěłaćerki a sobudźěłaćerjo Němskeho čerwjeneho křiža a Maltezow, je za wobydlerjow dobrowólne a bjezpłatne. Wuslědki so wobdźělnikam hišće na městnje zdźěla. Tydźenska incidenca nowonatyknjenych na 100.000 wobydlerjow postupi štwórtk w Budyskim wokrjesu znowa - wot 441 na 457. Komunalne zarjady a policija su tohodla wótriše kontrole dodźerženja postajenjow připowědźili.

03.12.2020 7 hodź. | We Worklecach so testuje

Kaž rěka ze stron Budyskeho krajoradneho zarjada, móža so wobydlerjo sylnje potrjechenych gmejnow, hdźež je runje wosebje wjele padow na koronu schorjenych, testować dać. We Worklecach wobsteji tuta móžnosć jutře wot 10 do 18 hodźin. To potrjechi wšitkich wobydlerjow z Worklec a wokolnych wsow (Horni Hajnk, Wudwor, Nowa Wjeska, Smječkecy, Haty). Hnydom na městnje – po někak 15 mjeńšinach – so wuslědki zdźěli. Komuž njeje ze strowotnych přičin móžno, sej tam dojěć, móže so w sekretariaće šule přizjewić a potom přindźe team k testowanju domoj. Wobdźělenje je darmotne a dobrowólne. Dźensa dóstanjeće k tomu hišće raz list a přeprošenje domoj. Je to pilotowy projekt, kiž so tež hišće w druhich gmejnach přewjedźe a pospyt, dotal njeznate rjećazy wotkryć a ličby natyknjenjow z tym znižić.

03.12.2020 6 hodź. | Chrósćicy: Situacija so polěpšuje

W starowni "Swjateje Ludmile" w Chrósćicach je so situacija trochu polěpšiła. Njehladajo na to su wo to prosyli, zo štyrjo pomocnicy wot Zwjazkoweho wójska hišće wostanu, wobkrući nam na naprašowanje nawodnica hladanskeho personala, Silwana Bjaršowa. Tež we Łazowskej starowni je so situacija polěpšiła. Štyrjo pomocnicy z wójska wostanu tam jenož hišće hač do jutřišeho pjatka. Tydźenska incidenca nowonatyknjenych na 100.000 wobydlerjow postupi wčera w Budyskim wokrjesu dramatisce - wot 416 na 441. Přičina je, zo zwěsćichu w běhu jeničkeho dnja tu 334 nowoinfenkcijow z koronawirusom, telko, kaž hišće ženje. We wosebje potrjechenej gmejnje Worklecy přewjedźe so tohodla jutře wosebita testowa akcija.

02.12.2020 6 hodź. | Tydźenska incidenca nowonatyknjenych so rozdźělnje wuwiwa

Wotpowědnje sakskim postajenjam k škitej před koronu so wot wčerawšeho w pěstowarnjach a žłobikach Budyskeho wokrjesa dźěći, kaž hižo w nalěću, w konstantnych skupinach pěstuja. Tež w šulach je wučba hinak rjadowana - po wotpowědnej trěbnosći, tak zdźěli krajnoradny zarjad. To postaji kóžde kubłanišćo same za sebje, wotwisnje wot ličbow infekcijow a karantenow. Kaž Budyski zarjad nimo toho wuzběhny, wobsteji dale šulska winowatosć a šulerjo wot sedmeho lětnika dyrbja tež we wučbje nahubnik nosyć. Tydźenska incidenca nowonatyknjenych na 100.000 wobydlerjow je so we wokrjesomaj Hornjej Łužicy wčera rozdźělnje wuwiwa. W Budyskim spadny wona snadnje - wo štyri na 416, w Zhorjelskim stupaše dale - wot 421 na 439.

01.12.2020 8 hodź. | Hornja Łužica: Nowe škitne postajenja płaća

Tež w Hornjej Łužicy płaća wot dźensnišeje wutory wótriše postajenja k škitej přećiwo koronowemu wirusej - a to najprjedy raz hač do 28. decembra. Tak je wudawanje a piće alkoholiskich napojow w zjawnosći zakazane. Tež na mnohich zjawnych městnosćach, kaž parkowanišćach, ma so nahubnik nosyć. Bjez wažneje přičiny, kotrež su w mnohich wozjewjenjach jasnje definowane, njesmě nichtó swoje domske abo bydlenje wopušćić. Incidenca nowonatyknjenych w běhu zašłych 7 dnjow na 100.000 wobydlerjow leži w Budyskim wokrjesu mjeztym pola 420, w Zhorjelskim snadnje nad tym (421).

28.11.2020 9 hodź. | Nowe postajenja

Na zakładźe dale wysokich ličbow koronowych infekcijow je sakske knježerstwo pjatk nowe postajenja wobzamknyło. Jeli tydźenska incidenca na 100.000 wobydlerjow dlěje hač pjeć dnjow ličbu 200 překročuje, dyrbja wokrjesy wuchod wobmjezować. Ludźo smědźa wobydlenje potom jenož hišće z nuznych přičin wopušćić - tak jeli dyrbja na dźěło, do šule, do pěstowarnje, k lěkarjej abo nakupować. Sport a pohibowanje su we wobkruhu 15 kilometrow dowolene. Wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc hižo dlěje do tajkich hotspotow słušatej. Pjatk je so incidenca Budyskeho wokrjesa na nimale 400 zwyšiła.

27.11.2020 8 hodź. | Hladarnja w Šěrachowje z dohromady 47 nowoinfekcijemi

Koronowe ličby za Hornju Łužicu wostawaja wysoke. W Budyskim wokrjesu je so štwórtk 217 wosobow natyknyło - w Zhorjelskim 179. Po cyłej Hornjej Łužicy je wčera zaso 17 ludźi na wirus zemrěło. Tydźenska incidenca na 100.000 ludźi je dale sobu na čole w Sakskej: 375 w Budyskim a 369 w Zhorjelskim wokrjesu. Kaž Budyski wokrjes zdźěli, su wokomiknje sylnišo potrjechene socialne zarjadnišća klóštra Marijneje Hwězdy w Pančicach-Kukowje a hladarnja w Šěrachowje z dohromady 47 nowoinfekcijemi mjez personalom a wobydlerjemi.

26.11.2020 8 hodź. | Budyska chorownja połnje wućežena

Něhdźe 5% wšěch Covid-19-pacientow ma ćežke strowotne sćěhi, tak šefowy lěkar Budyskeje intensiwneje stacije Matthias Linke. Tute pak kliniki chutnje zaběraja. Wobě Budyskej korona-staciji stej połnej. K tomu maja dźesać ćežko chorych na intensiwnej staciji, kiž je z tym tež połna. Mjeztym přepołoža pacientow tež do dalšich chorownjow, na přikład do Drježdźan. Wojerowski klinikum zarjaduje hišće w tutym tydźenju třeću COVID-19-staciju. Kaž zdźěli rěčnik klinikuma, su kapacity dotalneju izolowanskeju stacijow z dohromady 50 łožemi nimale wućežene. W Budyskim wokrjesu bu wčera 260 nowoinfekcijow zwěsćene, tydźenska incidenca na 100.000 ludźi leži pola 330.

26.11.2020 7 hodź. | Nowe postajenja za december

Koronowa pandemija nas njepušći - tež wčera bě w Hornjej Łužicy zaso tójšto nowych natyknjenych. 14 dalšich ludźi je zemrěło. Zwjazk a kraje su wčera wuradźowali wo dalšich naprawach, kiž maja pomhać, ličby infekcijow znižić. Milan Grojlich tule w krótkim přinošku zjima, što nas w přichodnych tydźenjach wočakuje.

Eine junge Frau mit Nasen-Mundschutz vor einem geschmückten Weihnachtsbaum. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images/Sven Simon

25.11.2020 10 hodź. | Zwjazkowa wobora dyrbi w Pančicach pomhać

W Budyskim wokrjesu je wokomiknje wjac hač 5.600 wosobow - inficěrowani a kontaktne wosoby - we karantenje. Tak buštej tež dwě rjadowni Budyskeje serbskeje zakładneje šule do karanteny pósłanej, dokelž je jedna wučerka pozitiwnje testowana. Tydźenska incidenca na 100.000 wobydlerjow wučinja přeco hišće 343 - nimale sydom króć telko kelkož je jako hranica za krute naprawy postajene. Za Marije-Marćiny dom w Pančicach-Kukowje je sej Budyski wokrjes nětko pomoc zwjazkoweje wobory wuprosył.

24.11.2020 10 hodź. | Hladarnja we Łazu dale potrjechena

W klinikach Budyskeho wokrjesa leži tuchwilu 196 korona-pacientow, z nich 30-ćo na intensiwnej staciji. Najćešo potrjechena je tuchwilu hladarnja we Łazu. Tam bu wot 62 wobydlerjow 51 pozitiwnje testowane, z tych ma něhdźe połojca ćežke symptomy. Jedna wobydlerka Łazowskeje starownje je zemrěła, třo so ze smjerću bědźa, za dalšej wobydlerjej su prognozy hubjene a jeju hižo do kliniki přepołožić njemóža. - Tydźenska incidenca na 100.00 wobydlerjow leži w Budyskim wokrjesu wokomiknje pola 346 nowych infekcijow - we Zhorjelskim pola 320.

23.11.2020 10 hodź. | 99 dalšich padow w Budyskim wokrjesu

Na wčerawšej njedźeli postupi ličba z koronawirusom natyknjenych w Budyskim wokrjesu wo 99 ludźi. Wosebje mnóstwo do karanteny pósłanych je přiběrało, štož pak zwisuje z hakle nětko připósłanymi zdźělenkami. We wokrjesu Zhorjelc je z 45 nowymi padami jasnje mjenje inficěrowanych, za to pak maja tam wšo dohromady wjac pozitiwnych padow a tež wjetšu ličbu schorjenych w chorownjach.

21.11.2020 10 hodź. | Wójsko wo pomoc prošene

Wo pomoc w Domje swjateje Ludmile w Chrósćicach je tučasnje Zwjazkowe wójsko prošene. Kaž krajnoradny zarjad pjatk zdźěli, su za to štyrjo wojacy předwidźani. Cyłkownje pomhaja aktualnje we wokrjesu 60-ćo z wójska. A tež w domje za zbrašenych w Smječkecach je so situacija z hač dotal 22 infekcijemi pohubjeńšiła - dalše wuslědki so hišće wočakuja. Cyłkownje je so pjatk w Budyskim wokrjesu 191 wosobow natyknyło. Znowa su tež zaso schorjeni na wirus zemrěli - pjećo pjatk we wokrjesu.

20.11.2020 15 hodź. | Hladarnja we Łazu chětro potrjechena

Štwórtk je so ličba nowoinfekcijow z koronawirusom w Budyskim wokrjesu porno dnjej do toho jasnje znižiła. Dla mjenje testow na swjatym dnju je so jenož 82 padow registrowało. Zwěsćili pak su wjacore pady w teamje katolskeho dźěćaceho přebywanišća w Budyšinje, dla čehož su žłobik a pěstowarnju nětko zawrěli. Chětro potrjechena je tež hladarnja we Łazu z 46 padami infekcije. W cyłku pak je tydźenska incidenca wokrjesa Budyšin wot 390 na nětko 347 spadnyła; za wokrjes Zhorjelc na 284.

19.11.2020 8 hodź. | Korona: Hižo před wobchodami na parkowanišćach nahubniki nosyć

300 nowych infekcijow na koronawirus bu srjedu strowotniskemu zarjadej wokrjesa Budyšin přizjewjene - telko kaž hišće ženje w běhu jedneho dnja. Štyri wosoby su zemrěli. Z tuteje přičiny postaji so krótkodobnje, zo maja so wot nětka hižo před wobchodami na parkowanišćach nahubniki nosyć. To samsne płaći tež za městna před šulemi a pěstowarnjemi, hdźež so nimo toho wěstotny wotstawk dodźeržeć ma. Wosebje wohroženym wobydlerjam so doporuča, zjawne wochadne srědki hižo njewužiwać.

18.11.2020 9 hodź. | Podpěra staršim a wohroženym wobydlerjam so poskića

Ličba korona-natyknjenych w Budyskim wokrjesu je zaso jasnje postupiła a to na 151 nowych padow. Tež stej dwě wosobje dla korony zemrěłoj. We wjacorych gmejnach wokrjesa poskića so nětko ze stron towarstwa Kamjentneho domu podpěra staršim a wohroženym wobydlerjam. Nastupa to předewšěm nakupy a organizatoriske nadawki za potrjechenych kaž tež posrědkowanje pomocy dalšich zarjadnišćow a nošerjow.

17.11.2020 8 hodź. | Korona: Wójsko wupomha

Tež spočatk noweho tydźenja je ličba aktualnje z koronu inficěrowanych we Budyskim wokrjesu dale - wo 56 padow stupała. Zo by so w tutej situaciji wosebje w hladarnjach a chorownjach połoženje wolóžiło, skutkuje nětko tež w Budyskim wokrjesu wójsko. Wot dźensnišeho wupomhaja štyrjo wojacy w ćežko potrjechenej starowni w Haselbachtalu. Za štwórtk je so 17 nowych pomocnikow zwjazkoweje wobory w Budyskej chorowni za pomoc přizjewiło. Tak ma so wosebje tučasnje 63 stacionarnje hladanym přidatnje k wustrowjenju dopomhać.

16.11.2020 9 hodź. | Ćežišća pola pozitiwnje testowanych mjez druhim: Kulow, Kamjenc, Wojerecy, Budyšin a Pančicy-Kukow

W Budyskim wokrjesu su kónc tydźenja 155 nowych inficěrowanych z koronawirusom zwěsćili. Porno tomu je 159 zaso wustrowjene. Z tym je tuchwilu we wokrjesu Budyšin 2006 wosobow z koronawirusom natyknjene. Tydźenska incidenca na 100.000 wobydlerjow leži aktualnje pola 338 nowoinfekcijow. Ćežišća pola pozitiwnje testowanych wobydlerjow su tuchwilu - w absolutnych ličbach - mjez druhim: Kulow a Kamjenc, Wojerecy a Budyšin kaž tež Pančicy-Kukow. W Zhorjelskim wokrjesu so porno tomu situacija dźeń a bóle polěpšuje. Wčera ličichu třećinu nowych infekcijow - w přirunanju z Budyskim, mjenujcy 51. Tež tydźenska incidenca tam dźeń wote dnja spaduje, leži nětko pola 282.

14.11.2020 14 hodź. | Budyski wokrjes: wokomiknje 2078 ludźi inficěrowane

W Budyskim wokrjesu bu wčera znowa nimale 200 nowych koronowych infekcijow zwěsćene, z tym je tu wokomiknje 2078 ludźi inficěrowane. Tydźenska incidenca pola nowych infekcijow leži wokomiknje pola 348 - to je dotal najwyša a mjeztym jedna z najwyšich w cyłej Němskej! W Zhorjelskim wokrjesu je aktualne połoženje porno tomu trochu lěpše. Situacija w hornjołužiskich chorownjach so dale přiwótřa. Wjacore schorjene wosoby z Budyskeho wokrjesa móža pak w přichodnych dnjach do Uniwersitneho klinikuma do Drježdźan přepołožić. Dokelž su intensiwne stacije tu wućežene, bě chorownja w sakskej stolicy tole poskićiła.

13.11.2020 10 hodź. | 211 nowych infekcijow w Budyskim wokrjesu

W Budyskim wokrjesu bu štwórtk 211 nowych koronowych infekcijow zwěsćene, 15 wjace hač zawčerawšim. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, je dalši na koronu schorjeny starc zemrěł. Tuchwilu je we wokrjesu wjace hač 2000 ludźi inficěrowane. Tydźenska incidenca pola nowych infekcijow je znowa jasnje stupała, leži tu wokomiknje pola 340, w Zhorjelskim wokrjesu spadny snadnje pod 300. Tam su štwórtk 129 nowych natyknjenych registrowali, 50 mjenje hač srjedu. Dalši třo schorjeni su zemrěli, jedyn z njeju bě hakle 65 lět. Dla přiwótřenja postajenjow w zwisku z koronu, kotrež wot spočatka nowembra płaća, buchu dalše zarjadowanja wotprajene - kaž čitanje w Čornym Chołmcu, firmowanja a kemše - na přikład njedźelu w Zdźěri.

12.11.2020 15 hodź. | Kritiska personalna situacija w šěsć chorownjach Budyskeho wokrjesa

W Budyskim wokrjesu bu srjedu 186 nowych koronowych infekcijow zwěsćene. Aktualnje je mjez Wósporkom a Radebergom 1848 ludźi natyknjene. Tydźenska incidenca pola nowych infekcijow je porno wutorje so znižiła wo 22 na 325. W Zhorjelskim wokrjesu njebě dołho hižo telko nowych infekcijow kaž srjedu - mjenujcy 179. Njehladajo na to maja tam niši faktor tydźenskich nowoinfekcijow hač w Budyskim wokrjesu - mjenujcy 290. Ke komunam z wosebje wjele nošerjemi koronoweho wirusa słušeja tam mjez druhim Wopaka (Oppach), Hamor a Mužakow. Po Budyskim je wot nětka tež Zhorjelski krajnoradny zarjad za wopytowarjow zawrjeny. Wosebje kritiska je tuchwilu - mnoho schorjenjow dla - personalna situacija w šěsć chorownjach wot wosom chorownjow Budyskeho wokrjesa, tak piše Krajnoradny zarjad na swojej internetowej stronje.

12.11.2020 10 hodź. | Situacija na Serbskim gymnaziju dale napjata

Korona tež na šulach dale "zachadźa". Wjacore kubłanišća we wokrjesu maja hižo lubu nuzu, wšědny šulski dźeń organizować. Tak tež Serbski gymnazij w Budyšinje. Wjacore rjadownje su doma - ale tež wjacori wučerjo. Situacija je hinaša hač w nalěću - praji nawoda Rene Wjacławk. Wona je bóle přiwótřena. Narok šulskeho wjednistwa pak je, zo so wučba dale zaruči. Wo tutym hoberksim wužadanju je so Matej Dźisławk z nim rozmołwjał.

11.11.2020 16 hodź. | Šěsć ludźi zemrěło

W Zhorjelskim wokrjesu je šěsć dalšich ludźi na sćěhi COVID-19 zemrěło. Wšitcy běchu nad 80. W chorownjach wokrjesa wot dźensnišeho tež personal Zwjazkoweje wobory při zastaranju pacientow pomha.

11.11.2020 8 hodź. | Dale wjele nowych infekcijow

Wutoru je strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa 120 nowych natyknjenych přizjewił. 3.840 ludźi je tuchwilu w karantenje. W Zhorjelskim wokrjesu mějachu wutoru 95 nowych infekcijow. Tam su tuchwilu wosebje hladanske zarjadnišća a domy za zbrašenych potrjechene.

10.11.2020 8 hodź. | Třo dalši pacienća zemrěli

Póndźelu su w Budyskim wokrjesu třo dalši ludźo w starobje 65 do 89 lět na COVID-19 zemrěli. Nimo toho je strowotniski zarjad 48 nowych infekcijow zwěsćił. Niska ličba zwisuje z tym, zo kónc tydźenja mjenje testuja. Budyski krajny rada Michael Harig je w karantenje, po tym zo měješe ze schorjenym kontakt. Na Serbskim gymnaziju dyrbi wósom rjadownjow doma wostać, dokelž njeje dosć wučerjow w šuli.

06.11.2020 8 hodź. | Dźewjeć ludźi zemrěło

W Hornjej Łužicy je štwórtk dźewjeć ludźi na koronu zemrěło - sydom w Budyskim wokrjesu, dwaj čłowjekaj w Zhorjelskim. Ličba schorjenych na koronu je tohorunja dale stupała. Mjeztym je nimale 3.000 ludźi w Hornjej Łužicy inficěrowane, na 5.000 je w karantenje. Z tym je w Budyskim wokrjesu mjeztym tydźenska hódnota ličena na 100.00 wobydlerjow stupała na 328, w Zhorjelskim na 305. To su sobu najwyše ličby po cyłej Němskej.

05.11.2020 8 hodź. | Krajny rada apeluje na ludnosć

Ličba nowych natyknjenjow z koronawirusom we wokrjesu Budyšin dale stupa a leži tuchwilu pola 318 wob tydźeń na 100.000 wobydlerjow. To je šěsć króć wjac, dyžli přerěznje w Němskej. Tež ličba schorjenych, kotřiž so w chorowni hoja, dźeń a dale přiběra a leži tuchwilu pola 36. Wosebje wjele nowych natyknjenjow je so w jednej starowni w Kulowje zwěsćiło. To potrjechi 35 wobydlerjow a sobudźěłaćerjow.

Hladajo na tute wuwiće je so srjedu Budyski krajny rada z widejowej próstwu na wobydlerjow w Budyskim wokrjesu wobroćił. Harig prosy wšitkich, so doma kaž w zjawnosći z disciplinu po hygieniskich postajenjach měć, zo by so ličbje nowych natyknjenjow zadźěwało.

05.11.2020 8 hodź. | Schadźowanka budźe digitalna

Na to su so zamołwići srjedu dojednali. To běše dźensa tež tema w Serbskim rozhłosu.

Sorbengala 2019 in Bautzen. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR

Lětuša Schadźowanka wotměje so ryzy digitalnje. Na to su so zamołwići při zhromadnym posedźenju dojednali.

štw 05.11.2020 06:12hodź. 02:29 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1578278.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

04.11.2020 9:30 hodź. | Budyski wokrjes wosebje potrjecheny

Budyski wokrjes je nadal mjez dźesać wokrjesami po cyłej Němskej z najwyšej tydźenskej incidencu na 100.000 wobydlerjow a ma z tym dwójce telko inficěrowanych na koronu kaž cyło-němski přerězk. Wutoru je ličba aktualnych padow na 1.229 stupała. Dalša pacientka je na wirus zemrěła. Tuchwilu so na 100 ludźi wo kontaktne wosoby schorjenych stara. Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, so wšitke podhlady natyknjenja wobdźěłaja. W Zhorjelskim wokrjesu je situacija podobna. Wutoru mějachu 151 nowych infekcijow. Z tym je aktualnje 1.181 schorjenych w Zhorjelskim wokrjesu.

03.11.2020 9:30 hodź. | Postajenja w šulach

W Sakskej je so po nazymskich prózdninach šulska wučba pod zdźěla přiwótřenymi hygieniskimi postajenjemi započała. Po wukazu kultusoweho ministerstwa dyrbja gymnaziasća rjadownjow 11 a 12 a powołanscy šulerjo wotnětka tež we wučbje nahubniki nosyć. Wuwzaća su, jeli hodźi so wotstawk połdra metra dodźeržeć kaž na přikład při klawzurach. Tutu naprawu wopodstatnja z dopóznaćom, zo riziko infekcije pola dorosćenych stupa. Wšitcy šulerjo wot 5. lětnika dyrbja zwonka rjadownje nahubnik nosyć - za šulerjow zakładnych šulow a w horće to trěbne njeje. Cyłodnjowske poskitki ze zwonkašulskimi partnerami su w nowembrje šmórnjene.

03.11.2020 9 hodź. | Zwjazkowa wobora pomha

Budyski wokrjes prosy Zwjazkowu woboru wo pomoc při slědowanju kontaktow koronoweho wirusa dla. Wojacy dyrbja wot srjedy strowotniski zarjad podpěrować. Dale maja dalši přistajeni Sakskeje a Budyskeho krajnoradneho zarjada pomhać. Dźe wosebje wo skontaktowanje ludźi, kotřiž móhli z wirusom natyknjeni być.

W Budyskim wokrjesu je póndźelu 39 padow k tomu přišło. Z tym je tuchwilu nimale 1.200 inficěrowanych, 32 ludźi je w klinice. Hišće wjace su w Zhorjelskim wokrjesu w chorowni - mjenujcy 56 ludźi. Dwaj dalšej čłowjekaj stej mjeztym wumrěłoj.

Wot póndźele wobsteji na Budyskich drohach w centru, hdźež su pěšcy po puću, winowatosć nahubnik nosyć. W Zhorjelcu je to hižo někotre tydźenje tak.

02.11.2020 8:30 hodź. | Korona a sport

Na runinje amaterskeho sporta su wot dźensnišeje póndźele wšitke winowatostne dypkowe hry a tež treningi w sportowych halach a pod hołym njebjom štyri tydźenje dołho zakazane. Zhromadnje sportować smě so jenož hišće we wobłuku šulskeho sporta abo pod hołym njebjom indiwidualnje abo po dwěmaj. Dypkowe hry w profisporće su dale dowolene, za to pak bjez přihladowarjow.

Tež koparske mustwa w regionalnej lize sewjerowuchod, prěnjej amaterskej koparskej klasy w Němskej, hrać a trenować njesmědźa. Potrjechenej stej na přikład cyłkaj FC Energije Choćebuz a Biskopičanskeho koparskeho towarstwa.

02.11.2020 8:30 hodź. | Online hudźić

Sakski kabinet je w swojich koronowych postajenjach rozsudźił, zo wostanu w lochkim lockdownje tež hudźbne šule na měsac zawrjene. To potrjechi tež Budysku wokrjesnu hudźbnu z wotnožku w Kamjencu. Šulerjam a wučerjam zmóžnja pak so zaso onlinowa wučba, kaž běše to hižo w nalěću. Na internetowej stronje Budyskeje wokrjesneje hudźbneje šule je wozjewjeny formular k přizwolenju wučby přez techniske srědki.

02.11.2020 8 hodź. | Nowy tydźeń - nowe ličby

Wokrjesaj Budyšin a Zhorjelc stej mjez najbóle potrjechenymi koronoweje pandemije w Sakskej. We Budyskim wokrjesu je so sobotu a njedźelu dohromady wjac hač 300 ludźi natyknyło. 32 pacienotw so w klinice lěkuje, třo su kónc tydźenja zemrěli.

Tydźenska ličba infekcijow wučinja tule aktualnje 260 na 100.000 wobydlerjow - w Zhorjelskim wokrjesu 206, hdźež so 56 wosobow w klinice hoji.

Sylnišo potrjechene je bydlenske zarjadnišćo za ludźi z handicapom w Budyskim rumje, nimo toho wjacore dźěćace přebywanišća w Budyskim wokrjesu a azylowe zarjadnišćo we Wojerowskej kónčinje.

31.10.2020 11 hodź. | Hornja Łužica: Dalše zarjadowanja wotprajene

Smochčanske kubłanišćo Swjateho Bena a Katolska akademija Drježdźansko-Mišnjanskeho biskopstwa stej hladajo na aktualne wuwiće korona-pandemije wšitke swoje zarjadowanja wotprajiłoj. Tole płaći najprjedy raz hač do kónca nowembra. Tež Ludowe nakładnistwo Domowina je planowanu premjeru swojeje noweje knihi "Nowa swoboda? Dopomnjenki na přewrót 1989/90" w Budyskim Kamjentnym domje wotprajiło. Kniha wuńdźe přichodnu wutoru w LND. Tež jenički poprawom hišće planowany serbski nazymski koncert w Malešecach dyrbi wupadnyć. Z tym je lětuša sezona nazymskich koncertow korony dla kompletnje šmórnjena.

Znowa bu we wokrjesu Budyšin 140 nowych infekcijow z koronawirusom zwěsćene. Z tym wučinja ličba natyknjenjow wob tydźeń 210 na 100 000 wobydlerjow. 22 pacientow so w klinice lěkuje. Sylnje potrjecheny je Diakoniski skutk Hornja Łužica w Korzymje. Dla wjacorych pozitiwnje testowanych w dźěłarni wostanje Korzymska dźěłarnja hač do 11. nowembra zawrjena. Wokrjes Budyšin je tež wšě přepytowanja k zastupej do šule za nowember wotprajił. - W Zhorjelskim wokrjesu bě znowa 89 nowych infekcijow a 31 natyknjenych je do chorownje dyrbjało.

30.10.2020 9 hodź. | Póstnicy kompletnje wotprajene

Teilnehmer eines Karnevalsumzugs auf einem Motivwagen
prawa za wobrazy: Benno Scholze

Póstniska sezona w Hornjej Łužicy kompletnje wupadnje. Kaž zdźěli prezident Kulowskeho póstniskeho towarstwa, Mathias Glaab, njebudu tež w šulach, pěstowarnjach a starowni města swjećić. Na zakładźe sakskeho koronoweho postajenja a wuwića infekcijow njemóhli so zarjadowanja na žurlach a žane póstniske přećahi přewjesć. Tež Serbskopazličanske karnewalowe towarstwo je wšitke zarjadowanja tuteje sezony wotprajiło, rjekny prezident Daniel Wätzig. To samsne płaći za póstnicy w Šěrachowje.

30.10.2020 7 hodź. | Aktualne ličby z Hornjeje Łužicy a kemše njebudu

W Budyskim wokrjesu je štwórtk 141 nowych infekcijow z koronawirusom było, dwaj wjace hač dźeń do toho. Z tym leži tydźenska ličba na 100.000 wobydlerjow nětko pola 180. Dohromady je aktualnje 793 wosobow w Budyskim wokrjesu natyknjene. Na zakładźe jednoho pada je so dyrbjała jedna němska Budyska pěstowarnja začinić. Sylnišo potrjechenej stej starowni w Budyšinje a Rakečanskej wokolinje. We strowotniskim hamće wokrjesa dźěła dla wulkeje ličby padow nachwilnje tež tójšto druhich sobudźěłaćerjow wokrjesa.

Dla koronawirusa tutu njedźelu w Zdźěri wšitke kemše wupadnu a tež w Rakecach njezměja katólske kemše. - Požohnowanje rowow njedźelu a póndźelu so w cyłej Radworskej, Chróšćanskej a Ralbičanskej wosadźe pozdźišo nachwata. W Ralbicach budu kemše tutu njedźelu napoł jědnaćich a w Radworju zaso w zwučenym času.

29.10.2020 10 hodź. | "Romantica" wupadnje

Budyska nakupowanska nóc "Romantica" je za lětsa wotprajena. To zdźěli srjedu Towarstwo za nutřkowne město Budyšina, kiž bě swjedźeń hewak organizowało. Hladajo na aktualnu situaciju we koronowej pandemiji njemóža so hudźbne programy a stejnišća z jědźu a napojemi poskićeć. Tež planowana mjeńša forma njehodźi so přewjesć, dokelž wjele wikowarjow pod datymi wuměnjenjemi swoje wobchody hač do pózdnjeho wječora wotewrěć nochce. Jeničce wobswětlić chce towarstwo Staru wodarnju a Bohatu wěžu kónc tydźenja wot 6. - 8. nowembra.

29.10.2020 9 hodź. | Strowotniski hamt ma tójšto dźěła

W Budyskim wokrjesu bu srjedu 139 nowych infekcijow z koronawirusom zwěsćene - to je trójce telko kaž hišće dźeń do toho. Sydom-dnjowska ličba poćahowana na 100.000 wobydlerjow leži z tym pola 155. W Zhorjelskim wokrjesu bě to srjedu 146 natyknjenjow a aktualna sydomdnjowska ličba poćahowana na 100.000 ludźi rěka tu - 165.

W Budyskim wokrjesu sobudźěłaćerjo strowotniskeho hamta tučasnje dla wulkeje ličby padow njezamóža kontaktowe wosoby pozitiwnje testowanych w běhu 24 hodźin docpěć, traje to dlěje. Štóž sam wo kontaktach k inficěrowanym wě, měł wotsamo swoje socialne kontakty redukować.

28.10.2020 9 hodź. | Aktualne ličby

W Budyskim wokrjesu bě srjedu 43 nowych infekcijow z koronawirusom. Dohromady je so w běhu tydźenja tu 380 wosobow natyknyło - přeličene na 100.000 wobydlerjow je to nětko 126 - při kritiskej hranicy pola 50. 14 pacientow, kiž je na COVID-19 schorjene, so tuchwilu w klinice lěkuje. Tež w Zhorjelskim wokrjesu je hranica za wótre naprawy překročena - tam leži sydomdnjowska incidenca ze 130, ličene na 100.000, tuchwilu nad Budyskej. Srjedu je w Hamorje 89-lětna w zwisku z koronowej infekciju zemrěła.

27.10.2020 8 hodź. | Žane kemše na wjacorych městnach

W Budyskim wokrjesu bě wčera 15 nowych infekcijow z koronowym wirusom. Je to tuchwilu přeličene na 100.000 wobydlerjow w běhu sydom dnjow 119. Kritiska hranica leži pola 50.

Krótko do kónca tydźenja buchu wjacori měšnicy serbskich katolskich wosadow pozitiwnje na koronu testowani, kaž biskopstwo Drježdźany-Mišno wobkrući. Aktualnje so na přikład w Radworju žane kemše njeswjeća, tak farar Jakubaš zdźěli. Žohnowanje rowow njedźelu na Wšěch swjatych w Radworju a póndźelu w Zdźěri njebudźe, ale so nachwata. Tohorunja so w Chrósćicach njedźelny nyšpor ze žohnowanjom rowow na pozdźiši termin přesunje, farski běrow a farski dom stej tutón tydźeń zawrjenej. Informacije wo dalšim porjedźe Božich słužbow w serbskich wosadach biskopstwo tuchwilu dać njemóže - prosy wěriwych, so w swojich wosadach aktualnje informować.

26.10.2020 5 hodź. | Dom Zarjadniskeho zwjazka nachwilnje zawrjeny

Ličba natyknjenych z koronowym wirusom je w Hornjej Łužicy kónc tydźenja znowa jasnje stupała. W Budyskim wokrjesu zwěsći strowotniski zarjad hač do wčerawšeho 122 inficěrowanych na 100.000 wobydlerjow w běhu sydom dnjow. W Zhorjelskim wokrjesu je jich tuchwilu 130. Dom Zarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe" w Pančicach-Kukowje wostanje nachwilnje zawrjeny. Dokelž dyrbjachu wjacori sobudźěłaćerjo do karanteny, njemóža wotewrjenske časy zaručić, tak předsyda Měrko Domaška. Wšitke naležnosće měli so po móžnosći z e-mailku rjadować. Jenož w najnuznišich padach hodźi so to tež telefonisce, tak Domaška. Zdobom měli ludźo z tym ličić, zo wobdźěłanje naležnosćow dlěje traje.

24.10.2020 8 hodź. | Wjacori serbscy duchowni so z koronawirusom natyknyli

Ličba natyknjenych z koronowym wirusom je so w Hornjej Łužicy wčera znowa stupała. W Budyskim wokrjesu zwěsćichu wčera 49 nowych infekcijow, w Zhorjelskim dwě mjenje. We wokrjesu Budyšin wučini to mjeztym 87 inficěrowanych na 100.000 wobydlerjow w běhu zašłych 7 dnjow. 1113 wosobow je tu tuchwilu w karantenje. W Zhorjelskim bu w zašłych 7 dnjach nimale 100 nowych infekcijow registrowane. Wot jutřišeho płaća tež w Budyskim wokrjesu přiwótřene postajenja. Hort spěchowanskeho centruma na Třělnišću w Budyšinje dyrbi so zawrěć. Tam je so dalša wosoba z wirusom natyknyła. Tež wjacori serbscy duchowni su so z koronowym wirusom natyknyli. Tohodla wotměja so jutře serbskorěčne kemše přez livestream - a to z cyrkwje w Chrósćicach. Pokazku namakaće jutře na našej facebookowej stronje abo pod www.posol.de.

23.10.2020 15 hodź. | Wozjewjenje dla korony

Radworski farar Beno Jakubaš zdźěli:

"Po dorěčenju z biskopskim ordinarijatom, njebudu w Radworskej wosadźe dla Korona wirusa na dalše žane Bože słužby. Cyrkej w Radworju je wodnjo stajnje k wosobinskej modlitwje wotewrjena. Bože słužby njedźelu, 1.11., na swjedźenju Wšěch swjatych a póndźelu, 2.11. na wopomnjeću Chudych dušow so hišće rjaduja a wozjewja. Žohnowanje rowow 1.11. w Radworju a 2.11. w Zdźěri njebudźe ale so pozdźišo nachwata.

Kirche in Radibor
prawa za wobrazy: MDR

23.10.2020 10 hodź. | Žane wopyty w chorownjach a aktualne ličby

Wot pjatka płaća w Hornjołužiskich klinikach w Budyšinje a Biskopicach wobmjezowane móžnosće wopytow. Kaž zamołwići informuja, njeje wjace bjeze wšeho móžno, pacientow wopytać. Wuwzaća su starši, kiž chcedźa dźěći w dźěćacej klinice wopytać abo nanojo, kiž chcedźa žonu po porodźe wopytać. Tež přiwuzni ćežko chorych maja wuwzaćne dowolnosće. W Zhorjelskim wokrjesu płaći zakaz wopytowanjow w tamnišich strowotniskich centrumach hižo wot štwórtka.

Ličba natyknjenych z koronowym wirusom je so w Hornjej Łužicy štwórtk znowa jasnje zwyšiła. W Budyskim wokrjesu zwěsćichu štwórtk 62 nowych infekcijow, w Zhorjelskim 67. We wokrjesu Budyšin wučini to 80 inficěrowanych na 100.000 wobydlerjow w běhu zašłych 7 dnjow, w Zhorjelskim 90. Pola 50 nowych infekcijow bě tele dny druha kritiska marka překročena. Budyski krajnoradny zarjad chce pjatk dalše wěstotne naprawy a přiwótřene postajenja wozjewić, kiž změja wot njedźele płaćiwosć.

23.10.2020 8 hodź. | Češa w Serbach a Lockdown

Čechaj Jan Breindl a Pavel Šlechta staj Benej Šołće wo aktualnej situaciji powědałoj, wonaj mjenujcy we Łužicy dźěłataj.

Grenze Tschechien 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Bernd März

Lockdown w Čěskej trjechi tež Čechow, kiž su w Serbach. Pavel Šlechta a Jan Breindl staj Benej Šołce wo aktualnej situaciji powědałoj.

pj 23.10.2020 05:38hodź. 03:18 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1565688.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

22.10.2020 14 hodź. | Korona a sćěhi za zarjady

Ličby z koronu inficěrowanych stupaja. To smy w zašłych dnjach hižo słyšeli. A z tym tež ličba tych, kiž su w karatenje. To rěka, zo hustohdy su běrowy prózdne. A kak nětko z tym potrjecheni wobchadźeja? Naš reporter Beno Šołta je so informował.

Menschen mit Gesichtsmaske in einem Büro 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

22.10.2020 10 hodź. | Korona: Ličba nahle postupiła

Ličba natyknjenych z koronowym wirusom je so w Hornjej Łužicy srjedu dramatisce zwyšiła. W Budyskim wokrjesu zwěsćichu w běhu jeničkeho dnja 54 nowych infekcijow, w Zhorjelskim samo 57. Tež ličba ludźi, kotřiž su hižo abo dyrbja do karanteny, je nahle postupiła. W Budyskim wokrjesu njesmě mjeztym 1078 ludźi swoje bydlenje abo dom wopušćić, to je někak třećina wjac, hač hišće dźeń do toho. W Zhorjelskim wokrjesu je 511 wobydlerjow potrjechene.

21.10.2020 13 hodź. | Zarjad čaka na dalše směrnicy sakskeho knježerstwa

Po Zhorjelskim wokrjesu je nětko tež Budyski kritisku marku 50 nowych infenkcijow na 100.000 wobydlerjow překročił. Kaž krajnoradny zarjad wčera zdźěli, bu w běhu zašłych 7 dnjow 162 ludźi pozitiwnje na wirus testowane. Poprawom měli wot nětka tež za wokrjes Budyšin přiwótřene škitne naprawy płaćić. Dokelž pak bě so poslednje přiwótřenje hakle kónc tydźenja postajiło, so Budyski krajnoradny zarjad najprjedy raz toho wzda. Město toho čaka zarjad w Sprjewinym měsće na dalše směrnicy sakskeho knježerstwa.

21.10.2020 8 hodź. | Strach před dalšim lockdownom?

Kaž sće wčera hižo zhonili, je tež Budyski wokrjes kritisku marku 50 nowych infenkcijow na 100.000 wobydlerjow w zašłych sydom dnjach překročił. Dalše přiwótřenja drje su jenož hišće prašenje časa. W Budyšinje čakaja na dalše postajenja z Drježdźan. Přińdźe snano samo k dalšemu lockdownej, kaž běše to w měrcu, hdyž tu nowoinfenkcije dale stupaja? Matej Cyž je so raz prašał, što by ludźi na tym najbóle myliło.

20.10.2020 15:30 hodź. | Budyski wokrjes tohorunja rizikowy region

Po Zhorjelskim wokrjesu je nětko tež Budyski kritisku marku 50 nowych infenkcijow na 100.000 wobydlerjow překročił. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, bu w běhu zašłych 7 dnjow 162 ludźi pozitiwnje na wirus testowane. Poprawom měli wot nětka tež za wokrjes Budyšin přiwótřene škitne naprawy płaćić. Dokelž pak bě so poslednje přiwótřenje hakle kónc tydźenja postajiło, so Budyski krajnoradny zarjad najprjedy raz toho wzda. Město toho čaka zarjad w Sprjewinym měsće na dalše směrnicy sakskeho knježerstwa.

20.10.2020 10 hodź. | Wokrjes Budyšin: Ličba infekcijow stupa dale

Wokrjes Budyšin wostanje pola ličby nowych infekcijow z koronowym wirusom jara snadnje pod kritiskej marku 50 wobydlerjow na 100.000. Kaž krajnoradny zarjad póndźelu zdźěli, bu w zašłych 7 dnjach 148 ludźi pozitiwnje testowane. To wučini přerězk 49,3. Jeli faktor stupa, hroža tež w Budyskim wokrjesu dalše wěstotne postajenja, kaž płaća wone wot wčerawšeho w Zhorjelskim wokrjesu. Tam je so kritiska ličba 50 překročiła a tak dyrbja so wotnětka na přikład wšitcy hosćo w hosćencach a wopytowarjo w sportowych zarjadnišćach z mjenom a telefonowym čisłom registrować. Swjedźenje su jenož hišće z maksimalnje 25 ludźimi dowolene.

20.10.2020 9 hodź. | Zhorjelski wokrjes mjeztym rizikowa kónčina - što rěka to za nas?

Ličby infekcijow z koronowym wirusom spěšnje stupaja, tež w Hornjej Łužicy. Zhorjelski wokrjes je mjeztym rizikowa kónčina, dokelž je kónc tydźenja marku 50 nowych infekcijow na 100.000 wobydlerjow překročił. Naš redaktor Milan Grojlich je wčera ličby a postajenja přirunował. Što to nětko za nas w Hornjej Łužicy a runje za Zhorjelski wokrjes woznamjenja, móžeće sej tule hišće raz naposkać.

19.10.2020 11 hodź. | Korona ma nas dale w horšći

W Budyskim wokrjesu postupi ličba na koronje schorjenych po najnowšich informacijach krajnoradneho zarjada wo 33 wosobow. Cyłkowna ličba potrjechenych stupa z tym aktualnje na 856. W domje Swjateje Ludmily w Chrósćicach njeje tohodla tuchwilu móžno, swojich přiwuznych wopytać. Kaž zamołwići na facebooku informuja, su hnydomny stop wopytowanjow wuwołali. Z tym chcedźa wobydlerjow a personal před móžnymi natyknjenjemi škitać. Hdyž so situacija zaso změni, nawodnistwo wo tym informuje, rěka dale na facebooku. We Koćinjanskej hladarni so dźensa wo tematice rozsudźi.

17.10.2020 9 hodź. | Nowe postajenja za wokrjesaj

W běhu zašłych sydom dnjow je so w Budyskim wokrjesu 112 ludźi z koronawirusom natykło. To je wjace hač 35 razow na 100.000 wobydlerjow. Z tym płaća nowe regule. W swójskej domjacnosći smě naraz maksimalnje 50 ludźi być. Na swójbnych swjedźenjach w hosćencach je ličba na 75 so znižiła, pod hołym njebjom na 200 hosći. W cyrkwjach ma so při spěwanju maska nosyć. Budyski strowotniski zarjad pak eksplicitnje pisa, zo su pod hygienskimi postajenjemi, młodźinske swjećby, konfirmacije - a z tym tež firmowanja - dowolene. W Zhorjelskim wokrjesu je 26 nowych infekcijow, z tym maja nětko 42 schorjenych na 100 tysac wobydlerjow. Tež tam płaća nětko krućiše postajenja.

15.10.2020 10 hodź. | Komentar: Njeje kriza hižo wobćežna dosć?

Koronowa kriza, kotraž so tuchwilu bohužel dźeń wote dnja zaso přiwótřa, žada sej wot nas wšěch wšědnje wjele zrozumjenja a šćerpnosće. A tolerancy. Bohužel pak je mjez nami dosć ludźi, kotřiž ze swojim zadźerženjom tak a znak hižo wobćežnu situaciju njetrjebawši pohórša. K tomu mysle Tomaša Faski.

14.10.2020 9 hodź. | Ličby we wokrjesu Budyšin dale znjeměrnjace

Ličby korona - infekcijow su we wokrjesu Budyšin dale znjeměrnjace. Dalši dźewjećo so w poslednich 24 hodźinach natyknychu, třo dyrbjachu do chrownje. Z tym su aktualnje 143 schorjenych registrowani. 97-ćo dyrbjachu wot wčerawšeho přidatnje do karanteny podać - tam su tučasnje dohromady 676 wobydlerjow Budyskeho wokrjesa. Kaž město Kamjenc wčera zdźěli, je so jedyn z jeho sobudźěłaćerjow z wirusom natyknył. Z tuteje přićiny wostanjetaj dwaj zarjadaj wot dźenšinšeho zawrjenaj. Přirunajo ze Zhorjelcom su to tam jenož 194-ćo. Za to registrowachu pak so wot wčerawšeho 31 nowych infekciju we wokrjesu Zhorjelc.

14.10.2020 7 hodź. | Wjacławske wiki w Budyšinje wotprajene

Hodowne wiki w Budyšinje lětsa tola njebudu. To zdźěli wyši měšćanosta Alexander Ahrens.

13.10.2020 10 hodź. | Korona: pěstowarnja Sulšecy zawrjena

W Hornjej Łužicy je so połoženje wokoło na covid-19 schorjenych přez kónc tydźenja jasnje změniło. W Budyskim wokrjesu je 34 nowych schorjenych, cyłkownje je jich tučasnje 138. Z tutych so třo w klinice hoja. Jedyn sćěwk tuteho postupa je tež zawrjenje pěstowarnje w Sulšecach pola Kulowa hač do 22.10. Tam je so jedne dźěćo natyknyło. Za to je zawrjenje šule w Ralbicach z blida. Tež w NSLDź smědźa dźiwadźelnicy nětko zaso bjez wotstawka hrać, dokelž so dobrowólnje kóždy tydźeń testować dadźa. (W Zhorjelskim wokrjesu njeje dalšich schorjenych, 259 ludźi je w karantenje, to je 17 mjenje hač pjatk.)

10.10.2020 9 hodź. | 20 nowych infekcijow w Budyskim wokrjesu

W Budyskim wokrjesu zličichu wčera 20 nowych infekcijow z koronawirusom, z tym so w zašłych sydom dnjach 68 wosobow natykny. To wozjewi wokrjes na swojej internetowej stronje. Tež w Zhorjelskim wokrjesu bu wčera (pjatk) prěni schodźenk přiwótřenja předpismow docpěty, a z tym su tež tam wulkozarjadowanja z wjac hač 1000 wosobami nětko zakazane. Mjez 19 nowymi inficěrowanymi je tež znajmjeńša jedna pozitiwnje testowana wosoba z Trjebina.

09.10.2020 11 hodź. | Ličby z wokrjesa - što stanje so při kotrej ličbje a na čim so orientować?

W zašłych dnjach smy wobkedźbowali, kak prezentna je tema wokoło koronoweje pandemije zaso. Tak stupaja tež w Budyskim wokrjesu ličby infekcijow razantnje. W Budyskim wokrjesu njesmědźa so tohodla nachwilnje žane wulkozarjadowanja z wjac hač 1000 wopytowarjemi wotměć. Dokelž bu za to postajena marka - 60 koronowych infekcijow za Budyski wokrjes w běhu sydom dnjow -  překročena. Zakład za tute postajenja su infekciske ličby. Tola, što stanje so při kotrej ličbje a na čim so orientować?

Za nas relewantne su wězo najprjedy raz wšitke postajenja, kiž so wot zwjazka a krajow, w našim padźe wot kraja Sakskeje wobzamknu. Wo hišće wažniše pak je, hdyž njepodamy so runjewon do wukraja abo hdyž njewopušćimy naš region, zo orientujemy so potom na infekciskich ličbach zašłych sydom dnjow našeho wokrjesa. Přetož na zakładźe toho zamołwići reaguja a tu móža so postajenja na přikład wot druhich wokrjesow abo wulkoměstow rozeznawać.

W sakskim koronowym postajenju je rěč wo tak mjenowanym tři fazowym abo tři schodźenkowym systemje, što to rěka?

W tutym postajenju steji, zo rozeznawaja so tři markantne schodźenki infekciskeho wuwića, němsce praji so za to: Grenzwerte. To rěka, kotre postajenja za Budyski wokrjes w přichodnych dnjach liča, je wotwisne wot wuwića infekciskich ličbow w zašłych sydom dnjach. A na zakładźe tutych přimnje tutón tři-schodźenkowy plan.

Naš Budyski wokrjes ma něhdźe 300 000 wobydlerjow. Kak da so nětko wuliči a hdy hrozy dalše skrućenje postajenjow?

To je tak, zo je so za prěni schodźenk markantna ličba 20 natyknjenych w minjenych sydom dnjach na 100 000 wobydlerjow postajiła, za druhi schodźenk 35 natyknjenych a za třeći 50. Tute ličby měrja so na 100 000 wobydlerjow. A dokelž pak ma naš Budyski wokrjes, ty sy to prawje rjekła, 300 000 wobydlerjow, dyrbimy tute schodźenkowe ličby , potajkim 20, 35 a 50 - króć tři wzać. Přichodny stopjeń z wótrišimi postajenjemi je za Budyski wokrjes pola 105 natyknjenych w běhu sydom dnjow docpěty. A aktualny staw nětko: Mamy wjace hač 60 natyknjenych (staw: pjatk, 09.10.2020) we wokrjesu. To rěka, to je hišće pod 105 a z tym hišće prěni schodźenk. Wjele wjace k druhemu schodźenkej njefaluje. 

Što potom, jeli so druhi schodźenk docpěje?

Jeli so druhi schodźenk docpěje, hroža potom dalše přiwótřenja. To rěka, zo so wobmjezowanja w zjawnym rumje dale skruća, na přikład, zo dyrbja so tež pěstowarnje abo šule ewentualnje znowa zawrěć abo zarjadowanja wotprajić. To pak rozsudźa zamołwići wot pada k padej. Tak mjenowany worst case – najhórši pad - potajkim třeći a woprawdźe kritiski schodźenk přimnje w našim wokrjesu wot 150 natyknjenych w minjenych sydom dnjach. Potom hroža samo znowa zakazy mjezsobneho skontaktowanja.

09.10.2020 8 hodź. | SZŠ Ralbicy je hotspot

We wokrjesu Budyšin njesmědźa so nachwilnje žane wulkozarjadowanja z wjac hač 1000 wopytowarjemi wotměć. Wčera bu za to postajena marka - 60 koronowych infekcijow za Budyski wokrjes w běhu sydom dnjow - překročena. 63 natyknjenjow naličichu. W zakładnej šuli w Ralbicach je mjeztym dalša wučerka inficěrowana. Tu so nětko kontakty zwěsćeja a rjadownje zawru. Wčera bě Ralbičanska zakładna šula hišće wočinjena a dwě rjadowni měještej wučbu. Strowotniski zarjad je nawječor zdźělił, zo dospołne zawrjenje šule tuchwilu njewuzamknu. Dalši koronowy hotspot je starownja w Połčnicy, hdźež bu dotal dźesać wobydlerjow pozitiwnje testowane, testy pak hišće zakónčene njejsu.

08.10.2020 9 hodź. | Hygieniski koncept za Schadźowanku

Za lětušu Schadźowanku płaći tež za sobuskutkowacych na jewišću hygieniski koncept. Tak smědźa studentske, wuměłske a hudźbne skupiny jenož z maksimalnje 10 wosobami na jewišćo, hdyž přeco wěstotny wotstawk dodźerža. W chórach smě maksimalnje 45 spěwarjow sobuskutkować, tež tu ma so wotstawk połdra metra dodźeržeć. Škitne wotstawki móža so pomjeńšić, jeli noša sobuskutkowacy škit za hubu a nós kaž tež rukajcy. W Krónje njesmě wjace hač 400 ludźi być, sobuskutkowacy a techniski personal sobuličeni. Strowotniski zarjad ma cyłkownemu konceptej hišće přihłosować. Hišće hač do pjatka móža so přinoški za lětušu Schadźowanku pola noweju režiserow Katki Pöpelec a Symana Hejduški zapodać.

08.10.2020 8 hodź. | Koronowe nowostki wokrjesa Budyšin

We wokrjesu Budyšin je dalša pacientka we zwisku z koronowej infekciju zemrěła. Kaž zdźěli koronowy stab wokrjesa, jedna so wo 69-lětnu, kotraž bě k lěkowanju w chorowni. Tuchwilu ležitaj dwaj koronowej pacientaj w klinice. - Za zakładnu šulu Ralbicy je strowotniski zarjad dla inficěrowaneje wučerki dalše naprawy wukazał. Dokelž je tu pytanje za kontaktnymi wosobami ćežko, buchu tři dalše rjadownje pod karantenu stajene a so testuja.We wšěch tamnych rjadownjach so wučba dale podawa, zakładna šula Ralbicy wostanje wotewrjena.

07.10.2020 14 hodź. | Kopar sportoweho towarstwa Marijina Hwězda so inficěrował

FC Rudne horiny Aue dyrbjachu swoju koparsku hru kónc tydźenja w druhej zwjazkowej lize pola Hamburgskeho Sportoweho towarstwa dla pada korony wotprajić. Nic pak jenož pola profijow, tež na amaterskej runinje wupadnje kóždy kónc tydźenja tójšto koparskich duelow. Nětko je tež serbske towarstwo potrjechene - kopar sportoweho towarstwa Marijina Hwězda je so njedawno inficěrował. Naš sportowy reporter Jurij Bjeńš z krótkej rozprawu:

Ein Spielball. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images / Zink

07.10.2020 8 hodź. | Ličby infekcijow we wokrjesu stupaja

W Budyskim wokrjesu ličby infekcijow z koronawirusom stupaja . Kaž wokrjes zdźěli, buchu pozitiwnje testowani na přikład šulerjej na powołanskim šulskim centrumje Wojerecy, šuler Schilleroweho gymnazija a pacient Wojerowskeje chorownje. Tohorunja potrjechena je serbska zakładna šula Ralbicy. Tu su pola wučerki infekciju zwěsćili. Tohodla je strowotniski zarjad štwórty lětnik do karanteny pósłał, dalše kontakty so tuchwilu zwěsća. Jeli ličba nowoinfekcijow w přichodnych 60 překroči, so wotpowědnje sakskemu postajenju wulkozarjadowanja a sportowe zarjadowanja přichodnych sydom dnjow zakazaja - tež tajke, kiž maja hižo dowoleny hygieniski koncept.

03.10.2020 10 hodź. | Wjacore nowe infekcije w Kamjenskim zawodźe Accumotive

W Budyskim wokrjesu je dale a wjace nowych infekcijow z korona-wirusom. Prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy je drje negatiwnje testowane, ale je znamjeńša 14 nowych padow porno wčerawšemu. Na powołanskim šulskim centrumje we Wojerecach su 11-te lětniki domoj pósłali, dokelž mějachu tam tři dalše natyknjenja z wirusom. W Hodźiskej pěstowarni ma dźěćo korona. Hdźe je so natykło, njeje jasne. Wjacore nowe infekcije maja w Kamjencu w zawodźe Accumotive. W Zhorjelskim wokrjesu maja štyri dalše pady pandemije, z tym su 33ćo schorjeni - w Budyskim wokrjesu 55ćo.

02.10.2020 13 hodź. | DRK namołwja ludźi

Němski čerwjeny křiž pyta nuznje darićelow kreje. Kaž organizacija zdźěli, dosahaja tuchwilne rezerwy jenož jedyn do dwaj dnjej - normalne su pak štyri do pjeć dnjow. Drje registruje Němski čerwjeny křiž dobry wothłós při darjenju kreje, dla koronowych postajenjow dla njemóže telko ludźi naraz swoju krej darić. Operacije pak so - pobrachowacych krejnych konserwow dla - hišće žane přesunyć njedyrbjachu, zdźěla hornjołužiske chorownje.

01.10.2020 7 hodź. | Kompletne serbske koparske mustwo w karantenje

Nimale kompletne prěnje koparske mustwo Sportoweho towarstwa Marijineje hwězdy je wot wčerawšeje srjedy připołdnju we wjacednjowskej domjacej karantenje. Hižo njedźelu w serbskim koparskim derbyju mjez Pančičanami a Sokołami Sokoła Ralbicy/Hórki bě Pančičanski hrajer z koronawirusom inficěrowany. Testowy wuslědk srjedu bě nětko pozitiwny. W karantenje wostać pak dyrbi najprjedy raz jenož wokoło pjatnaće koparjow a zamołwitych ST Marijineje hwězdy, kiž mějachu z inficěrowanej wosobu w předrasćerni kontakt. Koparjo Sokoła Ralbicy/Hórki potrjecheni njejsu, dokelž mějachu zwisk ke koparjej jenož na hrajnišću pod hołym njebjom.

25.09.2020 10 hodź. | Aktualny staw

Kaž zdźěli Budyski wokrjes, je so we wokrjesu dalša wosoba z koronawirusom infičerowała. Z tym stej dwě wosobje dla korony w chorowni, 84 wosobow je po informacijach strowotneho zarjada w karantenje.

17.09.2020 10 hodź. | přepołoža premjeru

Serbska premjera "Horce plincy", kotraž bě za sobotu 26. septembra wječor w Radworju planowana, wotměje so w Budyskim dźiwadle na hrodźe. Tole zdźěli wčera Němsko-Serbske ludowe dźiwadło. Pozadk rozsuda su hygieniske předpisy koronoweje pandemije dla. Ličba přihladowarjow, kiž smě dźiwadło w Radworju w žurli rozdźělić, je tak snadna, zo je so NSLDź za přepołoženje do Budyšina rozsudźiło. Za transport publikuma z Radworja a wokolnych wsow poskića so darmotny bus. Plan naslědnych předstajenjow so tohorunja tróšku změni. Tak dyrbi so jedne wot wosom planowanych předstajenjow wotprajić, zbywace štyri wotměja so na wsy - w Pančicach-Kukowje, dwójcy w Haslowje a w Sulšecach a tři w Budyšinje.

16.09.2020 8 hodź. | Koronowe postajenja do prašenja stajeja

W Budyskim wokrjesu so na postajenjach korony dla stajnje bóle dwěluje. To zwěsća zarjadniska lěkarka a zdobom nawodnica strowotniskeho zarjada dr. Jana Gärtnerowa. Wona praji dale, zo někotři ani z labora dopokazany pozitiwny test njeakceptuja. Dla wujasnjowanja a rozkładowanja pak strowotniski zarjad wjele časa zhubi. Zarjadniska lěkarka nadźija so, zo su ludźo ze stupacymi ličbami na koronu inficěrowanych zaso skedźbliwiši. Tuchwilu je w Budyskim wokrjesu 41 schorjenych, 181 ludźi je w karantenje. W Zhorjelskim wokrjesu je so 14 ludźi z koronawirusom natyknyło, 59 ludźi je w karantenje.

09.09.2020 12 hodź. | Premjera putnikowanje w Serbach

Prěni raz w tutym lěće su katolscy Serbja wčera zaso do Róžanta putnikowali. Na dnju Marije naroda podachu so procesiony z wjacorych wosadow z družkami na putnisku łuku. Hłowny celebrant, tachantski farar Wito Sćapan je móhł bohatu ličbu kemšerjow witać. Farar Beno Jakubaš je w prědowanju mjez druhim tuchwilne cyrkwinske reformy kritisce hódnoćił. Mjez koncelebrantami běchu tež čěski kardinal Dominik Duka a biskopaj z Prahi.

04.09.2020 8 hodź. | Přihoty na Europeadu 2021

Po połlětnej přestawce je so wčera přihotowanski wuběrk Serbskeho mustwa w Pančicach-Kukowje zešoł. Trenarjo a mustwowi nawodźa žónskeho kaž tež mužaceho mustwa z Delnjeje a Hornjeje Łužicy wuradźowachu, kak so přihoty na Europeadu pokročować hodźa. Ze stron zarjadowarja su jasne signale, zo so europski turněr w přichodnym lěće wotměje, dalokož to potom situacija pandemije dowoli. Wšitcy wobdźěleni su sej toho wědomi, zo budu přihoty wužadace, wšako matej wosebje krajnej lize w Braniborskej a Sakskej, ale tež niše ligi, połne hrajne plany. Njedźiwajcy toho pak budu w nazymje wjacore zhromadne zeńdźenja koparkow a koparjow, zo móhli Serbow klětu derje w Korutanskej zastupować.

25.08.2020 8 hodź. | Dwě nowej schorjenej w Budyskim wokrjesu

W Hornjej Łužicy je so połoženje wokoło na covid-19 schorjenych přez kónc tydźenja snadnje změniło. W Budyskim wokrjesu stej dwě nowej schorjenej, cyłkownje su jich tučasnje štyrjo. 37 je tuchwilu w karantenje, su to 22 mjenje hač wčera. W Zhorjelskim wokrjesu je porno tomu 60 schorjenych; nowych infekcijow njeje. 145 ludźi je w karantenje, to su třo mjenje hač wčera.

24.08.2020 7 hodź. | Reakcija na zakaz póstnicow

Dwurěčne karnewalowe towarstwa wuradźuja, kak lětušu póstnisku sezonu korony dla přewjedu. Kulowske nory pruwuja, kak móhli swoje zarjadowanja wotpowědnje změnić. Serbskopazličanske póstniske towarstwo ma tež wobmyslenja, hač móže so pjaty počas tak kaž přeco woswjećić, praji tamniši prezident Daniel Wätzig. Podobnje je to w Lipsku pola serbskich studentow. Wšitke tři towarstwa pak chcedźa najprjedy wočaknyć, kak so pandemijowa situacija wuwije. Zwjazkowy strowotniski minister Jens Spahn je zašły tydźeń měnił, zo drje klětu karnewal a póstnicy wupadnu.

22.08.2020 10 hodź. | Prózdninske lěhwo a nowe ličby w Budyskim wokrjesu

W Hornjej Łužicy mamy dalšeho schorjeneho na koronu a mnozy dyrbja so do karanteny podać. Nowy pad korony je w Zhorjelskim wokrjesu. Z tym je tam tuchwilu 65 wosobow schorjene, 227-ćo su w karantenje. Hinak wupada w Budyskim wokrjesu. Tu staj dwaj čłowjekaj na Covid-19 schorjenaj. 59 ludźi je mjeztym w karantenje. To je 21 wjace hač wčera. Su to dowolerjo, kiž su so z rizikowych končin nawróćili.

We Wodowych Hendrichecach su wčera 44 dźěći wot 4. do 9. lětnika do prózdninskeho lěhwa Serbskeho šulskeho towarstwa witali. Třo studenća podpěraja zamołwitu Marlis Młynkowu a kubłarja Fabiana Ćěslu při wuhotowanju prózdninskeho časa. Tak maja sportowe a kreatiwne wubědźowanja kaž tež nócne pućowanje a wulět do čěskich horow planowane.

18.08.2020 10 hodź. | Wjacławske wiki 2020 budu

Wjacławske wiki w Budyšinje so tež lětsa wotměja, tak znajmjeńša po dźensnišim stawje. Budyski měšćanski zarjad wopodstatni tutón rozsud z tym, zo chce Budyšanam a Budyšankam, kotřiž maja ćežke lěto za sobu, ke kóncej tuteho rjany adwetny čas wobradźić. Tohodla dźěłaja zamołwići w radnicy Sprjewineho města hižo intensiwnje na přihotach wikow. Jedne z přemyslowanjow je na přikład, dobu Wjacławskich wikow rozšěrić. Tute móhli so prawdźepodobnje hižo spočatk nowembra wotewrić.

15.08.2020 8 hodź. | Aktualny staw w Budyskim wokrjesu

Budyski wokrjes zdźěli, zo je tuchwilu jenož 4 schorjenych, wot nich njeje nichtó w chorowni. W běhu cyłeho tydźenja staj so jenož 2 nowej infekciji přidružiłoj. Zhorjelski wokrjes zdźěli, zo je tuchwilu cyłkownje 64 inficěrowanych.

14.08.2020 9 hodź. | Korona: kontrole při hranicach?

Dowolnicy, kiž so do Sakskeje nawróćeja, móža so wot dźensnišeho na hraničnych přechodach awtodrohi do Pólskeja a Čěskeja na koronowu infekciju testować dać. Kaž zdźěli Zjednoćenstwo kasowych lěkarjow Sakskeje, wudospołnjatej staciiji na A4 a A17 hižo wobstejace testowe stacije na lětanišćomaj Lipsk/Halle a Drježdźany. Tam móža so nawrótnicy hižo wot spočatka awgusta testować dać. Hač dotal je so wot něhdźe 6 500 přepruwowanych wosobow 26 pozitiwnje testowało.

13.08.2020 9 hodź. | Mjenje ludźi na kemšach w Krupce

Na 220 katolskich Serbow je wčera w čěskim měsće Krupce putniske kemše w połnej cyrkwi swjećiło. Bě to wočiwidnje mjenje ludźi hač w zašłych lětach. Dwaj procesionaj stej na 90 kilometrow dołhu čaru pěši běžałoj, dalši wěriwi su so z awtami, busom abo na kolesach na puć podali. 35 młodych putnikow je kemše spěwajo a hudźo wobrubiło. Božu mšu swjećeše farar Gabriš Nawka, tež generalny wikar tamnišeho biskopstwa Litoměřicé, Martin Davídek, je so na nich wobdźělił.

10.08.2020 9 hodź. | Korona a zjawny wobchad

Koronowa kriza je tež zjawnemu wobchadej wulke straty přinjesła - potajkim poskićerjam busowych, tramwajkowych a železniskich zwiskow. Kajke su jich wočakowanja do přichoda, pokazuje naprašowanje, kiž je naš kolega Milan Grojlich namakał. Prašenje běše: Kak spěšnje móža poskićerjo tute wupady nachwatać? - Naprašowani zamołwići zjawneho wobchada po cyłej Němskej su skerje pesimistiscy: Połojca praji, zo liča hakle w druhej połojcy přichodneho lěta z tym, zo so połoženje zaso znormalizuje. A dźěl z nich samo měni, zo budźe zjawny bliskowobchad přiběraceho homeoffica dla w přichodźe skerje mjenje požadany. Strategije za přichod widźa zamołwići rozdźělnje: Ći jedni chcedźa skerje mjenje zwiskow poskićeć, ći tamni poskitk wutwarić, zo bychu wjace pasažěrow přiwabili. Zwjazk němskich wobchadnych předewzaćow trochuje minus dochodow lětsa na pjeć miliardow eurow.

08.08.2020 9 hodź. | Korona a aktualny staw w Zhorjelcu a Budyšinje

Aktualnje je w Zhorjelskim wokrjesu 48 inifičerowanych z koronawirusom. Kaž zdźěli Budyski wokrjes, je so we wokrjesu dalša wosoba z koronawirusom infičerowała. Z tym je so wot spočatka pandemije w Budyskim wokrjesu dohromady 505 wosobow z wirusom inficěrowało.

29.07.2020 9 hodź. | Aktualny staw w Budyskim wokrjesu

W Budyskim wokrjesu njeje tuchwilu ani jeničkeje wosoby, kotraž je aktualnje na korona-wirus schorjena. 20 ludźi pak je tučasnje w karantenje. Tole je nam krajnoradny zarjad wčera zdźělił. Ludźo, kotřiž pobychu w dowolu w tak mjenowanych "rizikowych krajach" a maja symptomy, dyrbja so wot domjaceho lěkarja testować dać abo so do karanteny podać. Štóž žane symptomy nima, dyrbi pak test sam zapłaćić. Testować dać pak móža so dowolerjo tež we wotpowědnym kraju - najpozdźišo dwaj dnjej do nawróta do domizny.

25.07.2020 9 hodź. | Turisća zaso husćišo w Budyšinje

Turisća z tu- a wukraja přebywaja zaso husćišo w Budyšinje. Kaž krajny statistiski zarjad zdźěli, stupa ličba přenocowanjow wot meje w Sprjewinym měšće zaso. W aprylu ležeše ličba přenocowanjow lětsa jenož pola 11 procentow toho, kelkož su loni w Budyšinje přez nóc wostali. W meji bě to hižo 42 procentow. Tuchwilu wabi město Budyšin tež z imagowymi filmami na socialnych syćach kaž facebook abo instagram za wopyt w Hornjej Łužicy a w Sprjewinym měsće.

15.07.2020 8 hodź. | SŠT prózdninske lěhwo budźe

Za serbske prózdninske lěhwo we Wodowych Hendrichecach je so 35 dźěći přizjewiło. Kónc tydźenja informowaše Serbske šulske towarstwo staršich, kiž mějachu swoje dźěći za prózdninske lěhwo přizjewjene, zo so prózdninske lěhwo nětko tola přewjedźe, a to w poslednim prózdninskim tydźenju kónc awgusta w skrótšenej formje. Lěhwo přewjedźe so za šulerjow wot 4. do 8. lětnika.

14.07.2020 8 hodź. | Jěchanski turněr w Hórkach budźe

Jěchanski turněr towarstwa "Při Klóšterskej Wodźe" w Hórkach budźe lětsa spočatk septembra. Tež tute zarjadowanje ma so bjez přihladowarjow wotměć, dokelž dyrbi zarjadowar pandemije dla kruty hygieniski koncept předpołožić a dodźeržeć. Koncentrować chcedźa so Pančičanscy jěcharjo na wuhotowanje sakskich mišterstwow juniorow U16 a U21 w mnohostronskim jěchanju. Nimo toho su pruwowanja w dresurje a skakanju wupisane. Popołdniše jězdźenje ze zapřahami a dalše programowe dypki lětsa pobrachowaceho publikuma dla wupadnu.

10.07.2020 11 hodź. | Wendish fest w Texasu wotprajeny

Lětuši 32. Wendish Fest w ameriskim Texasu je wotprajeny. To zdźěli Serbski muzej w Serbinje. Jako přičinu mjenuje towarstwo na swojej internetowej stronje korona-wirus a wulku starosć wo strowotu. Lětuši swjedźeń měješe 27. septembra być. Na nim zetka so kóžde lěto na 3.000 potomnikow serbskich wupućowarjow. Texas je tuchwilu jedyn z najbóle wot wirusa potrjechenych statow USA. Hakle kónc tydźenja su tam hižo druhi raz nošenje maskow před hubu a nosom w zjawnosći přikazali.

07.07.2020 10 hodź. | Krupka budźe, Nukstock nic

Lětuše putnikowanje młodostnych do Krupki budźe. To zdźěli wčera oficialnje Dekanatna młodźina Worklecy na facebooku a instagramje. Zawjazowaca zhromadźizna za wšěch, kiž chcedźa sobu hić, budźe njedźelu 19. julija w Chrósćicach. Zajimcy pak maja so do toho hižo do lisćiny zapisać, kotraž leži w Chróšćanskej cyrkwi. Putnikowanje do Krupki přewjedźe so lětsa wot 09. hač do 14. awgusta.

Lětuši Nukstock-open-air při Nukničanskej skale korony dla wupadnje. To rozsudźichu čłonojo baraki kónc tydźenja. Z hygieniskim planom by drje principielnje móžno było festiwal wuhotować, tola organizatorojo dwěluja na tym, zo hodźi so pod wotpowědnymi wuměnjenjemi za Nukstock typiska atmosfera zachować. Klětu ma so festiwal twjerdeje hudźby zaso po zwučenym wašnju na poslednim kóncu tydźenja w awgusće přewjesć.

04.07.2020 10 hodź. | Maturanća a wuswědčenja - lětsa wšitko hinak

Dźensa přepodadźa so lětušim abiturientam Serbskeho Gymnazija w Budyšinje maturitne wuswědčenja. Z přerězkom 1,0 ma Dawid Mark z Worklec najlěpši přerězk cyłeho lětnika. Popołdnju dwěmaj so swjatočnosć we wulkej žurli Budyskeho Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła zahaji - pod krutymi hygieniskimi předpisami. Wona hodźi so jako livestream pola youtube sćěhować. Maksimalnje dwě hodźinje přepodaće traje, wotstawki maja so dodźeržeć a tež nahubnik je předpisany, dołhož njesedźiš na městnje. 45 absolwentow smě nimo toho jenož dwě dalšej wosobje na zarjadowanje přeprosyć. Tradicionalny wječory abibal pak wupadnje.

02.07.2020 13 hodź. | Putnikowanje do Róžanta njebudźe

Tradicionelne putnikowanje do Róžanta na Marije domawopytanja dźensa koronoweje pandemije dla njebudźe. W putniskej cyrkwi swjeća rano dźewjećich Božu mšu. W tójšto druhich wosadach změja alternatiwnje wječorne kemše. Po najnowšim postajenju biskopstwa Drježdźany-Mišno su drje putnikowanja zaso dowolene, kóžda wosada je pak sama za to zamołwita, hygieniski koncept, předpisy a wotstawki dodźeržeć. Tohodla su so serbscy duchowni rozsudźili, zo julijske putnikowanje wupadnje.

24.06.2020 10 hodź. | Aktualny staw: korona-app

Tuchwilny staw nastupajo postajenjow w zwisku z koronawirusom wupadaja tajke: Škit před nosom a hubu dyrbiće drje tež dale nosyć - ale swójbne swjedźenje budu zaso ze 100 ludźimi w Sakskej dowolene. Žłobiki a pěstowarnje so wot póndźele zaso na regularny wotbějh dnja přihotuja. W zjawnym rumje smědźa so skupinki 10 ludźi horje dźeržeć - krok po kroku tuž wšitko zaso so normalizuje - znajmjeńša tuchwilu.
Před něšto wjac hač tydźenjom je tak mjenowana „Korona-App" wušła. Je to warnowanska aplikacija, kotruž je sej mjeztym hižo 12 milionow ludźi na swój smartphone sćahnyło. Našej kolegaj Matej Dźisławk a Jakub Wowčer staj so wo aplikaciji rozmołwjałoj.

Corona-Warn-App, Das Logo der Corona-Warn-App auf einem Smartphone. Mithilfe der App werden Bürger benachrichtigt, sollten Sie sich in der Nähe eines am Coronavirus Erkrankten aufgehalten haben, wenn dieser die App ebenso installiert hatte und seine Erkrankung meldet. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images/onw-images

22.06.2020 9 hodź. | Skandal we wulkim rěznistwje

Najskerje sće kónctydźenja hižo wo tym slyšeli - we wulkim rěznistwje Tönnies w Güterslohwje je 1.300 sobudźěłaćerjow na koronu schorjeło. Z tym je hranica połsta padow na 100.000 wobydlerjow jasnje překročena a tola njejsu tam dotal lokalny lockdown wuwołali. To so nětko chětro wótrje diskutuje. Runje tak kaž situacija a dźěłowe wuměnjenja w rěznistwje. Dohromady měli so někak 6.500 sobudźěłaćerjow do karanteny słać - tójšto z nich pak je mjeztym do Rumunskeje a Bołharskeje domoj wotjěło. Němska warnuje před chwatnym nawrótom do domizny a je ludźom medicinisku pomoc zawěsćiła. Mjeztym je sej wjace hač 10 milionow ludźi tak mjenowanu corona-app na swój handy sćahnyło. Kaž pisa SZ, je kanclerka Merkelowa wšěch wobydlerjow k tomu namołwjała, sej app zarjadować, dokelž je wona wažna pomoc při tym, infekciske rjećazy přetorhnyć. Wo škit datow, tak kanclerka, so bojeć njetrjebamy, doklež so w trěbnej měrje škitaja.

16.06.2020 8 hodź. | Lěćne poskitki a nabožne dny

Nabožne prózdninske dny (RKW) lětsa w serbskich wosadach žane njebudu. Z tym sćěhuja wosady jasnemu doporučenju biskopstwa, RKW pod lětušim hesłom "Rjekojo pytani!" na klětu přestorčić. Tež Serbske šulske towarstwo je swoje rěčne prózdninske lěhwo we Wodowych Hendrichecach wotprajiło, byrnjež tamniši nošer ležownosće hygieniski koncept předpołožił. Kaž předsydka Serbskeho šulskeho towarstwa, Ludmila Budarjowa praji, njemóže nichtó garantować, zo 55 dźěći dźesać dnjow dołho wodnjo a w nocy hygieniske předpisy dodźerži.

10.06.2020 08 hodź. | Žane procesiony na swjedźenju Božeho ćěła

Na swjedźenju Božeho ćěła měli so tež wěriwi serbskich wosadow procesionow wzdać a so z tym po doporučenjach Drježdźansko-Mišnjanskeho kaž tež Zhorjelskeho biskopstwa měć, praji dekan a zamołwity za serbske medije Wito Sćapan. Kóžda wosada je drje sama zamołwita hygieniski škitny koncept přesadźić, tola Drježdźansko-Mišnjanske kaž tež Zhorjelske biskopstwo wotradźitej wot procesionow. Tež družki lětsa najswjećiše njepřewodźeja, ale móža zhromadnje ze swójbnymi božu mšu wopytać, tak dekan Wito Sćapan na naprašowanje zdźěli. Prěni króć w stawiznach tachantstwa njebudźe so na Bože ćěło wječorna boža mša w klóšterskej zahrodźe swjećić, ale Klarisy přińdu prěni króć do tachantskeje cyrkwje. Dujerjo pak w Budyšinje a tež w tójšto druhich wosadach kemše na Bože ćěło hudźbnje wobrubja.

09.06.2020 11 hodź. | Tež serbske gastronomiske poskitki zaso wotewrjene

Wot zašłeho tydźenja wšak su zaso swójbne swjedźenje hač do 50 ludźi w hosćencach dowolene. Při tym maja so wosebite naprawy dodźeržeć. Dwaj měsacaj nimale žane dźěło a žane dochody - to bě nažel realita za wšitkich gastronomow za čas pandemije. Mjeńše serwisy, kaž wotewzaće abo transport jědźe domoj, běchu přežiwjenske plany wjele korčmarjow. Sophie Hejduškec je po puću była a so we wšelakich serbskich hosćencach informowała, kak so jim po znowa-wotewrjenju wjedźe.

05.06.2020 11 hodź. | Wulkozarjadowanja klětu w Serbach a stawnistwo

Domowina so prócuje wo dorozumjenje mjez wšelakimi organizatorami w Serbach wo wulkozarjadowanjach klětu. Přez přestorčenje korony dla wupadnjenych wjerškow hrozy klětu w lěću tołkańca terminow. To by wšěm angažowanym ludźom na škodu było, tak Marko Kowar, jednaćel třěšneho zwjazka na widejowej konferency zarjadniskeho wjednistwa. Referenća su so srjedu na wuradźowanju w skupinkomaj w Budyšinje a Wojerecach wobdźělili. Mjez dalšimi temami so prócowanje wo jednotnu serbsku protyčku jewješe. Domowina chce projekt załožby praktisce podpěrać, zo bychu wšě serbske terminy wšěm zajimcam koždy čas a přehladnje pod jednej jeničkej adresu přistupne byli.

Koronawirusa dla dyrbješe so w Hornjej Łužicy tójšto kwasow do nazymy přesunyć. Tak je so w Kulowje jenož poł telko porow woženiło, kaž hišće před lětom. W meji je so w Kulowje jenož pjeć porow zmandźeliło, w aprylu samo jenož jedne.To zdźěli měšćanski zarjad na naprašowanje. Wjac kwasow bě w Budyšinje. Tam zmandźeli so w aprylu z pjeć porami drje jasnje mjenje hač 2019, mějachu pak 19 kwasow. Cyłkownje je so lětsa w Budyšinje do kónca meje wjac kwasowało hač loni w prěnich pjeć měsacach. Kaž Michaela Melcerowa wot Budyskeho stawnistwa zdźěli, leži to na wosebitej konstelaciji datuma 20.02.2020. Na tutym dnju witachu 8 porow.

04.06.2020 10 hodź. | Nowe postajenja w Sakskej

Ći, kiž planuja swójbny swjedźeń abo někajkežkuli hinaše zarjadowanje, najskerje w tutym času wosebje intenziwnje wukazy knježerstwa w zwisku z koronu čitaja. Wot soboty - potom hač do kónca junija płaća nowe wukazy. Někotre přikłady: W šulach je drje płaća hišće dale wosebite rjadowanja. Šule pak maja zaso wjace mocy, sami rozsudźić, hač přewjedu wotchadnički abo přepodaća wuswědčenjow. W pěstowarnjach wostanje plan tajki, zo su skupiny kruće wot so dźělene. Do starownjow přindźeš tež zaso lóšo nutř. Swójbne swjedźenje su hač k 50 wosobam zaso dowolene. Škit respektiwnje nahubnik hač do kónca junija najprjedy raz wostanje.

04.06.2020 8 hodź. | Knježerstwo a pomocny paket

Dny dołho su diskutowali a wčera wječor pozdźe je knježerstwo pomocny paket wobzamknyło, kiž ma konjunkturu zaso zběhnyć, kotraž je pod korowej krizu poćerpiła. A pomoc najwjace z nas direktnje potrjechi - tak ma so na přikład nadhódnotny dawk (Mehrwertsteuer) znižić: poł lěta dołho, wot spočatka julija hač do kónc lěta wot 19 na 16 procentow resp wot 7 na 5 procentow. Tež milina budźe tuńša, EEG-přiražka ze eko-milinu ma so za byrgarjow wusadźić. A tež swójby maja so podpěrać. Na dźěćo 300 jónkrótnje 300 eurow přidatnje, kiž maja so zhromadnje z dźěćacym pjenjezom wupłaćić. Tež gmejny a komuny chce knježerstwo někotre z miliardami podpěrać, kotrymž nětko přemysłowy dawk pobrachuje abo wotpadnje. 130 miliardow eurow w konjukturowym pakćiku dohromady je.

02.06.2020 16 hodź. | Swjatki bjez putnikowanja

Prěni raz po něšto lětdźesatkach njejsu katolscy Serbja na Swjatkownej póndźeli do Róžanta putnikowali. Korony dla dyrbjachu so procesiony wotprajić. Farar Michał Anders je Božu mšu bjez koncelebrantow swjećił. Cyrkej bě jenož poł wobsadźena, wonka před njej je mšu něhdźe 250 wěriwych sobu swjećiło. Serbski rozhłós je póndźelniše kemše z Róžanta originalnje wusyłał. W zašłych lětach je Swjatki póndźelu stajnje 3.000 do 4.000 ludźi do Róžanta putnikowało.

30.05.2020 8 hodź. | W zhorjelskim wokrjesu jenož jedyn pad korony

W Budyskim wokrjesu je wot wčerawšeho pjatka jedna dalša wobkrućena wosoba, kiž je na korona schorjeła. Z tym je aktualnje 53 schorjenych, nimale 170 ludźi je w karantenje. W Zhorjelskim wokrjesu je jenož jenička wosoba wobkrućena, kotraž ma korona.

29.05.2020 6.30 hodź. | Koronowy pad w šulskej kuchni

Ralbičanska šulska kuchnja wari wot dźensnišeho jenož hišće za priwatne wosoby, nic pak hižo za šule, pěstowarnje a dnjowe maćerje. Pozadk je, zo je dźěl kuchinskeho teama so koronoweho pada dla do karanteny słał. Kaž kuchinski šef Helery Hančik wčera praji, spyta nětko nowy personal namakać, zo by zaso wšitkim tak spěšnje kaž móžno móhł wobjed poskićeć. - //Ličba dopokazanych korona-infekcijow je so wo dalše sydom w Budyskim wokrjesu powyšiła, 65 ludźi je tuchwilu hišće chore.

28.05.2020 6.30 hodź. | Pomocny pakat mjez druhim za předewzaćelow

Budyska měšćanska rada je wčera pomocny paket koronoweje krizy dla wobzamknyła. Wón wopřija 12 dypkow a měri so mjez druhim na pomoc předewzaćelam. Tak bu wobzamknjene, zo móža woni zwonka swojich wobchodow płoninu za najniši popłatk wužiwać - wšojedne, hač je wobchod w centrumje města abo zwonka. To płaći hač do kónca lěta. Tež za staroměšćanski swjedźeń su pjenježnu podpěru slubili, hejzo so wón lětsa tola hišće wotměje. Swjatkowny kónc tydźenja přewjedźe so nětkole najprjedy raz Budyske nalěćo - z livekoncertami w interneće, kiž so tež w někotrych hosćencach pokazaja.

W Domje swjateje Ludmile w Chrósćicach móža so wopytowarjo nětko zaso ze swojimi přiwuznymi wonka wuchodźować. Nawodnica Monika Wenclowa pak prosy wopytowarjow naležnje, so wosebje na nošenje nahubnicow dźeržeć. W tutym zwisku wobkedźbuje wona zdźěla lochkomyslnosć. W starowni w Małym Wjelkowje na přikład maja na terasy štyri wopytowanske městna, wuchodźowanje po ležownosći pak tam hišće dowolene njeje. Za to móža tam přiwuzni hižo štyri tydźenje tak dołho na wopyće wostać kaž chcedźa.

25.05.2020 14 hodź. | Ličby schorjenych spaduja

Ličba na koronu schorjenych w Budyskim wokrjesu jenož hišće zlochka stupa. W běhu kónctydźenja bu jenički nowy pad znaty. Dohromady 481 je dotal we wokrjesu schorjeło. Wčera rano bě hišće 247 w karantenje. 14-ćo leži hišće w chorowni, dwě wosobje z nich stej ćežko na koronu schorjenej. W přerězku je so w zašłych sydom dnjach wšědnje 24 ludźi wot wirusa natyknyło. Kritiski staw pak by po kriterijach krajnoradneho zarjada pola 15o schorjenych wob tydźeń ležało.

22.05.2020 10 hodź. | Skutkownosć škitnych naprawow přećiwo koronje

W modelu wědomostnikow so jasnje pokaza, kak zwisuje zniženje ličby nowoinficěrowanych z třomi datumami w měrcu. Tute datumy běchu sprěnja, spočatk měrca, jako buchu wjetše zarjadowanja a koparske hry wotprajene. Zdruha srjedź měrca, jako su so pěstowarnje a šule začinili a střeća kónc měrca, jako dyrbjachu so potom kontakty wobmjezować a mnoho wobchodow a hosćencow zawrěć. Kóžda naprawa sama za sebje je drje wupřestrěće wirusa widźomnje wobmjezowała - tak wědomostnicy - ale hakle wšitke hromadźe su wunjesli, zo so mjeztym kóždy dźeń w Němskej wjace ludźi wustrowi hač natyknje.

20.05.2020 14 hodź. | 475 wopodstatnjenych Corona-wirus-infekcijow we wokrjesu Budyšin

Ličba wopodstatnjenych Corona inficěrowanych we wokrjesu zwyši so na 475 (+6 porno dnju do toho).  Tuchwilu su 112 wosobow na Corona chori. Znowa je nažel dalša wosoba zemrěła. Hač dotal su 16 pacientow w zwisku z Corona-pandemiju we wokrjesu Budyšin zemrěli.

W klinice hoji so aktualnje 13  pozitiwnje testowanych wosobow. Tuchwilu zwěsća so w dwěmaj padomaj ćežki wotběh chorosće. Ličba nowych infekcijow w poslednich sydom dnjach leži pola 36.

18.05.2020 9 hodź. | Prěni šulski dźeń a demonstracije přećiwo škitnym naprawam

Wot dźensa su zakładne šule, wyše šule a tež gymnazije nimo wotchadnych rjadownjow tež za wšitkich šulerjow prěnjeho do dźewjateho lětnika wotewrjene. Dokelž pak dyrbja so hygieniske naprawy, kotrež su wo kultusoweho ministerija postajene, dodźeržeć, smědźa šulerki a šulerjo wyšich šulow a gymnazijow jenož w małych skupinach do šule chodźić. Kaž je Lipsčanske zarjadniske sudnistwo rozsudźiło, smědźa starši sami rozsudźić, hač sćelu dźěći do šule abo je doma sami dale kubłaja. W tym padźe maja šulu informować. Wšitke zarjadowanja w šulach a tež sportowa wučba w zakładnych šulach pak so přewjesć njesmědźa. Sportowa wučba, hdźež je dowolena, smě so jenož wonka přewjesć. Předpisane su na přikład desinficěrowanje sportowych nastrojow a dodźerženje wotstawkow.

Na demonstracije přećiwo škitnym naprawam přećiwo koronowej pandemiji so pjatk w Biskopicach, Kamjencu a Malešecach skupina ludźi zeńdźe, sobotu potom w Budyšinje na Žitnych wikach. Jedyn muž bě policiji napadnył, dokelž měješe tatoos ze symbolami, kiž so wustawje spřećiwjeja. Škitne naprawy a wotstawk bu tu dodźeržany - tak policija. Trochu hinak w Kamjencu - tam so pjatk nawječor někak 70 ludźi zhromadźi a nimale 30 polcajow so tam wo porjad postara. Najprjedy njebě zhromadźizna ani přizjewjena a po tym, zo so škitne předpisma přednjesechu, někotři wótře protestowachu. Po dwěmaj hodźinomaj pak so zhromadźizna bjez wjetšich problemow rozpušći - tak policija.

15.05.2020 10 hodź. | Kopjenje infekcijow w ambulantnej hladanskej słužbje w Kamjencu

W Budyskim wokrjesu je ličba wobkrućenych padow infekcije z koronu - poćahujo so na wobydlerstwo - tuchwilu najwyša w cyłej Sakskej. W běhu jeničkeho tydźenja bu 65 dalšich natyknjenych wosobow zwěsćene. Wina na tym pak je nimale bjezwuwzačnje kopjenje infekcijow w ambulantnej hladanskej słužbje w Kamjencu. We Zhorjelskim wokrjesu njeje so porno tomu na ličbje, 268 dotal pozitiwnje na koronu testowanych ludźi, znowa ničo změniło. Tam je mjeztym cyły tydźeń zašoł, bjez toho, zo bu někajki nowy pad inficekcije registrowany.

Wot dźensnišeho je dowolene, při Bjerwałdskim jězoru kupać hić. So wě pod wuměnjenjom, zo dosć wotstawka druhim dodźeržiće. Tež kontrole budu - ale přiwšěm: hdyž sće zmužići, wot dźensnišeho móžeće tam zaso do wody skoćić a so wočerstwjeć. Njedźelu je mjezynarodny dźeń muzejow - a tež Serbski muzej w Budyšinje je wšak zaso přistupny - tam móžeće wopyt wosebiteje wustajeńcy nachwatać! "Jutry w Serbach" wona rěka a tam widźiće mjez druhim tež dobyćerske kolekcije wubědźowanja wo najrjeńše jutrowne jejko. Njedźelu na mjezynarodnym dnju muzejow maće tam samo darmotny zastup.

14.05.2020 10 hodź. | Žane nuzowe zastaranje dźěći we Worklecach

W Budyskim wokrjesu je so ličba pozitiwnje na koronu testowanych ludźi znowa powyšiła - a to wo 12 wosobow porno wutorje. Kaž krajnoradny zarjad zdźěli, wostanjetej pěstowarni w Ralbicach a Njeswačidle dla tam znatych koronowych padow dale zawrjenej. W zakładnej šuli we Worklecach so dla jeničkeho pada infekcije z wirusom tež žane nuzowe zastaranje dźěći zaručić njehodźi. Wšěm dźěćom tutych kubłanišćow poskićuja so koronowe testy. We Zhorjelskim wokrjesu njeje so porno tomu na ličbje pozitiwnje na koronu testowanych wosobow tež w běhu wčerawšeho dnja ničo změniło. Wot zašłeho štwórtka njejsu tam ani jenički nowy pad inficekcije registrowali. Dla koronony w chorowni je w cyłym wokrjesu mjeztym jenož hišće jedna jenička wosoba, zdźeli wčera strowotniski zarjad w Zhorjelcu.

13.05.2020 14 hodź. | Studij Sorabistiki w času koronawirusa

Na Lipšćanskej uniwersiće je wjace hač 29.000 studentow w lětnim semestrje - ale tuchwilu so před uniwersitnymi twarjenjemi, w bibliotekach abo w mensy njekopja. Wulki dźěl studentstwa sedźi doma a wot tam swój semester zdokonja. Matej Dźisławk chcyše wědźeć, kak lětni semester na instituće za sorabistiku wotběži.

Logo MDR 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Na Lipšćanskej uniwersiće je wjace hač 29.000 studentow w lětnim semestrje. Matej Dźisławk chcyše wědźeć, kak lětni semester na instituće za sorabistiku wotběži.

srj 13.05.2020 06:40hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1401374.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

12.05.2020 14 hodź. | Strowotniski zarjad liči z dale stupacej ličbu schorjenych / swjatki bjez putnikowanja

W Budyskim wokrjesu je ličba koronowych infekcijow wčera wo dalšej na 418 stupała. Kaž krajnoradny zarjad w Sprjewinym měsće zdźěli, je tuchwilu 387 ludźi w domjacej karantenje. Zo je so ličba tu dale powyšiła, zwisuje znowa z infekcijemi pola ambulantneje hladanskeje słužby w Kamjencu. Wosoby, kotrež mějachu z njej kontakt, su nowy slěd infekcijow wubudźili. Strowotniski zarjad liči tohodla z dale stupacej ličbu schorjenych. Porno tomu njebu w Zhorjelskim wokrjesu wot zašłeho štwórtka ani jenički nowy pad znaty.

Kaž je so kónc tydźenja wozjewiło, njewotměje so lětsa žane zjawne putnikowanje swjatki póndźelu do Róžanta. Tež procesiony na Bože ćěło so jako tajke njepřewjedu. W Róžeńčan swjatnicy pak matej so swjatki póndźelu dwě božej mši wotměć, jedna rano a jedna wječor. Tež za kónc julija planowany gig-festiwal w Róžeńće so lětsa 12. julija jeničce digitalnje a centralnje přez youtube přewjedźe, kaž rjekny farar Gabriš Nawka.

11.05.2020 6.30 hodź. | Pěstowarnja w Ralbicach zawrjena / Koparjo zaso trenuja

Ralbičanska pěstowarnja wostanje dla koronawirusoweho pada wot dźensnišeho hač do 22. meje zawrjena. Jeje wotnožce, žłobik w Smjerdźacej a Ralbičanski hort wostanjetej za nuzowe skupiny wotewrjenej. Tež we Worklečanskim horće je so při nuzowym dohladowanju pad korony zwěsćił. Nuzowe dohladowanje tam za njewěsty čas wusadźa. Šulerjo štwórteho lětnika we Worklecach móža šulu dale wopytać - wučba bě w hinašich rumnosćach - a tež šulskemu startej prěnjeho do třećeho lětnika 18. meje dotal ničo njeprěkuje, zdźěli wokrjes Budyšin. Ličba natyknjenych we wokrjesu je so wo 9 na 416 zwyšiła.

Na sportnišćach so wot zašłeho tydźenja zaso trenuje. Tak na přikład we Wojerecach, w Ralbicach abo tež w Serbskich Pazlicach, hdźež zwučowaše Tadej Cyž z dorostom Sportoweje jednotki Njebjelčicy. Dorostowi koparjo Budissy Budyšin smědźa wot dźensa zaso na kopanišća pod hołym njebjom. Trěbne informacije dóstanu starši a dźěći wot zamołwitych nazwučowarjow.

Tom Haase gegen Leon Heynke, 2013 2 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO

08.05.2020 10 hodź. | Žane Lěćne dźiwadło

Němsko-Serbske ludowe dźiwadło Budyšin zbytne předstajenja kompletnje a tež Lěćne dźiwadło wotpraji. To je Budyski wokrjes jako nošer štwórtk w dorěčenju z dźiwadłom rozsudźił. Rozsud padny před pozadkom koronoweje pandemije a dalšich wotprajenych kulturnych zarjadowanjow w Sakskej. Wšě móžnosće, dźiwadłowe lěćo z krutymi postajenjemi tola přewjesć móc, buchu do toho pruwowane. Detektiwna stawizna wokoło Sherlocka Holmsa a doktora Watsona so na klětu přesunje. Za kulisami so pak dale na jewišćowych wobrazach, kostimach a rekwizitach dźěła a tež hrajerjo probuja za nowu hrajnu dobu wot septembra.

Ličba wobkrućenych koronowych infekcijow je so w Budyskim wokrjesu wo 9 na nětko 383 powyšiła. Wjetši dźěl nowych natyknjenjow pochadźa ze sylnje potrjecheneje ambulantneje hladanskeje słužby w Kamjencu a jich pacientow. Tam hišće na dalše testowe wuslědki čakaja. Dokelž je chorownja Maltezow w Kamjencu někotrych dotal ambulantnje zastaranych pacientow přiwzała, płaća tam nětko přiwótřene wěstotne postajenja. Chorownja je suwajomne operacije a ambulantne zastaranja stopowała a wotnětka wšě wosoby, kiž do kliniki zastupja, kontroluje.

07.05.2020 10 hodź. | Rjadowanja we wosadach

Dieceza Drježdźany-Mišno je nowe prawidła za kemše wudała, płaća wot přichodneho kónca tydźenja. Potom su zaso kemše z wjac hač 15 wosobami dowolene. Ličba móžnych wobdźělnikow pak so přez předpisany minimalny wotstawk a wulkosć cyrkwje wobmjezuje. Infekciski škitny koncept biskopstwa předwidźi, zo so při zachodźe stworja móžnosće k desinfekciji rukow, a doporuča nosyć škit za hubu a nós. Dale njeměli so kemše pod hołym njebjom z wjac hač 50 wobdźělnikami a nic dlěje hač hodźinu swjećić. Wot wulkich kemšow, putnikowanjow a procesionow na Bože ćěło pod hołym njebjom so tuchwilu wotradźa.

Ličba wobkrućenych natyknjenjow z koronawirusom je w Budyskim wokrjesu zaso wo 13 stupała - na dohromady 374. Wulki dźěl nowych infekcijow pochadźa z ambulantneje hladanskeje słužby. Tak dyrbja nětko něhdźe 100 hladanja potrěbnych a ewentuelnje jich přiwuznych testować. W Budyskim wokrjesu so aktualnje 6 korona-pacientow w klinice lěkuje. - Sakske kultusowe ministerstwo podpěruje swobodne hudźbne šule z nowym hnydomnym programom we wobjimje šěsć milionow eurow. Z tym měli so zhubjene dochody swobodnych hudźbnych šulow a jich honorarnych wučerjow dla pandemije wurunać. Přidatnje so hač k 60 % honorarnych wupadow priwatnych poskićowarjow we zwonkašulskim hudźbnym wukubłanju naruna.

06.05.2020 10 hodź. | Změny w starownjach a za dobrowólne wohnjowe wobory

W Hornjej Łužicy su so wot póndźele štyrjo dalši z koronawirusom natyknyli, zwěsćichu strowotniske zarjady. Z tym je we wokrjesomaj Budyšin a Zhorjelc dohromady 628 ludźi na covid-19 schorjeło. 12 z nich so tuchwilu w klinikach hoji - třoch dyrbja intensiwno-medicinsce zastarać. - Po wjacorych naprašowanjach bu zdźělene, zo frizerske wopyty w starownjach a hladarnjach hišće móžne njejsu. Dobrowólne wohnjowe wobory móža porno tomu swoje prawidłowne słužby wukonjeć, wohnjowoborne dalekubłanja su po nowych postajenjach móžne - jeli so hygieniske předpisy dodźerža.

Starownje w Hornjej Łužicy su krute wopytowanske zakazy zdźěla zaso zběhnyli. Po nowych postajenjach je dowolene, zo přińdu seniorojo pod wěstymi wuměnjenjemi zaso do kontakta z bliskimi přiwuznymi. W Domje swjateje Ludmile w Chrósćicach je za to nastała "wopytowanska oaza", hdźež smědźa přiwuzni nad 16 lětami při dodźerženju wěstotnych naprawow wobydlerjow wopytać. Tež do starownje "Swjateje Moniki" w Kamjencu chodźa ludźo zaso na wopyt. Jednotliwcy dyrbja so tu - kaž w Chrósćicach - přizjewić, a smědźa potom we jstwě přiwuzneho maksimalnje hodźinu wostać. Škitne maski a wěstotny wotstawk su wšudźe winowatosć. Tež w Budyšinje a Wojerecach so podobne metody nałožuja. Po tydźenjach zakaza so poskitki jara derje přiwzaja.

05.05.2020 8 hodź. | Mjezystaw wutoru

Po nimale sydom tydźenjow trajacej přestawce móžachu wčera zaso muzeje a biblioteki wotewrić.

Na přikład je biblioteka we Wojerecach wčera wočiniła. Tamniši měšćanski muzej pak hišće nic, dokelž njewotpowěduja rumnosće w hrodźe hygieniskim postajenjam. Podobnje je to w bibliotece Serbskeho instituta w Budyšinje. Tuta wostanje dale zawrjena. Porno tomu je Serbski muzej w Budyšinje spřihotowany a dźensa wotewrě. Widejowe a audijowe přewodniki njehodźa so drje wupožćić, ale tuchwilu dźěła so na QR-codźe, zo bychu wopytowarjo poskitkaj na priwatnym handiju wužiwać móhli. W Ramnowje maja wot wčerawšeho w tamnišim barokowym hrodźe nimo trajneje tež nowu wustajeńcu w kawalěrowym domje wotewrjenu. Tež Wojerowski a Biskopičanski zwěrjenc wčera zaso hosći witachu.

W Hornjej Łužicy njeje so wot pjatka sem nichtó wjace z wirusom korony natyknył. To zdźělištej zarjadej z Budyšina a Zhorjelca. Aktualnje chorych je w Budyskim worjesu 84 ludźi, w Zhorjelskim 93. Wot 624 inficěrowanych, je so 414 hač dotal wustrowiło. To je wjace hač 65 procentow . Dohromady je w Hornjej Łužicy koronawirusa dla 23 ludźi zemrěło.

04.05.2020 8 hodź. | Zwěrjency, muzeje a frizerojo zaso wočinjene

Wot dźensnišeje póndźele so wukazy w zwisku z koronowej pandemiju pod hygieniskimi naprawami dale wolóža. Na přikład smě so wonka zhromadnje sportować, 50 ludźi smě so na zhromadźizny hodźinu wonka zetkać, a tež zwěrjeńcy, botaniske zahrody a muzeje smědźa dźensa zaso swoje wrota wotewrěć. Nimo toho smědźa zaso salony za kosmetiku a nochće wočinić kaž tež frizerojo. W pěstowarnjach rozšěrja nuzowe dohladowanje a dnjowe maćerje z maksimalnje pjeć dźěćimi smědźa zaso regularnje dźěłać. Nimo toho njeje hižo ličba kemšerjow wobmjezowana.

30.04.2020 11 hodź. | Mjezystaw štwórtk

Strowotniski zarjad Budyskeho wokrjesa je zawčerawšim 423 ludźi na korona-wirus testowało, telko kaž dotal hišće ženje. Wuslědki pak wčera hišće njepředležachu. Za to buchu wčera znowa tři wosoby znate, kiž su so natyknyli. Budyska chorownja pak je mjeztym hižo dlěje hač tydźeń bjez COVID-19-pacienta. Tež w Kamjenskej chorowni hižo žadyn tajki pad nimaja. Jeničce w Biskopicach mějachu wčera hišće jedneho tak mjenowaneho korona-pacienta. Dźensa popołdnju wočakuja so dalše informacije krajnoradneho zarjada, kotre postajenja dokoławokoło wirusa so přichodny tydźeń změnja.

29.04.2020 10 hodź. | Dalši pad w Budyskim wokrjesu

Přichodnu póndźelu smědźa w Sakskej frizerske salony zaso wotewrić. To Budyski krajny zarjad wutoru hišće raz wobkrući. Wuměnjenje pak wostanje, zo so dotal postajene naprawy kruće dodźerža. Tak maja sej na přikład kupcy runje tak kaž personal hubu a nós škitać. Nimo toho dyrbja sej wšitcy ruce wumyć abo desinficěrować, hdyž do salona zastupja. Tuchwilu je we wokrjesu 93 wosobow, kotrež su wot wirusa potrjechene. Po přidruženju dalšeho pada je abo bě tu mjeztym 348 ludźi pozitiwnje testowanych. Sedmjo su tuchwilu dla wirusa w chorowni.

28.04.2020 10 hodź. | Žane nowe inficěrowanja w Hornej Łužicy

W Hornjej Łužicy njejstej strowotniskej zarjadaj w Budyšinje a Zhorjelcu wot njedźele žane nowe inficěrowanja z koronu zwěsćiłoj. Ličba wobkrućenych padow zwostanje potajkim pola 602. W karantenje je we woběmaj wokrjesomaj jenož hišće 467 ludźi. Dźewjeć pacientow z COVID-19 je tuchwilu w Hornjej Łužicy w chorownjach. 32ćo su dotal pola nas zemrěli.

Kamjenc: Chorownja zaso normalnje dźěła

Kamjenska chorownja Maltesow po sydom tydźenjach krisoweho modusa krok po kroku zaso normalnje dźěła. Tak započnu w chirurgiji po něčim z planowanymi operacijemi. Pacienća dóstawaja tuchwilu nowe terminy, tak chorownja wčera wozjewi. Přiwšěm maja w Kamjencu ze 30 łožemi isolacisku staciju spřihotowanu, jeli dyrbjała tuta COVID-19-pacientow dla nuzna być.

27.04.2020 6.30 hodź. | Muzeje a biblioteki bórze zaso wočinjenje

W Sakskej smědźa muzeje, biblioteki a wustajeńcy dźens za tydźeń, 4.meje, zaso wočinić. Budyski měšćanski archiw je swój onlinowy poskitk rozšěrił: Zajimcy móža tam nětko w 40.000 dokumentach slědźić.

Hač do soboty wječora stej so w Budyskim wokrjesu dwě dalšej wosobje wot koronawirusa natyknyłoj. Z tym bě jich wšo hromadźe 347 chorych. Mjeztym pak je so tež 231 ludźi zaso wustrowiło. 12 wosobow je w zwisku z pandemiju dotal zemrěło. Na wčerawšej njedźeli njeje so testowało. Tež w Zhorjelskim wokrjesu su dalšich pozitiwnje testowali. Tam je hižo 20 ludźi w zwisku z wirusom zemrěło. - Na hranicy k Čěskej płaća nětko hišće dalše nowe rjadowanja. Hranica so dźensa za tych, kotřiž za hranicu dźěłaja a někotrych dalšich pod wěstymi wuměnjejnjemi zaso wočini. Woni pak dyrbja aktualne wopismo předpołožić, zo njejsu wot infekcije nakytnjeni.

24.04.2020 8.30 hodź. | Kontakt w starowni zaso zdźěla móžny

W Chróšćanskej starowni maja nětko nowe prawidła, kiž zmóžnja wobydlerjam kontak k jich najwušim přiwuznym wonka, pod hołym njebjom! Za to bu wopytowarska oaza zarjadowana. Terminy dyrbjeli so do toho ze starownju telefonisce wučinić. Nic wjac hač dwaj wopytowarjej naraz! Kiž měli starši hač 16 lět być - a dyrbja sej hubu a nós ze škitom abo šawlom zawodźeć. Wotstawki maja so dodźeržeć, a wopyt smě maksimalnje 20 mjeńšinow.

Rjadowanja kemšow z maksimalnje 15 wopytowarjemi

Někotre ewangelske wosady wopyt kemšow přez pisomne přizjewjenja zrjaduja. Druhe po docpětej ličbje cyrkwine durje zamknu. Zdobom so wjac ewangelskich kemšow poskićuje, rjekny serbski superintendent Malink. W Radworju, Chrósćicach a Ralbicach namołwjeja, zo njech jenož ći kemši přińdu, kiž su intencije kemšow skazali. W Baćonju podobnje - ale tam móža ći, kiž su přewjele, kemše wonka před cyrkwju z wótřerěčakow sćěhować. W Kulowje dyrbja so na farje přizjewić a do lisćiny zapisać dać. W Budyšinje na wšědne kemše wjac hač 15 njepřindźe - na njedźelne přeprošuja wšelake skupiny: firmujomnych, prěnjowoprawjenske dźěći, čłonow cyrkwinskeje a wosadneje rady. Ale tež tući maja so do toho telefonisce registrować.

Žane nowe natyknjenja w hladarnjach

Najnowše ličby ke koronje z Budyskeho wokrjesa praja, zo je so ličba natyknjenych wo jedyn na nětko cyłkownje 341 powyšiła. 206 z nich je so zaso wustrowiło. Wokomiknje so wosom pozitiwnje testowanych pacientow we klinice hoji. Dźesaćo su dotal we zwisku z koronapandemiju we wokrjesu zemrěli. Mobilne mustwa strowotniskeho zarjada su wčera w dalšich třoch hladarnjach testy přewjedli - a njejsu nikoho natyknjeneho namakali.

23.04.2020 6:30 hodź. | Škitne maski na šule rozdźělene

Šulerjo, kotřiž mjeztym zaso do šule chodźa, njejsu winowaći w šuli škit huby a nosa nosyć. Wudźělene maski su pak trěbne w šulskim busu, a móža so w šuli za wjetšu wěstotu nosyć. To zdźěli rěčnik Krajneho zarjada za šulu a kubłanje (LaSuB) w Budyšinje. Dohromady bu 14.500 maskow w Hornjej Łužicy rozdźělene. Su za wučerjow a za šulerjow, kiž změja pruwowanja. Wšě maski hodźa so płokać a z tym znowa wužiwać. Dotal dóstachu škitne maski někotre spěchowanske šule, wyše šule, powołanske šule a gymnazije - zakładne šule hišće nic.

Škitne maski za čestnohamtskich ze serbskej chorhojčku

Domowina nětko wšěch swojich čestnohamtskich čłonow ze škitnej masku za nós a hubu wuhotuje! To rěka wšěch ze Zwjazkoweho předsydstwa Domowiny a wšěch čłonow župnych předsydstwow we wšěch župach. A tak 80 běłych bałmjanych maskow ze serbskej chorhojčku nětko adresatow docpěje. Zešiła je tute Petra Kupcyna z Worklec.

W Budyskim wokrjesu je so dotal 340 ludźi z koronawirusom natyknyło - 11 wjac hač srjedu. 9 z tutych infekcijow zwěsćichu we hižo sylnje potrjechenej Radebergskej hladarni. Tam registrowachu pady na wjacorych stacijach, ale z tutych so wirus njeje dale wupřestrěł. - "Pandemija je realna", rjekny krajny rada Michael Harig we widejowym poselstwje a warnuje před lochkomyslnosću hladajo na tuchwilne dobre połoženje we wokrjesu.

22.04.2020 8.30 hodź. | W starowni třo dalši wobydlerjo zemrěli

Ličba dotal wot korony natyknjenych je so w Budyskim wokrjesu na 329 powyšiła - to su třo wjace hač dźeń do toho. W starowni w Radebergu su třo dalši wobydlerjo zemrěli, kotrychž běchu do toho pozitiwnje na wirus testowali. Z tym je w Budyskim wokrjesu 10 ludźi we zwisku z pandemiju zemrěło. Strowotniski zarjad je wčera 220 ludźi testowało - najwjace z nich we starownjach wokrjesa. Testować w hladarnjach je wot zašłeho tydźenja ćežišćo strowotniskeho zarjada. Za to su wosebity team wutworili, kotryž haji wuske styki k starownjam.

21.04.2020 8.30 hodź. | Wokrjesny zarjad za přizjewjenje KfZ-ow wočinjeny

Ličba dotal na koronu inficěrowanych w Budyskim wokrjesu wostanje pola 326 wosobow a so z tym powyšiła njeje. To pak zaleži na tym, zo njebu njedźelu nichtó testowany. Aktualnje so 10 pozitiwnje testowanych wosobow w klinice hoji. Dalše pokiwy zarjadow: Wokrjesny zarjad za přizjewjenje KfZ-ow je drje wočinjeny, terminy so pak jenož po e-mejlnym přizjewjenju přidźěluja. Předpisane je dale, zo smědźa wopytowarjo wokrjesnych zarjadow jenož ze škitom za hubu a nós zastupić.

20.04.2020 7.30 hodź. | W busu škit před hubu a nosom trěbny

W šulach Hornjeje Łužicy přihotuja wučerjo dźensa a jutře plan, kak wotchadne lětniki wot srjedy na swoje pruwowanja přihotuja. W Budyskim Serbskim gymnaziju maja dwanatki wot dźensnišeho konsultacije, pjatk potom prěnje maturitne pruwowanja złoža. Tež busy pojědu wot dźensa zaso po zwučenym planje - sobujěducy pak dyrbja škit před hubu a nosom měć. Při tym dosaha tež šawl abo rubiško.

MDR THÜRINGEN JOURNAL 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

To samsne płaći za wšěch, kiž wopytaja wot dźensnišeho nakupnicy abo dalše wobchody. Nimo toho je wot dźensnišeho zaso dowolene, bože mšě w Sakskej z maksimalnje 15 ludźimi swjećić.

18.04.2020 14 hodź. | Nowe postajenja w Sakskej

Na swojim wčerawšim posedźenju wobzamkny sakski kabinet na zakładźe aktualnych postajenjow zwjazka sćěhowace detaile:

- wobmjezowanja pohibowanja w zjawnosći so cofnu, samo jedna k domjacnosći njepřisłušaca wosoba smě so wobdźělić - nadregionalnych wulětow pak ma so dale wzdać.

- cyrwinske zarjadowanja kaž na přikład Bože mšě, pohrjeby a wěrowanja smědźa so z maksimalnje 15 wosobami přewjesć.

Wot wobmjezowanja maksimalneje wulkosće 800 qm su sćěhowace wobchody wuzamknjene: wobchody rjemjeslnistwa, tankownje, awtowe předawarnje, porjedźernje wozydłow a kolesow, štomownje, zahrodnistwa kaž tež wobchody za zwěrinu a twarske wiki. Wšitke dalše dotal płaćace zakazy wotewrjenja, skutkowanja a wopytow wobsteja dale. Nastupajo dalšeho pokročowanja šulskeje wučby w Sakskej je kabinet wčera sćěhowacy regularij postajił:

- wot póndźele so za wšitke zakónčace lětniki gymnazijow, wysokich a spěchowanskich kaž tež powołanskich šulow wučba zaso zawjedźe. Za wšitke dalše šule a lětniki je dale hač do 3. meje šulski wopyt wusadźeny. Dale rozšěri so wobłuk potrjechenych starši za tak mjenowane nuzowe pěstonjenje dźěći. Nowe w Sakskej je tež, zo ma so mjezwočowy škit w busach a wobchodach nosyć. Cyłkowny přehlad namakaće w syći na stronje www.coronavirus.sachsen.de.

16.04.2020 10 hodź. | Korona a frizerojo

Wot 4. meje maja salony zaso wotewrjene - pod dodźerženjom hygieniskich přikazow so wě. Štóž pak njemóže dočakać - Jakub Wowčer je so ze serbskimi frizerami wo móžnosćach rozmołwjał, kak móžeće sami doma włosy třihać.

Eine Friseurin mit Mundschutz schneidet einem Kunden die Haare. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa

16.04.2020 9 hodź. | Mjezystaw pjatk

W Budyskim wokrjesu zwyši so po štyrjoch nowych infekcijach ličba natyknjenych na koronu na nětko 308. Jědnaćo su tučasnje w chorowni. 158 wosobow je so hač dotal wuhojiło. Ličba dotalnych pjeć zemrětych so njeje dale stopnjowała. Hinak w Zhorjelskim wokrjesu, hdźež tuta wo dweju na nětko 13 zemrětych postupi. Z 232 z korona-wirusom inficěrowanymi pak je we wuchodnym wokrjesu stajnje hišće mjenje potrjechenych hač w Budyskim.

Domowina dale naprawy přećiwo koronje podpěruje a je přihotowana na to, zo hač do lětnich prózdnin wšitke swoje zarjadowanja wotpraji. Kaž rěka we wčerawšej nowinskej zdźělence, chce třěšny zwjazk pak spytać, wot srjedź meje krok po kroku zetkanja wolenych gremijow w najwušim kruhu zaso zmóžnjeć. K tomu maja so pola regionalneho předewzaća škitne maski skazać, zo by Domowina wolenych čestnohamtskich čłonow w tutej ćežkej situaciji podpěrać móhła.

Marko Kowar im Studiogespräch
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Marko Kowar, jednaćel Domowiny, so ke konkluzijam narodneje organizacije z aktualizowanych postajenjow zwjazkoweje a krajneje politiki nastupajo naprawy přećiwo rozpřestrěwanju koronawirusa wupraja:

„Domowina je so sčasom rozsudźiła, škit strowoty do srjedźišća stajeć, a wšě swoje zarjadowanja hač do jutrow wotprajiła, prjedy hač běchmy k tomu zakonsce nuzowani. Zdobom smy runja wjele druhim angažowanym w Serbach z digitalnymi srědkami k serbskemu žiwjenju pod njewšědnymi wuměnjenjemi přinošowali. Nic naposledk jutry su na jimace wašnje znazornili, so je naše serbske zhromadźenstwo njesměrnje wunamakarske w prócowanju, swoju wosebitosć tež takrjec we wuwzaćnym stawje zwoprawdźeć. Tohodla smy na to přihotowani, zo hač do lětnich wulkich prózdnin žanych Domowinskich zarjadowanjow njebudźe. Wosebje za naše kulturne čělesa a sportowe cyłki je čas korony dźeń a wjetša běda. Tule trjebamy dale wjele kreatiwnych idejow konkretneje solidarity. Njezabudźmy pak tež na hosćencarjow a wšěch dalšich předewzaćelow wšelakich branšow, kotřiž su naše towaršnostne žiwjenje dołholětnje podpěrali a su nětko sami we wulkej nuzy. Fakt pak je: Naše cyłe towarstwowe žiwjenje njedawa so kompletnje na internet a wideja zredukować. Tohodla chcemy wot srjedź meje spytać, krok po krok zetkanja wolenych gremijow w najwušim kruhu a z trěbnym wotstawkom wobdźělenych zmóžnjeć, hdźež so naši čłonojo schadźować chcedźa. Třěsny zwjazk budźe pola regionalneho předewzaća škitne maski skazać, zo by swojich wolenych čestnohamtskich čłonow w tutej ćežkej situaciji podpěrać móhł."

15.04.2020 10 hodź. | Nowe postajenja w zwisku z koronawirusom

W Budyskim wokrjesu bě wčera 304 natyknjenych z koronu, sydomjo wjace hač wutoru. 150 inficěrowanych je so we wokrjesu mjeztym zaso wustrowiło, 13 ludźi je tuchwilu w klinice a pjećo su w Budyskim wokrjesu w zwisku z wirusom zemrěli. W Zhorjelskim wokrjesu je dotal z jědnaćomi tójšto wjace zemrětych, hačrunjež maja tam mjenje inficěrowanych - 226 po wčerawšim stawje.

Kaž smy w našich powěsćach wozjewili, płaći wot póndźele w Budyskim wokrjesu za busowe zwiski zaso plan šulskeho časa. Rozsud krajnoradneho zarjada drje je tajke něšto, kaž łahodny krok - wróćo k wšědnej normaliće. Dalše kroki na zwjazkowej runinje buchu wčera w Berlinje wozjewjene. Někotre nadrobnosće a mysle k tomu wot Tomaša Faski.

Tomas Fasske 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck

14.04.2020 10 hodź. | Korona a chodojtypalenje a wotpadki

Korony dla je zjawne žiwjenje woćichnyło. Wšitcy čakaja na nowe rozsudy, hdy znajmjeńša někotre z krutych postajenjow zaso popušćeja. Wot toho wotwisuje na přikład tež přewjedźenje chodojtypalenja. Zwjazane z nałožkom je přeco tež spalenje hałuzow po nalětnim wurězanju štomow, kotrež w normalnych časach wjetšinu hromady tworja. Dokal potom z drjewowymi wotpadkami, jeli dyrbjało woprawdźe wšo wupadnyć? Monika Gerdesowa k aktualnemu stawej.

14.04.2020 9 hodź. | Mjezystaw srjedu

W Budyskim wokrjesu maja dalšeho mortweho koronoweho wirusa dla, cyłkownje je jich pjeć. Wčera popołdnju bě 297 natyknjenych z koronu, třo wjace hač póndźelu. 144 inficěrowanych je so we wokrjesu mjeztym zaso wustrowiło, 13 ludźi je tuchwilu w klinice. Z tym so na dźeń wjac ludźi wustrowi hač schori. W Zhorjelskim wokrjesu je dotal z jědnaćomi tójšto wjace zemrětych, hačrunjež maja tam mjenje inficěrowanych - 224 po wčerawšim stawje.

14.04.2020 7 hodź. | W Zhorjelcu wjace zemrětych

W Budyskim wokrjesu bě wčera připołdnju 294 natyknjenych z koronu, pjećo wjace hač njedźelu. 121 inficěrowanych je so we wokrjesu mjeztym zaso wustrowiło, 13 ludźi je tuchwilu w klinice a štyrjo su w Budyskim wokrjesu w zwisku z wirusom zemrěli. W Zhorjelskim wokrjesu je dotal z jědnaćomi tójšto wjace zemrětych, hačrunjež maja tam mjenje inficěrowanych - 224 po wčerawšim stawje.

09.04.2020 9 hodź. | Někak dwě třećinje schorjenych stej žony

W Zhorjelskim wokrjesu maja tuchwilu 199 wobkrućenych padow schorjenja na koronu - 17 wjace, hač wutoru. Při tym napadnje, zo stej někak dwě třećinje schorjenych žony. Ličba zemrětych je so mjeztym na sydom wosobow powyšiła. Porno tomu je so Budyski krajnoradny zarjad srjedu wozjewjenja aktualnych ličbow schorjenych, zemrětych a wustrowjenych wzdał.

08.04.2020 8 hodź. | Dalšej woporaj wirusa

W Budyskim wokrjesu bě wutoru popołdnju 222 na korona-wirus pozitiwnje testowanych wosobow. To su wosmjo wjace hač póndźelu. We Wojerowskej hladarni je dalši starc, kiž bě so z wirusom natyknył, zemrěł. Tež w Zhorjelskim wokrjesu je w zwisku z koronowej pandemiju dalša, a to mjeztym pjata, wosoba zemrěła. Při tym jedna so wo 82-lětneho muža, kiž bě hižo do natyknjenja z wirusom chory a kiž póndźelu w chorowni wudycha. W Zhorjelskim wokrjesu maja 182 wobkrućenych padow schorjenja na koronu - sydom wjace hač póndźelu.

07.04.2020 7 hodź. | W Zhorjelskim wokrjesu nahły postup

W Budyskim wokrjesu je tuchwilu 217 na korona-wirus pozitiwnje testowanych wosobow. To su sydomjo wjac, hač dźeń do toho. 465 ludźi je w karantenje. Wosom pacientow hoji so wokomiknje stacionarnje. W Zhorjelskim wokrjesu maja tuchwilu 181 inficěrowanych - to je poměrnje nahły postup wo 14 wosobow porno dnjej do toho. Dwacećo z nich leži z chutnišimi symptomami w chorowni. Šesćo na koronu schorjeni su w Hornjej Łužicy dotal na sćěhach schorjenja zemrěli.

06.04.2020 8 hodź. | Ličba natyknjenych so jenož snadnje powjetšiła

Tež njedźelu je so w Budyskim wokrjesu ličba wot corona-wirusa natyknjenych wosobow dale snadnje powjetšiła. Hač do wječora wozjewi krajny zarjad 207 inficěrowanych. Nimale 500 ludźi je we wokrjesu w karantenje - wjac hač 1.000 ludźi pak smědźeše swoju dotalnu karantenu mjeztym zaso wopušćić. Šěsć wot wirusa natyknjenych ludźi leži tuchwilu w chorowni. W Niskej w Zhorjelskim wokrjesu je wčera štwórta wosoba, 94-lětna, w zwisku z koronu w hladarni starych zemrěła.

06.04.2020 8 hodź. | Wuskutki na turistisku branžu

Feliks Cyž wo branži, kotruž je wot korony runje tak potrjechena kaž mnohe druhe: mjenujce turistiska branža.

03.04.2020 11 hodź. | Korona a nowe financne zrěčenje załožby

Załožba za serbski lud dóstawa pjenjezy wot zwjazka, Braniborskeje a Sakskeje. Tuchwilu něhdźe 18,6 milionow eurow wob lěto a k tomu přińdu hišće wosebite spěchowanja za projekty kaž digitalizaciju. Štó kotry podźěl přewozmje - to rjaduje financne zrěčenje mjez zwjazkom a krajomaj. Tuchwilne, třeće, kónc lěta wuběži. Wo naslědnym so runje jedna. Tola kotre wuskutki ma korona-wirus na tute jednanja?

Dobra powěsć: Wšojedne hač korona abo nic korona: Załožba za Serbski lud trjeba tute nowe financne zrěčenje a na tutym so tež hižo dźěła, zdźěli nam Sakske ministerstwo za wědomosć, kulturu a turizm, kotrež jednanja mjez zwjazkom, Braniborskej a Sakskej koordinuje. Cil je budget, kotryž wotpowěduje potrjebje Załožbje, jenož powšitkownje rěka. Byrnjež tuchwilu mnoho projektow wupadnyło, njeliči direktor Jan Budar z tym, zo změje Załožba za serbski lud na kóncu wobmjezowanjow korona-wirusa dla pjenjezy wyše. Měrćin Wjenk wo tuchwilnym stawje jednanjow za nowe financne zrěčenje Załožby za serbski lud.

Logo MDR 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

03.04.2020 10 hodź. | "Budyšenjo sej mjezsobu pomhaja"

Tak rěka pomocna akcija, kiž je nětko zaběžała. Z pomocu tuteje móža ludźo Budyskich wikowarjow, hosćencarjow, zawody a wuměłcow, kiž wo přežiwjenje wojuja, z pjenježnym darom podpěrać. Potrjechenych nadeńdu darićeljo na internetowej stronje www.betterplace.me. Štóž je sam tež wot móžneje inzolwency potrjecheny, móže so do lisćiny zapisać. Dalše informacije, tež k aktualnym spěchowanskim móžnosćam, kiž město skića, namakaće na Budyskej internetowej stronje.

03.04.2020 9 hodź. | Krute postajenja tež za motorsportowcow

Na Kaponicy, na motocrossowej čarje w Jaworje pola Pančic-Kukowa, pokazuja ample dale čerwjenu swěcu. Runja druhim sportowym arealam je wubědźowanišćo MC Jawory po postajenju sakskeho ministerstwa za socialne zawrjene. Potrjecheni su wosebje motorsportowcy, kiž dyrbja so na aktualnu sezonu přihotować. Prěnje wjetše zarjadowanje w Jaworje je 1. meje planowane. Potom ma so na Kaponicy treningowe lěhwo za dźěći přewjesć. 42. ADAC-motocross z němskimi mišterstwami pobočnych wozow steji w terminowej protyce za 10. a 11. oktober.

03.04.2020 8 hodź. | Ličby natyknjenych dale přiběraja

Ličba wot koronawirusa natyknjenych ludźi tež w Hornjej Łužicy přeco hišće přiběra. Kaž Budyski krajnoradny zarjad zdźěli, bě wčera nawječor we wokrjesu 193 padow, w Zhorjelskim wokrjesu pak 88. Wosebje potrjechena je mjeńša hladarnja starych ludźi we Wojerowskej wokolinje. W njej su wjacori wobydlerjo a tež personal natyknjeni. Hladarnja ma nětko wulke problemy, dosć hišće strowych hladarjow namakać. Pola Niskeje je wčera 65-lětny natyknjeny muž zemrěł. W Lubiju je strowotniski zarjad wčera fyzioterapeutisku praksu zawrěł, dokelž bu jedna sobudźěłaćerka pozitiwnje testowana.

02.04.2020 9 hodź. | Postajenja podlěšene

Dokelž buchu wčera nětko po cyłej Němskej krute postajenja k škitej přećiwo korona-wirusej podlěšene, wulki dźěl zjawneho žiwjenja znajmjeńša hač do 19. apryla wotpočuje. Z tym je so tež posledna škrička nadźije na zjawne podawki k jutram, kaž na přikład na serbskich křižerjow, rozbiła. Tež wčera wozjewi Budyski krajnoradny zarjad zaso wjac wot wirusa natyknjenych hač dźeń do toho: Wčera bě jich 189 registrowanych padow. K tomu je wutoru we wokrjesu dalši pacient na sćěhi wirusa zemrěł.

Za to pak je tuchwilu w Budyskim wokrjesu poměrnje mało padow zwučeneje influency. Kaž strowotniski zarjad wokrjesa wčera zdźěli, je tuchwilu jenož 28 na influencu schorjenych registrowane. Loni bě jich w Budyskim wokrjesu w samsnym času wjac hač 100. Hladajo pak na cyły prěni kwartal je lětsa tójšto wjac padow influency: Loni bě jich 1.260 padow, a lětsa wjac hač 1.500.


01.04.2020 8 hodź. | Mjezystaw srjedu rano

Nutřkowny minister Roland Wöller je wčera připowědźił katalog pokutnych pjenjez, kotryž wot dźensnišeho płaći. Tak móže njewoprawnjene wopušćenje doma 150 eurow płaćić - při wopyće w starowni abo chorowni hroža 500 eurow pokuty. Policiji je móžno, jako hnydomnu naprawu warnowanski pjenjez hač k 55 euram postajić. Jeničkej wuwzaći stej na porodnej a na paliatiwnej staciji.


31.03.2020 18 hodź. | Mjezystaw wutoru wječor

Sakska je nowu pomocnu akciju startowała: kak a hdźe dóstanu mali předewzaćeljo a samostatni pomoc? Wotmołwy a formular za próstwu namakaće pod adresu www.coronavirus.sachsen.de.

Ličba ludźi, kiž su so z koronawirusom natyknyli, je w Budyskim wokrjesu dale přiběrała. Dźensa bě to 9 wjace hač hišće wčera, nětko je to 180 inficěrowanych. W karantenje je tuchwilu nimale 700 ludźi.

Kaž zdźěli krizowy štab Budyskeho wokrjesa dale, je so wjele gmejnow naprašowało, hač móže so lětsa chodojtypalenje wotměć. Tole hišće rjec njemóža, dokelž njeje jasne, hdy skónči so wukaz za wobmjezowanje wopušćenja domu.

Hakle dźensa bu tutón hač do 20. apryla podlěšeny. We tutym času njeje znajmjeńša dowolene, dom za transport drjewa ke hromadźe chodojtypalenja wopušćić.


31.03.2020 8 hodź. | Mjezystaw wutoru rano

Ličba wot korona-wirusa natyknjenych ludźi tež w Budyskim wokrjesu dale přiběra. Kaž krajny zarjad póndźelu zdźěli, bě jich hač do nawječora 171. W karantenje bě póndźelu nawječor nimale 800 ludźi.

13 natyknjenych je so w běhu zašłeju tydźenjow zaso wustrowiło. Štyri wosoby z Budyskeho wokrjesa běchu wječor korony dla w chorowni.

Kaž wobchadny zwjazk ZVON póndźelu zdźěli, pojědźetej mjez Drježdźanami a Zhorjelcom wot přichodneje njedźele jenož hišće dwě třećinje dotalnych ćahow.

Sakski minister za ratarstwo, Wolfram Günther je póndźelu připowědźił, tydźenske wiki na naměstach zdźěla zaso dowolić. Tak smědźa srjedź tydźenja zaso mobilne předawanske wozy wotewrić. Tute pak smědźa jenož žiwidła a picu za domjacy skót předawać. Nimo toho dyrbi garantowane być, zo steja kupcy dwaj metraj wot so zdalene. Tute wiki pak njejsu wokomiknje žane zetkawanišća ludźi, ale jenož nakupowanišća, tak Günther. Zašły tydźeń běchu so tute wiki po cyłej Sakskej kruće zakazali. Póndźelniše postajenje móhło mjez druhim rěkać, zo budu tež wiki srjedu w Kulowje a pjatk w Rakecach zaso wotewrjene.

30.03.2020 10 hodź. | Mjezystaw póndźelu rano

Ličba inficěrowanych z koronawirusom je w Budyskim wokrjesu hač do wčerawšeho na 168 stupała, to je 20 wjace hač pjatk. Zwěsćene pozitiwne wuslědki potrjechja předewšěm swójbnych (wot) hižo inficěrowanych. Tuchwilu je 741 wosobow w karantenje. Dla wobkrućeneho korona-pada wostanje zakładna šula w Hodźiju dźensa a jutře zawrjena: Wona smě nuzowe zastaranje šulerjow potom zaso wot srjedy poskićeć.

Wčera su wěriwi znowa serbsku katólsku božu mšu w Serbskim rozhłosu słyšeć móhli. Tutu je Ralbičanski farar Šćěpan Delan swjećił. Prědowaše wo temje "Boha so dótknyć" a skónči z namołwu, zo móhli Bohu přinjesć wšo, štož nas starosća: strach před korona-wirusom, a přichod swěta, božeje stwórby a serbskeho naroda. Kemše so zdobom z pomocu wosadneho live na internetowej platformje Youtube přenjesechu, štož je na 500 ludźi sćěhowało. Tež přichodnu njedźelu na Bołmončce wočakuja słucharjow serbske kemše, a to z dekanom Witom Šćapanom. Tež digitalny křižowy puć dekanatneho dušepastyrstwa je so derje přiwzał. Na 30 wosobow je jón wužiło. Dźensa a a štwórtk wječor modli so přez tak mjenowany discord server róžowc. Dokładne wopisanje steji na internetowej stronje Katolskeho Posoła.

W Chróšćanskej wosadźe su firmowanje, kiž bě 26. apryla planowane, wotprajili. Tak steji na internetowej stronje wosady z wozjewjenjemi wčerawšeje njedźele. Pruwuje so móžnosć přepołoženja. Dale poskićuje Bratstwo swjateho Bosćana na wosadnej stronje pomoc samostejacym abo staršim ludźom, na přikład jim nakupować. Zajimcy njech prošu nawjazaja kontakt k Bóskej Hojerjej z Jaseńcy, Bjarnatej Wałdźe z Prawoćic abo Jurjej Špitankej ze Zejic.  

Serbski muzej je tuchwilu za wopytowarjow zawrjeny. Dla wohroženja přez koronawirus so tež žane zarjadowanja w Serbskim muzeju njewotměwaja. To potrjechi w prěnim rjedźe wosebitu wustajeńcu "Jutry w Serbach". Ale tež wjedźenja, dźěłarnički, jutrowne wiki abo jutrowny program su wotprajene. Tež "Kofej w třoch", koncerty a prezentacije - a to wšo hač do 19.apryla. Jutrowna wustajeńca z twórbami Maria Ošiki z Worklec so hač do 17.meje podlěši.

Chorobna kasa AOK plus zjednorja w času corony swój přistup k onlinowym filialam: Zawěsćeni, kiž dotal přistup k tomu njemějachu, móža so nětko tež telefonisce za to registrować dać. Wuměnjenje pak je, zo sće hižo swoje mobilne čisło pola kasy zawostajili. Přez darmotne serwisowe telefonowe čisło 0800- 10 59 000 Was za tutón poskitk přiwzaja - a potom dóstanjeće na swój handy link, kiž Wam wšo dalše rozkładźe. - Onlinowe filiale AOK zmóžnja na přikład digitalnje zrjadować: podłožki za maćerne pjenjezy zapodać, chorobny lisćik za sebje abo schorjene dźěći wotedać, a próstwy za wuswobodźenje wot připłaćenjow.

27.03.2020 8 hodź. | Wšě starobne skupiny potrjechene

W Budyskim wokrjesu je ličba z coronawirusom inficěrowanych na 123 stupała - to je 11 wjac hač dźeń do toho. Tuchwilu je 914 wosobow w karantenje. Wosom schorjenych je so mjeztym wustrowiło. Wokomiknje so we wokrjesu Budyšin třo pacienća profylaktisce w klinice hoja. Strowotniski hamt skedźbnja na to, zo buchu natyknjenja po cyłym wokrjesu přezcyłnje zwěsćene. Potrjechene su wšě starobne skupiny.

15.Mjezynarodny folklorny festiwal wotměje so klětu kónc julija, Europeada w Korutanskej pak hižo měsac do toho. Tuchwilu njeje wotwidźeć, hač a kotre mjezynarodne skupiny móža potom scyła do Łužicy přijěć.

26.03.2020 7 hodź. | Desinfekciske srědki sami zhotowja

W Budyskim wokrjesu je aktualnje 112 wosobow z coronawirusom inficěrowane. To je jědnaće wjace hač dźeń do toho. W karantenje je tuchwilu 845 ludźi. Wosom corona-pacientow je so mjeztym zaso wustrowiło, dwaj so profylaktisce w chorowni hojitej.

Dla falowacych desinfekciskich srědkow su wjacore apoteki započeli, same desinfekciske srědki zhotowjeć - na přikład "Słónčna apoteka" w Biskopicach. Za to trěbny wysokoprocentowski alkohol dodawa jim mjez druhim palencarnja we Wjelećinje. Tam je apotekarka dotal 900 litrow skazała. Tež druhe hornjołužiske lěkarnje dadźa sej mjeztym surowizny z palencarnje pósłać.

25.03.2020 7 hodź. | Čěska hranicy za powołanskich dojězdźowarjow začini

W Budyskim wokrjesu je mjeztym 101 wosoba z coronawirusom inficěrowana -13-će wjace hač dźeń do toho. 775 wosobow je w karantenje.

W boju přećiwo corona-pandemiji Čěska nětko swoje hranicy tež za powołanskich dojězdźowarjow začini. Češa, kiž w Němskej dźěłaja, maja doma wostać abo sej na dźěłowym městnje za dlěši čas kwartěr pytać. Sakska chce čěskim staćanam, kiž tu w strowotnistwje dźěłaja, přiražku 40 eurow wob dźeń płaćić, jeli pola nas wostanu.

24.03.2020 16 hodź. | Křižerske procesiony zakazane

Křižerjo lětsa njepojěchaja. Krajna direkcija Sakskeje je křižerske procesiony zakazała, zdźěli Kajnoradny zarjad Budyšin. Samo jeli budu krute wobmjezowanja wuchoda hač k jutram zaso zběhnjene, płaći tola zakaz zjawnych a priwatnych zarjadowanjow hač do 20.apryla. Hladajo na to njeje zarjadowanje kaž křižerske jěchanje móžno, wopodstatni krajna direkcija rozsud. Njeje znate, hdy je křižerstwo w lětstotkach swojeho traća raz kompletnje wupadnyło - snano dla móra a tež w 30-lětnej wójnje w 17. lětstotku, praji předsyda TCM Jurij Špitank. Tež za čas swětoweju wójnow su křižerjo jěchali.

Logo MDR 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

24.03.2020 8 hodź. | Zahrodnistwa dale wotewrjene

Zahrodnistwa a štomownje, kotrež sami produkuja a sami z rostlinami wikuja, smědźa dale wotewrjene wostać. Tole je sakske knježerstwo hladajo na druhe wobmjezowanja k haćenju pandemije corony wčera skonkretizowało. Kaž rjekny ratarski minister Günther, dźe wo to, zawěsćić zastaranje ze sadom a zeleninu, dokelž je čas wusywa a sadźenja.

23.03.2020 20 hodź. | Ličba snadnje stupała

Ličba inficěrowanych na coronu leži tuchwilu w Budyskim wokrjesu pola 88 - jenož dwě wjace hač njedźelu. Mjeztym je so 5 pacientow zaso wustrowiło. We karantenje je tuchwilu 700 ludźi. Wot wšěch inficěrowanych wokrjesa so aktualnje dwě wosobje w klinice hojitej. W zašłym tydźenju bě w Budyskim wokrjesu prěni corona-pacient Sakskeje zemrěł.

23.03.2020 06 hodź. | Dalše wobmjezowanja

Wot połnocy płaća w Sakskej přiwótřene rjadowanja, štó móže swoju domjacnosć čehodla wopušćić. K tomu słuša puć na a wot dźěła, nakup, puć k lěkarjej, pohib wonka na čerstwym powětře, sam abo maksimalnje pjeć swójbnych zhromadnje.

W boju přećiwo rozpřeztrěwanju korona-wirusa chce knježerstwo w Berlinje postajenje podobnje zakazej kontaktow wobzamknyć. Kanclerka Angela Merkelowa a ministerscy prezidenća krajow dorozumichu so w telefonowej konferency, zo so zetkanja z wjac hač dwěmaj wosobomaj zasadnje zakazaja. Wuwzate z toho su swójby a w domjacnosći žiwe wosoby.

22.03.2020 20 hodź. | Mjezystaw njedźelu

Ličba natyknjenych je so wot soboty na njedźelu w Budyskim wokrjesu wo 11 ludźi powyšiła. Tak je mjeztym 86 schorjenych we wokrjesu. 783 ludźi je tuchwilu we wokrjesu w karantenje.

Kamjenska chorownja je mjeztym před nuzowej ambulancu stan natwariła, hdźež móža so wosoby ze symptomami wirusa přizjewić.

Kamjenska chorownja hotuje so na schorjenych.
prawa za wobrazy: Krankenhaus Kamenz St. Johannes

Radworska lěkarska praksa dr. Móniki Liznaroweje poskičuje wot jutřišeho paralelnje k rěčnej hodźinje tež wosebitu rěčnu hodźinu přez wideo. Za to měli so pacienća w praksy přizjewić a trjebaja doma handy abo computer z mikrofonom a kameru.

22.03.2020 13 hodź. | Wjace hač 550 ludźi kemšam na Youtube sćěhowało

Znowa zmóžni so dźensa dopołdnja serbskim wěriwym, katólsku božu mšu w rozhłosu słyšeć. Tak wusyłaše Serbski rozhłós znowa serbske kemše, tónkróć z Radworskim wosadnym fararjom Benom Jakubašom. W samsnym času so wone tež na internetowej platformje Youtube ze zwukom a wobrazom přenjesechu. Z pomocu Pětra Klimana so to zmóžni. Wón je so wo livestream a kamerje sam postarał. Přerěznje 550 ludźi bě internetowy poskitk wužiwało.

W času coronawirusa: Boža mša w Radworju z fararjom Benom Jakubašom
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

21.03.2020 20 hodź. | Pokazka: Boža mša jutře zaso přez rozhłós a Youtube

Serbski rozhłós wusyła jutře, njedźelu zaso Božu mšu w serbskej rěči. Farar Beno Jakubaš wita słucharjow wot dźewjećich originalnje ke kemšam. Boža mša hodźi so w rozhłosu, přez DAB+, přez livestream a zdobom tež na internetowej stronje Youtube přijimować. Link namakaće tule. Wusyłanje realizuje so na zhromadnu iniciatiwu Serbskeho rozhłosa a SAEK Budyšin. Z Chrósćic so přichodnu njedźelu žane kemše přez Youtube njewusyłaja.

21.03.2020 16 hodź. | Křižerjo we Wostrowcu njepojěchaja

Zuschauer und Saatreiter im Kloster St.Mariental
prawa za wobrazy: Uwe Walter

392. jutrowne jěchanje we Wostrowcu (Ostritz) lětsa wupadnje. Z tym reaguje tamniša wosada na cyłosakske postajenja, wona sobotu připołdnju zdźěli. Hač pojěchaja lětsa křižerjo serbskich katolskich wosadow, njeje hišće rozsudźene. Znajmjeńša nic oficialnje. Kantorojo a nawodźa serbskich křižerskich procesionow chcedźa so přichodnu srjedu w Pančicach-Kukowje dorozumić a wo dalšich kročelach wuradźować.

21.03.2020 9 hodź. | Tež Chróšćanska starownja zawrjena

Dom swj. Ludmile w Chrósćicach je za wopytowarjow hač na dalše zawrjeny. Tole so sobotu dopołdnja zdźěli. Citat: „Nětko tež pola nas …“

Powšitkowny staw sobotu rano: Po cyłej Němskej je wjac hač 14.000 wot wirusa natyknjenych. 31 ludźi je na to zemrěło, pjatk tež prěnja wosoba z Budyskeho wokrjesa. Wot jutřišeho su tež wšě twarske wiki, kosmetikowe studija, frizerojo a hosćency zawrjene.

20.03.2020 19 hodź. | Mjezystaw pjatk

W Budyskim wokrjesu je mjeztym 55 ludźi wot wirusa natyknjenych. To su sydomjo wjace hač wčera. 581 ludźi je tuchwilu we wokrjesu w karantenje. Mjeztym 13.957 natyknjenych ličimy w Němskej, 31 ludźi je w zwisku z wirusom zemrěło.

20.03.2020 9 hodź. | Wuskutki corony: Žane kwasy a reje kaž tež starosće nowiny SZ

Tež w serbskich hosćencach su hač k jutram wšitke zarjadowanja wotprajene. W Šunowskej Fabrikskej hospodźe su nimo kwasow a narodnin tež hižo jutrowne reje wotprajili. Dienerjec předewzaće w Nowoslicach je swojich dźěłaćerjow dla strowotneje wěstoty do krótkodźěła pósłało. W Haslowje wostanu durje tohorunja zawrjene. Tež Wawrikec cateringowy swět w Radworju njeposłužuje hač jutram ani jeničke zarjadowanje. Kaž druhdźe tež bě kalender pola wšěch dotal derje pjelnjeny.

Sakske nowiny wuchadźeja wot pjatka w zhusćenej formje. Čitarjo dóstanu Budysku, Kamjensku a Biskopičansku regionalku w jednej nowinje. To samsne płaći za Wojerecy a Běłu Wodu. Kóžde wudaće pak změje dale 24 stronow. Přičina za naprawu je falowacy personal w ćišćernjach. Změna płaći hač do kónca měrca.

19.03.2020 19 hodź. | Mjezystaw štwórtk

Kaž krizowy stab Budyskeho wokrjesa zdźěli, zo přiběra ličba natyknjenych w regionje dale. Tuchwilu je mjeztym 48 ludźi wot wirusa natyknjenych. To je zaso dwanaće potrjechenych wjace hač wčera. 470 ludźi je tuchwilu we wokrjesu w karantenje. Z tym je ličba porno zašłym dnjam spadnyła. Dale zdźěli krizowy stab Budyskeho wokrjesa, zo je so we workrjesu mjeztym prěni pacient wot wirusa wustrowił. W Němskej ličimy mjeztym 10.999 natyknjenych. 20 ludźi je w zwisku z wirusom zemrěło (žórło: RKI). Dalše wažne informacije Budyskeho wokrjesa namakaće tule.

19.03.2020 12 hodź. | Europeadu na lěto 2021 přestorčili

Dźensa je Domowina informaciju FUEN dóstała, zo su Europeadu tučasneje situacije dla přestorčili. K tomu Clemens Škoda, referent Domowiny a předsyda přihotowanskeho wuběrka „Serbske mustwo na Europeadu”, wupraja: „Smy internje hižo z tutym krokom ličili a witamy rozsud. Strowota ma nětko prioritu. Chcu na tutym městnje rjec, zo sym hordy na puć, kotryž smy jako přihotowacy wuběrk dotal chodźili. Smy so z nowej zestawu rozestajili, nowe wuměnjenja přiwzali a derje zmištrowali.

Za to chcu so wšitkim sobuskutkowacym žónskeho a muskeho serbskeho mustwa, ale tež wšitkim dalšim wobdźělenym a zwólniwym podpěraćelam jara dźakować. Myslu sej, zo mamy dobry fundament za dalše přihoty, kotrež wězo dale pokročuja. Spěchowarjam SERBSKEHO MUSTWA – wosebje Zwjazkowemu ministerstwu nutřkowneho a Załožbje za serbski lud – budźemy próstwu sposrědkować, projekt dale podpěrać - tak zo móžemy projekt po nowym planje 2021 wuspěšnje přewjesć.

Nadźijamy so tež, zo maja ći swěrni fanojo Serbskeho mustwa, kotřiž su sej hižo přenocowanje skazali, móžnosć storno a zo móža swój nóclěh na 2021 přepołožić. Tež Šmitec jězbam, kotřiž su sej chcyli ze serbskimi fanami do Korutanskeje dojěć, přeju wšo dobre a nadźijam so, zo jich firma přichodny čas derje přetraje. Mam nadźiju, zo změjemy za lěto wšitko za sobu a zo budźe zetkanje mjeńšinow w Awstriskej 2021 ćim rjeńše, dokelž sej tučasnje snano wuwědomjamy, kajka drohotna je čłowjeska zhromadnosć. Přeju wšitkim strowotu a Bože žohnowanje!”

Kongres FUEN je rozsudźił wo Europeadźe 2020 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR

19.03.2020 9 hodź. | Situacija na awtodroze so polěpšiła

Nimale dramatiske połoženje na awtodroze A4 před pólskej hranicu je so dźensa w nocy tróšku polěpšiło. Po tym, zo je Pólska wčera w Zhorjelcu přidatne přechody za pěškow a wosobowe awta wočiniła, je kolona čakacych nakładnych awtow nětko jenož hišće něhdźe 40 km dołha a steji hač do Budyšina-wuchod, a nic hač do Hornjeho Wujězda kaž wčera. Strowotniske słužby a techniska pomoc THW, ale tež jednotliwi wobydlerjo su so tež w zašłej nocy zaso wo zastaranje šoferow starali, kotřiž dyrbja hač do połdra dnja na droze čakać. Wot Połčnicy hač do Zhorjelca pak su dale wšitke přijězdy horje na awtodrohu zawrjene.

19.03.2020 8 hodź. | Corona a jutry: zetkanje křižerskich kantorow wotprajene

Dźensniše zetkanje serbskich křižerskich kantorow je wotprajene. Tole zdźěli nam Budyski tachantski farar Wito Šćapan. Hladajo na tuchwilnu situaciju ma so z kóždym kantorom jednotliwje rěčeć. Hišće njejasna je situacija wokoło křižerskich procesionow samych. Rozsud, hač so lětsa scyła pojěcha abo nic, wočakuje Šćapan na nowy tydźeń.

Osterreiter in Bautzen
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Definitiwnje wotprajene je za to hižo putnikowanje swójbow na pjatej póstnej njedźeli do Róžanta. Tež Bože mšě Wulki abo Ćichi pjatk a na jutrownymaj swjatymaj dnjomaj njeswjeća so po zwučenym wašnju. Hač so lětsa scyła kemše k jutram swjeća, njeje so hišće rozsudźiło. A što budźe lětsa z prěnim swjatym woprawjenjom a firmowanjom, rozsudźi Drježdźansko-Mišnjanske biskopstwo w přichodnych dnjach.

19.03.2020 7 hodź. | Kemše via rozhłós a Youtube

Njedźelniše kemše znowa via Youtube a přez rozhłós
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

Serbski rozhłós wusyła přichodnu njedźelu dalšu Božu mšu w serbskej rěči! Farar Beno Jakubaš wita słucharjow dźewjećich originalnje ke kemšam. Boža mša hodźi so w rozhłosu, přez DAB+, přez livestream a zdobom tež na internetowej stronje Youtube přijimować. Wusyłanje realizuje so na zhromadnu iniciatiwu Serbskeho rozhłosa a SAEK Budyšin. Z Chrósćic so přichodnu njedźelu žane kemše přez Youtube njewusyłaja.

18.03.2020 19 hodź. | Awtodróha so dale haći

Na awtodróze směr Zhorjelc (A4) je přez kontrole při hranicy kopjenje na wjace hač 50 kilometrow hač k wotjězdej ,,Horni Wujězd" rozrostło. Tohodla so mjeztym tež wšitke mjezyležace wujězdki krok po kroku zawrěja. W napřečiwnym směrje je spěšnosć na 100 kmh wobmjezowana, zo bychu so pomocne słužby lěpje k potrjebnym w kopjenju dóstali.

Stau Autobahn A4 Grenze Polen
prawa za wobrazy: Rocci Klein

18.03.2020 17 hodź. | Mjezystaw srjedu

W Budyskim wokrjesu ličba natyknjenych jasnje přiběra. Tuchwilu je mjeztym 36 ludźi wot wirusa natyknjenych. 520 ludźi je tuchwilu we wokrjesu w kwarantenje. To zdźěli: krizowy stab Budyskeho wokrjesa. Mjeztym 8198 natyknjenych ličimy w Němskej (staw: 15 hodź.).

Nimale wšě priwatne a zjawne zarjadnišća kaž tež wšě zarjadowanja maja so po wčerawšim posedźenju sakskeho kabineta zawrěć respektiwnje wotprajić. To płaći wot dźensnišeho hač do 20. apryla. Wuzamknjene su hosćency w času wot 6 - 18 hodźin a z tym zwisowacy serwis. Dale smědźa předawać - a to nětko tež na njedźelach - wobchody za zežiwidła, apoteki, drogerije, tankownje, banki a lutowarnje, frizerojo, wobchody za nowiny a zwěrječu potrjebu kaž tež twarske a zahrodniske wiki. Dodźerža-li so hygieniske postajenja, tež zarjadnišća strowotnistwa dale dźěłaja, runje tak kaž smědźa to rjemjeslnicy a posłužbarjo. Zawrjene je mjeztym tež wulki dźěl hrajkanišćow - kaž tule w Hrubjelčicach.

Corona: Bild gesperrte Spielplätze
prawa za wobrazy: Lydia Matschie/MDR

18.03.2020 10 hodź. | Serbski dom a SKI tohorunja zawrjenej

W serbskich institucijach dźěła dźeń a wjace młodych ludźi.
prawa za wobrazy: MDR/Julian Nyča

Po tym, zo je so póndźelu Budyski Serbski dom za zjawny publikum zawrěł, wosta wot wutory připołdnja tež Serbska kulturna informacija (SKI) zawrjena. To potrjechi tež Lodku a biblioteku w Choćebuskim Serbskim domje. Tuta škitna naprawa dla corona-wirusa płaći najprjedy raz hač do 19. apryla. Dale je so w serbskich institucijach wšěm staršim, kiž dyrbja swoje dźěći zawrjenych šulow a pěstowarnjow dla doma dohladować, zmóžniło, wot doma dźěłać resp. so krótkodobnje wot dźěła wuswobodźić dać.

18.03.2020 9 hodź. | Tež olympiada wupadnje

54. olympiada serbšćiny njebudźe kaž předwidźane spočatk apryla, ale wona so přesunje. Přizjewiło je so cyłkownje 83 šulerjow, z nich 31 z Delnjeje Łužicy a 14 wučerjow. Nowy předwidźany termin za olympiadu budźe wot 7. do 9. oktobra na zwučenym městnje we Wodowych Hendrichecach. Tohorunja přesunje so prezentacija delnjoserbskeje web-strony www.dyrdomdej.de, kotraž bě planowana kónc měrca.

17.03.2020 7 hodź. | Mjezystaw wutoru

W Budyskim wokrjesu bě wčera nawječor 20 ludźi wot wirusa natyknjenych. 450 ludźi je tuchwilu we wokrjesu w kwarantenje. Mjeztym 7272 natyknjenych ličimy w Němskej tuchwilu, 17 ludźi je w zwisku z wirusom zemrěło (žórło: John Hopkins University).

Dla napjateje situacije dla corona-wirusa w Čěskej je Towarstwo přećelow Łužicy w Praze wšitke aktiwity přichodnych tydźenjow wotprajiło. To potrjechi na přikład hłownu zhromadźiznu towarstwa, kaž tež wustajeńcy a přednoški we Łužiskim seminarje a w Libercu. Hač přijědu čěscy přećeljo Serbow kaž hewak k jutram do Łužicy na křižerjow, rozsudźa woni hakle spočatk apryla.

Tež serbske chóry maja ideje, kak so dale schadźuja, bjez to, zo su w jednym rumje. Tak rěkaše najprjedy, zo je chór Lipa swoje proby hač do jutrow wotprajił. Situacija pak je so změniła: Chcedźa dźensa w zwučenym času probu přez live-stream přewjesć - t. r. kóždy doma před ličakom spěwajo.

17.03.2020 6 hodź. | Šulske kuchnje warja zdźěla dale

Byrnjež wot wčera w Sakskej hižo žana regularna šulska wučba njebyła, warja šulske kuchnje zdźěla hišće dale. Pančanska pěstowarnja, kotraž swój wobjed tohorunja ze šule dóstawa, pak je wčera jenož hišće poł telko wobjedow skazała kaž hewak. Pančanska šulska kuchnja tež poskićuje, dźěćom wobjed domoj přiwjesć. Kak dołho wona scyła hišće wari, ma so wšědnje znowa rozsudźić. Podobnje w Ralbicach. Tam nimaja žane kapacity za rozwoženje. Štóž je sej wobjed w šulskej kuchni hižo skazał, měł jón pak online wotskazać, chiba sej sam w kuchni wotewzać. Za šule a pěstowarnje, kotrež zastaruje centralna kuchnja Laola z Połčnicy, poskićuje wona staršim, sej jědź tež domoj skazać.

16.03.2020 13 hodź. | Mjezystaw póndźelu

Zjawne žiwjenje je tež w Hornjej Łužicy dźensa dale woćichnyło. Po dźesatkach su dalše institucije a towarstwa swoje zarjadowanja wotprajili. Dźěćaca a młodźinska farma we Wojerecach je na njewěsty čas zawrjena. Posedźenja gmejnskich radow w Chrósćicach, Njebjelčicach, Pančicach-Kukowje, Ralbicach a Worklecach so w přichodnych tydźenjach tohorunja žane njewotměja. W Radworju drje je gmejnski zarjad jenož hišće telefonisce docpěć, gmejnska rada pak chce so wutoru za tydźeń zetkać, a to we wulkej sportowej hali "Slawija". Po Radworskim sportowym towarstwje hižo kónc tydźenja su nětko tež w Chrósćicach wšitke zwučowanja a treningi wotprajili. Tež serbske chóry kaž "Lipa", "Meja" abo Cyrkwinski chór Chrósćicy su swoje proby wotprajili. Chór "Budyšin" chcyše poprawom kónc tydźenja do Ochranowa do chóroweho lěhwa. 

16.03.2020 10 hodź. | Corona a šulstwo

Kaž wčera hižo zdźělene, je šulska winowatosć tuchwilu za šulerjow a šulerkow zběhnjena. Šulski nawoda w Chrósćicach, Měrko Šmit zdźěli: W šuli dohladuja so 18 dźěći. Srjedu móža so w šuli nadawki za přichodny čas wotewzać. W rjadownjach su za kóždeho šulerja přihotowane nadawkowe pakćiki. Spjelnjene domjace nadawki so njech prošu pjatk, 27.měrca zaso w šuli na wotpowědnym městnje wotpołoža.

Starši před gymnazijom
prawa za wobrazy: Lydia Matschie/MDR

Budyšin: Takle wupada dźensa před Serbskim šulskim a zetkawanskim centrumom w Budyšinje. Starši a šulerjo móža sej tam hišće hač do 14 hodź. šulske materialije wotewzać.

16.03.2020 8 hodź. | Dalše zarjadowanja wotprajene

Wot wutory, 17. měrca 2020 su wšitke zarjadowanja Serbskeho ludoweho ansambla dla corona-wirusa wotprajene. Rozsud płaći tuchwilnje hač do 9. apryla. Tež zarjadowanja zwonka ansambla su potrjechene. Wšitke hač dotal kupjene lisćiki so zarunaja. Sobudźěłaćerki při kasy steja zajimcam dale we zwučenych časach k dispoziciji. Lisćiki za předstajenja, kiž so po 11. apryla wotměja, so dale předawaja.

Tež planowana zhromadźizna Njebjelčanskeho hońtwerskeho drustwa pjatk 20. měrca so dla pandemije corony wotpraji. To samsne płaći tež za zhromadźiznu hońtwjerskeho drustwa Konjecy - tohorunja 20. měrca. Lětuša hłowna a wólbna zhromadźizna Maćicy Serbskeje, kotraž dyrbješe być nětko sobotu, dnja 21. měrca na žurli Serbskeho muzeja w Budyšinje, so tohorunja njepřewjedźe, ale na pozdźiši termin přesunje.

Serbski institut zdźěli: Dla rozšěrjenja coronawirusa stej biblioteka a archiw hač na dalše zawrjenej. Wupožčene knihi so podlěšeja hač do 17. apryla. Digitalne poskitki su pod www.serbski-institut.de přistupne.

Tež Ludowe nakładnistwo Domowina je so rozsudźiło, wšitke swoje knižne prezentacije a čitanja wobćežowanjow corona-wirusa dla hač do 19. apryla wotprajić. Nowe terminy so sčasom wozjewja.

16.03.2020 5 hodź. | Dalše sćěhi dla corony na polu łužiskeho sporta

Swoju hrajnu dobu 2019/2020 je wot hnydom Sakski wolejbulowy zwjazk zakónčił a so w rjadach wolejbulistow wo wulke přesłapjenje postarał. Worklečanske mustwo muži bě na nanajlěpšim puću klasu wyše postupić. A tež sportowe zwjazki ze sportowymi družinami, při kotrychž je wobdźělenje jeno mało sportowcow date, a to bjez ćělneho kontakta – na přikład blidotenis – su wšitko wotprajili. W Němskim a Sakskim blidotenisowy zwjazku njehraje so hač do 17. aprila. Přewjesć njesmědźa so hač do kónca šulskeho lěta 2019/2020 tež žane šulerske wubědźowanja. Za 26. měrc planowane wurisanje Wysokoskok z hudźbu we Worklecach njebudźe.

15.03.2020 23 hodź. | Dźensa a jutře wupad ćahow

Po tym, zo njejězdźa corona-krizy dla hižo žane trilex-ćahi do susodneje Českeje, je tež Pólska swoje hranicy zawrěła. Wšitke poprawne ćahi z Drježdźan do Zhorjelca njepojědu a wottam dale tež njepóndźe. To płaći najprjedy raz za přichodne 10 dnjow, móhło pak so tole wo dalše 10 podlěšić. Tež po mjezynarodnych ćarach hižo žane ćahi do wobeju krajow njejězdźa.

15.03.2020 16 hodź. | Serbski šulski centrum dla padow corony wot póndźele zawrjeny

Rückwärtige Ansicht des Sorbischen Gymnasiums in Bautzen.
prawa za wobrazy: MDR/Rica Sturm

Budyšin: Wot póndźele wostanjetaj Serbski šulski a zetkawanski centrum a Powołansko-šulski centrum (BSZ) dla padow corony zawrjenej. To zdźělichu dźensa zamołwići Budyskeho wokrjesa. Wukaz potrjechi mjez druhim wuknjacych Budyskeho Serbskeho gymnazija a šulerjow a šulerki Serbskeje wyšeje šule Budyšin. Tež nuzowe zastaranje so tam njeposkiča! Dalše informacije namakaće tež na stronje Budyskeho wokrjesa (hlej tule) abo pod: www.sorbisches-gymnasium.de.

15.03.2020 10 hodź. | Kemše přez internet a radijo přenjesli

Wěriwym bě dla jónkrótneje situacije w zwisku z wirusom corony dźensa dopołdnju móžno, Božej mši w Radworju kaž tež w Chrósćicach wot doma sćěhować. Tak njewusyłaše jenož Serbski rozhłós live a originalnje wot 9 hodźin z Chrósćic. Runočasnje so kemše tež na internetowej platformje Youtube ze zwukom a wobrazom přenjesechu. SAEK Budyšin bě tutu akciju w Chrósćicach technisce zwoprawdźił. Na 450 ludźi bě sej poskitk chróšćanskeho livestreama na Youtube zaswěćiło. Božej mši w Radworju sćěhowaše něhdźe 200 ludźi přez internet. Ličby tych, kiž su so dźensa před wobrazowkami modlili, su po wočakowanjach samo hišće wyše. Wšako registrowaše platforma jenož ličbu přizjewjenych nastrojow.

Wirus Corony a sćěhi - serbske kemše na Youtube
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

14.03.2020 18 hodź. | Serbske Bože mšě tež na Youtube

Kirche in Radibor
prawa za wobrazy: MDR

Jutřiše serbske kemše w Radworju a Chrósćicach so mjez druhim tež na Youtube streamuja. Tak budźe wěriwym móžne, jutře wot 9 hodźin liturgijam tež wot doma sem sćěhować. Boža mša w Radworju wusyła so tule. adresu. A kemše w Chrósćicach tule.

14.03.2020 16 hodź. | Mjeztym 17 padow corony w Budyskim wokrjesu

W Budyskim wokrjesu registruja mjeztym 17 padow Corony. 300 ludźi je we wokrjesu w kwarantenje. Hač do srjedź tydźenja so rozsudźi, hač so šule, pěstowarnje a horty generelnje zawrěja.

14.03.2020 14 hodź. | Serbska Boža mša jutře w Serbskim rozhłosu

Serbski rozhłós wusyła jutře, njedźelu 15.03.2020 kemše w serbskej rěči! A to wot 9 hodźin. Božej mši, kotraž wusyła so live a originalnje z Chrósćić, móžeće sćěhować přez rozhłós, přez DAB+ a tež přez livestream (internetowe radijo). Sposrědkujće tutu informaciju tež wašim přiwuznym a přećelam dale - wosebje staršej generaciji.

Bože słužby w rozhłosu
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

14.03.2020 13 hodź. | Biskopstwo zdźěli: Wšitke Bože mšě wotprajene

Drježdźansko-Mišnjanski biskop Heinrich Timmerevers je sobotu, 14. měrca 2020, postajił, zo su k zadźěwanju rozšěrjenja corona-wirusa dla hač na dalše wšitke zjawne Bože słužby w cyrkwjach kaž tež wšě druhe cyrkwinske zarjadowanja wotprajene. Njech kóždy sćěhuje, kak w jednotliwych wosadach na to reaguja. Tež ewangelska cyrkej Sakskeje (EVLKS) je wšitke Bože mšě za 15.03.2020 wotprajiła.

Corona a aktualne wuwića - kemše a cyrkej
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR

14.03.2020 7 hodź. | Wuwiće a staw: sobotu rano

Coronoweje epedemije dla wot póndźele w sakskich šulach žana wučba njebudźe. Šule pak so najprjedy raz njezawrjeja, zastaranje dźěći ma so zaručić. Za pěstowarnje a žłobiki płaća wosebite rjadowanja. Budyski krajnoradny zarjad je wčera nawječor krisowy stab załožił a Strowotniski zarjad w Budyšinje je doporučił, tež wšitke nabožne zarjadowanja wotprajić. W mnoho městach Hornjeje Łužicy, kaž na přikład w Běłej Wodźe, zawrjeja so zjawne zarjadnišća. Tež Dom Biskopa Bena je wšitke zbytne póstne seminary wotprajił. Za dźensa planowane zetkanje dźěći w Don Boscowym domje we Worklecach tohorunja njebudźe. Budyska chorownja a Wojerowski klinikum namołwjetej ludźi, jenož w nuzowych padach pacientow wopytać. Dokelž je Statne ministerstwo za kulturu a turizm Sakskeje wčera postajiło, zo so tež wšitke zarjadowanja w muzejach wotpraja, je tež Budyski Serbski muzej potrjecheny. Hač do 19. aprila planowane zarjadowanja so njewotměja. To płaći hižo za sobotniši koncert "Folk Songs - Tak klinči swět!" kaž tež za njedźelniši koncert "Spěwy z brunicowych kónčin" žónskeho projektneho chóra pod nawodom Walburgi Wałdźic. Tež NSLDź dyrbi wšitke dalše předstajenja wotprajić.

Wotprajeny je tež koncert SLA a chóra ŁUŽYCA jutře w Choćebuzkej cyrkwi klóštra w Choćebuzu. Cyłkowny Jutrowny kónc tydźenja w Budyšinje ze wšitkimi planowanymi zarjadowanjemi kaž kulenju jejkow na Hrodźišku su wotprajene. Po tym, zo je Čěska wšón wobchad mjez našimaj krajomaj cofnyła, njepojědu tež hižo žane Trilex ćahi z Drježdźan do Zhorjelca a nawopak. Krajnoradny zarjad je přikazał, zo tež wučba we Wokrjesnej hudźbnej šuli w Kamjencu a Budyšinje njebudźe.

13.03.2020 20 hodź. | Zjawne žiwjenje so tež we Łužicy lemi

Po něčim so zjawne žiwjenje tež w Němskej a z tym we Łužicy lemi. Jena słuša sobu k prěnim městam, kiž gastronomiju zakaza, sportnišća a hale kaž tež fitnesowe kluby so wot wutory zawrěja. Wobchody začinja. W Sakskej płaći: šulska winowatosć je zběhnjena. To rěka: dźěći njetrjebaja do šule. Ale: šule su dale wotewrjene za dźěći, kotrychž starši na dźěło dyrbja. Šulske wjednistwa informuja, zo dźěći, kiž doma wostanu, swoje nadawki dóstanu. Na přikład pruwuje Worklečanska šula za swojich šulerjow, po kotrym puću jim najlěpje nadawki sćelu. Tež pěstowarnje su hišće wotewrjene - w běhu tydźenja so dalše rozsudy tworja.

13.03.2020 17 hodź. | Tež dźiwadło reaguje

Wšitke zarjadowanja Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła Budyšin su wot 14.měrca na zakładźe postajenjow k wotwobaranju corona-wirusa wotprajene.

13.03.2020 6 hodź. | Sport: hry zapadołužiskeho koparskeho zwjazka wotprajene - Europeada budźe

Sportowe wubědźowanja zapadołužiskeho koparskeho zwjazka su wot wčerawšeho wšitke wotprajene.To potrjechi wšitke hry w teritoriju za dorost, starych knjezow, žony a muži. Pozatk je strach před corona wirusom. Wusadźenje płaći wot wčerawšeho hač do 19 měrca. Potom zamołwići dale rozsudźa. Na krajnej runinje ma so hač dotal dale hrać - potajkim w sakskim koparskim zwjazku.

Nastupajo EUROPEADY 2020 wozjewi organizatoriski komitej, zo tuchwilu zarjadowanje wotprajić abo přesunyć nochcedźa.

12.03.2020 11 hodź. | Łužiskej starowni warnujetej wopytowarjow

Corona-wirus so dale wupřestrěwa, w Budyskim wokrjesu je dotal sydom wobkrućenych padow, po cyłej Sakskej 26. Wosebje strašny je wirus za staršich čłowjekow. Mjeztym zo pola pod 50 lětnymi ani poł procenta wšěch schorjenych njezemrěje, je to pola schorjenych nad 80 lětami nimale 25 procentow, kóždy štwórty potajkim. Prěnje starownje w Němskej tuž hižo žanych wopytowarjow njepřijimuja. A kak wupada we łužiskich starownjach? Měrćin Wjenk je so wobhonił. Přinošk móžeće sej tule naposkać:

Quarantäne Corona-Virus 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de

12.03.2020 10 hodź. | Wuskutki Corony na hospodarstwo

Hornjołužiske předewzaća wupřestrěwanje coronoweho wirusa hižo jasnje začuwaja. Kaž nam IHK Drježdźany na naprašowanje zdźěli, pokazaja so prěnje wuskutki wosebje w gastronomiji a turizmje, ale tež we wobłukomaj logistika a wobchad. Tute branže bědźa so přewažnje ze storněrowanjemi. Podukowace zawody maja porno tomu problemy z falowacymi dźělemi z Aziskeje. Eksistencielnje wohrožene pak hišće žane tudyše předewzaće njeje. Budyska agentura za dźěło registruje přiběracu potrjebu nastupajo informacijow ke krótkodźěłu pola hornjołužiskich zawodow. Dźeń a wjace firmow wobhoni so wo móžnosćach a wuměnjenjach za wupłaćenje pjenjez za krótkodźěło přez dźěłowu agenturu. Zwjazkowe knježerstwo bě wutoru přistup k pjenježnym podpěram woložiło. Z tym ma so wupowědźenjam w zwisku z hospodarskimi sćěhami dla coronoweje epidemije zadźěwać.

11.03.2020 9 hodź. | Dla corony: Uniwerzity a šule w Italskej hižo zawrěte

W Europje su Italčenjo tuchwilu najbóle wot wirusa corony potrjecheni. Kajka drje je situacija tam? Dźensa rano je naš moderator Beno Bělk ze Stanijom Krygarjom telefonował. Wón bě so kónc februara poprawom na wukrajny semester do Triesta podał. Nětko přemysluje samo wo tym, hač so přechodnje najprjedy zaso domoj njenawróći. Telefonat ze Stanijom Krygarjom móžeće sej tule naposkać:

11.03.2020 8 hodź. | Nowosće a wuwića wotnětka w tickerju

Wšitke aktualne wuwića a nowosće w zwisku z wirusom corony wotnětka tule wozjewimy.