Rańše powěsće: pjatk, 09.03.2018


Forum Łužica w Běłej Wodźe

Strukturnu změnu njeměli zapasć, ale k swójskej lěpšinje wobwliwować. To rjekny Sakski ministerski prezident Michael Kretschmer před 320 hosćimi wčera při "Forumje Łužica" w Běłej Wodźe. Tež tamni rěčnicy - mjez druhim so rozžohnowaca zwjazkowa ministerka za kubłanje prof. dr. Johanna Wanka - wuzběhnychu, zo měło so na změnje aktiwnje dźěłać a nic jenož na nju reagować. Na wot Sakskeje wuhotowanym forumje so iniciatiwy a akterojo strukturneje změny na polu hospodarstwa, towaršnosće a kubłanja předstajichu. Tež wo łužiskej identiće so rěčeše, Serbja pak so při tym jenož nakromnje naspomnichu.


Spěšny internet za tysacych

Wutwar spěšneje internetoweje syće w Budyskim wokrjesu ma w leće 2020 wotzamknjeny być. Na wčerawšim zarjadowanju žónskeje unije CDU w Kamjencu informowaše Birgit Weberowa, přirjadnica krajneho radu, přitomne žony tež wo tym, zo za dwě njedźeli wokrjesny sejmik wo rozdawanju wotpowědnych nadawkow rozsudźi. 55.000 domjacnosćow a 8.500 předewzaćow ma so w tutym času ze spěšnym internetom zastarać. Žiwje a kontrowersnje diskutowachu žony wo so skićacych lěpšinach a zdobom strachach digitalneho wuwića.


Chcedźa myto Miny Witkojc

W Braniborskej chcedźa myto "Miny Witkojc" załožić. To praji na zašłym posedźenju tamnišeje Serbskeje rady Měto Nowak, referent ministerstwa za wědomosć, slědźenje a kulturu. Za mjeno je so rada rozsudźiła, dokelž je to prěnje myto za angažement na serbskim polu z mjenom žony. Jako přichodne maja so wustawki wozjewić, jury ma so powołać a myto ma so wupisać. Najznaćiša delnjoserbska spisowaćelka a publicistka Mina Witkojc by lětsa swoje 125. narodniny woswjećiła.


Podpěra za towarstwa w Dźěwinje

Gmejna Dźěwin chce dale swoje towarstwa z krutej přiražku spěchować. Za to zaplanuje za loni a lětsa wob lěto 5000 eurow, tak wobzamkny gmejnska rada na wčerawšim posedźenju. Najwjace dóstanje domizniske towarstwo z 1500 eurami wob lěto. Trělcy, wohnjowa wobora, sportowe towarstwo a dalše cyłki móža z podpěru ličić.


Sněhakuja w Čěskej

22 šulerjow Serbskeje wyšeje šule Budyšin je hač do dźensnišeho w sněhakowarskim lěhwje w Čěskej. W Janskich Laznjach - w najwjetšim sněhakowarskim arealu Čěskeje - zwučuja a wukmanjeja so šulerki a šulerjo w spěšnosněhakowanju. Holcy a hólcy sedmeju lětnikow su w zašłych dnjach alpinske sněhakowanje nawuknyli, wuknjacy wosmeho lětnika su hižo w skupinje postupnikow. Póndźelu pojědu do Janskich Laznjow potom wosme lětniki Serbskeho gymnazija Budyšin.


Krawčik wostanje pola Budissy

Njebjelčan Jonas Krawčik hraje dale kopańcu pola Budissy. Wón je zrěčnje za nowu sezonu znowa podpisał. To wozjewi towarstwo wčera na swojej internetowej stronje. Kaž Krawčikej treningowy čas dowola, stara so w přichodźe přidatnje jako co-trenar wo dorost Budyskich koparjow.

posledni raz aktualizowane: 09. nalětnika 2018, 08:12 hodź.