Powěsće: sobotu, 07.04.2018


Křižerske bjesady

We wjacorych serbskich katolskich wosadach wotměchu so wčera wječor dźakne křižerske wječory. Na nich so po zhromadnej Božej mši lětuše procesiony wuhódnoćachu. Tak zetkachu so Budyscy k zhromadnej wječeri na Tachanstwje. W Chrósćicach bě Krawčikec žurla kopata połna. Tradicionelny křižerski kwiz je dobył Franc Čornak, kiž dósta za to zastupny lisćik za konjacu paradu w Moritzburgu. W Pančicach je so na 60 křižerjow zešło. Ralbičanscy wuhódnoćichu swój procesion w Šunowje. Lětuše njedorozumjenja wokoło wšelkich kěrlušow buchu jenož naspomnjene a maja so pozdźišo rozrisać. Njebjelčanscy wobžarowachu, zo njebuchu we Wotrowje při cyrkwi přiwitani. Rěčachu pak tež wo stupacych płaćiznach za konje. Tež w Radworju dachu sej křižerjo chrěn a howjaze mjaso zesłodźeć. Nawoda procesiona Marko Šuster pokaza na to, zo ma w Radworskim procesionje jedna třećina wšěch koni swoje hriwy zaplećene a zo měła so tuta tradicija zachować.


Wjac hač jenož stare črjopy

Na prózdnej płoninje při Hrodowym naměsće w Budyšinje su archeologojo wot spočatka lěta pódu přepytowali. Při tym namakachu njeličomne keramiske črjopy, škleńčanu rynku, slěbornej tolerjej a druhe swědki stareho časa. Kaž Thomas Westphalen wot Sakskeho krajneho zarjada za archeologiju wčera zdźěli, nimaja drje namakanki žanu wosebitu materielnu hódnotu, pokazaja pak na historiske zwiski tehdyšeho časa.


Budyšin je wulki dobyćer

Budyska wagonownja je wulki dobyćer přestrukturěrowanja zawoda Bombardier. To praji zastupjer dźěłarnistwa IG Metall dźensa w nowinje SZ. W samsny času, w kotrymž so na přikład w Zhorjelskim zawodźe něšto stow kolegow wo swoje dźěłowe městno starosći, trjebaja w Budyšinje kóždu ruku. Tu ma so bórze kompletne zhotowjenje železniskich wozow za regionalny a nadregionalny wobchad koncentrować. Za to chce Bombardier w Budyšinje dalše 30 milionow eurow inwestować. W druhich zawodach po cyłej Europje je Borbardier w zymje připowědźił, něšto tysac dźěłaćerjow pušćić.


Nutřkowny minister policiju wopytał

Sakski nutřkowny minister, Roland Wöller je wčera w Budyšinje wšelake zarjadnišća policije wopytał. Tak poby wón na rewěrje policije na Dwórnišćowej a we wobchadnej inspekciji na Kollwitzowej. Serbski zapósłanc Marko Šiman bě politikarja na wizitu přeprosył. Při wopyće ministra skedźbni Harald Kogel, rektor Wysokeje šule Sakskeje policije na to, zo storči wukubłanišćo tuchwilu na swoje mjezy, hladajo na přiběrace ličby wukubłacych a stražnych policistow.


"Row w serbskej holi"

Znate powědančko Marje Kubašec »Row w serbskej holi« je w Ludowym nakładnistwje Domowina w serbskej, němskej a pólskej rěči wušło. Tuta drje najznaćiša twórba awtorki wobjednawa eksekuciju pólskeho nućenskeho dźěłaćerja w času Druheje swětoweje wójny, kiž bě so do młodeje domoródneje holcy zalubował. W druhim dźělu knihi wěnuje so Trudla Malinkowa woprawdźitym pozadkam powědančka.

posledni raz aktualizowane: 10. jutrownika 2018, 09:24 hodź.