Serbskorěčne telewizijne přinoški Serbja a jednota Němskeje 1990

Lěto 1990 je hač do dźensnišeho za někotrehožkuli Serba bolostna cezura. Za mnohich bě wone zawjerćana měšeńca začućow – wot euforiskeje atmosfery noweho započatka hač k hórkemu přesłapjenju. Přetož w časach rozkćěwa bazoweje demokratije zwrěšći w dwurěčnej Łužicy wjele reformow a njeporadźi so tež nowozapočatk Domowiny.

Měrliwa rewolucija  w Serbach - podajće so na krótku časowu jězbu podawkow: Wot oktobra 1989 - hač do dnja znowazjednoćenja Němskeje, 3. oktobra 1990.  

Jan Malink, Evangelischer Pfarrer 17 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Póndźelniše demonstracije w Kulowje 1989

Lipsk, Drježdźany, Berlin. W nazymje 1989 su woni palnišća měrliweje rewolucije w NDR. Skěrje zdźeržliwe a hač do dźensnišeho husto njeznate su napřećo tomu protesty na kraju. Při tym su woni eksistowali - tež w Serbach tu we Łužicy. Wosebje hnujace momenty běchu póndźelniše demonstracije w Kulowje - hdźež zličachu na 5.000 demonstrantow.

Komunalne wólby 1990

Běchu to prěnje a posledne swobodne wólby w NDR. Po łamku mocoweho monopola strony SED wojuja 1990 prěni króč konkurěrowace strony po demokratiskich principijach wo hłosy. Tež we Łužicy so tak wulki dźěl starych funkcionarow wotwoli. Tak kaž w Husce pola Budyšina. Tu wotměni bjezstronjan Jan Pahler stareho SED-wjesnanostu. Telewizijny přinošk móžeće sej tule hišće raz wobhladać: