Große Mausohr Fledermaus  (Myotis myotis) 15 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/blickwinkel