Rańše powěsće: štwórtk, 08.03.2018


Braniborska: Wo serbskim zakonju wuradźowali

Braniborski krajny sejm je srjedu w prěnim čitanju wo změnach serbskeho zakonja kraja wuradźował. W naćisku knježerstwoweju frakcijow SPD a Lěwicy je zapisane, zo změja wokrjesy w serbskim sydlenskim rumje kaž tež město Choćebuz w přichodźe hłownohamtskeho zamołwiteho za serbske naležnosće. Wudawki za tute połne dźěłowe městna zapłaći kraj. Dalša změna w zakonju ma być, zo móža wokrjesy oficielnje dwurěčne pomjenowanje wužiwać. Zapósłancy su naćisk jednohłósnje do hłowneho wuběrka přepokazali. Tutón ma so hišće raz z tym zaběrać, prjedy hač so zakoń wotpowědnje změni.


Nakładnistwo: Nowa serbska kriminalka

Na dźensnišim štwórtku ma nowa kriminalka Lubiny Hajduk-Vejlkowićoweje "Módre buny" w Budyskej Smolerjec kniharni swoju premjeru. Kniha jedna wo wolejbulowym trenarju, kotrehož su zamordowaneho w sportowni w Budyšinje namakali. Wosebitosć noweje kriminalki je serbsko-němski miljej. Nakładnistwo je hižo dźewjeć wurězkow z knihi na swojej facebookowej stronje wozjewiło, zo by čitarjow na dźensnišu knižnu premjeru wabiło. Prěnja kriminalka z pjera w Lipsku bydlaceje spisowaćelki Lubiny Hajduk-Vejlkowićoweje bě "Pawčina złósće" před dwanaće lětami.


Choćebuz: jubilejne serbske blido

W Choćebuskim Serbskim muzeju je so srjedu 70. serbske blido wotměło. Hłowna organizatorka Christina Kliemowa je zbožowna, zo je so dotal přeco zaso poradźiło, hosći přiwabić a wo wěstej temje z nimi diskutować. Mjez 10 do 20 ludźi so stajne na serbskorěčnym forumje wobdźěli. Wčera je so wo poziciji žonow w serbskej towaršnosći rěčało.


Župy: Chcedźa so bóle na młode swójby wusměrić

Župa "Jan Arnošt Smoler" planuje tež lětsa zaso dźeń wotewrjenych duri w Njechornju. Na to je so župne předsydstwo srjedu w Budyšinje dojednało. Lětsa so dźeń wotewrjenych duri w juniju wosebje na młode swójby wusměri. Dale planuja swójbne zarjadowanja w Rakecach a Stróži. Kaž z předsydstwa rěka, chcedźa wosebje w nakromnych kónčinach rěčne rumy za Serbow tworić a tam serbsku kulturu zaso sylnišo zakótłić. W Rakecach je planowany Nazymski koncert z dźěćimi Pawołskeje šule a w Stróži ma so dołholětne zhromadne dźěło z Domom tysac hatow pohłubšić.


Poršicy: Wutwar nimale zakónčeny

Wutwar wjacezaměroweje žurle při Poršiskim hrodźe je nimale zakónčeny. Kaž wjesnjanosta Olaf Reichert zdźěli, su tam hižo barbili. W přichodnych dnjach kładu hišće dnowne tepjenje. Kónc měsaca pak móžeja wobydlerjo žurlu zaso wužiwać. Ponowili su ju z pjenjezami Leader-regiona Budyski Horni kraj, štož Kubšiskeho wjesnjanostu Olafa Reicherta wjeseli, wšako so z tym region direktnje podpěruje.

posledni raz aktualizowane: 08. nalětnika 2018, 10:29 hodź.