Milchwelt Kotten 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Betina Wenderoth