Powěsće: srjedu, 11.04.2018


Drježdźany - Maja pjenjezy wyše

Załožba za serbski lud smě lětsa 218.000 eurow ze zbytnych srědkow 2017 za inwesticije pola serbskich institucijow wužiwać. To wobzamkny Rada załožby wčera w Drježdźanach. Dalše njepřetrjebane wjac hač poł miliona eurow maja so do zawodoweje rezerwy přewzać. Radźićeljo wuradźowachu tež wo projekće "Serbska rěč w nowych elektroniskich medijach". Direktor Jan Budar dósta nadawk, cyłkowny koncept za přewod, dalewuwiwanje a koordinaciju serbskich digitalnych projektow nadźěłać.


Delnja Łužica - Z posedźenja Serbskeje rady

Wot klětušeho maja Ochranowske hesła tež delnjoserbsce wuchadźeć. Nimo toho ma w nazymje elektroniske nowowudaće delnjoserbskeje biblije wuńć. To rjekny předsyda Towarstwa k spěchowanju serbskeje rěče w cyrkwi, Hartmut Leipner, wčera na posedźenju Serbskeje rady Braniborskeje w Podstupimje. Dale su sej předewzali, zo chcedźa delnjoserbsku wosadu ewangelskeje krajneje cyrkwje wutworić a dołhodobnje tež delnjoserbski wosadny centrum w Choćebuzu.


Sakska - Podpěra komunam

Sakske knježerstwo je wčera w Drježdźanach naćisk zakonja wo spěchowanju komunow na kraju wobzamknył. Po nim maja wšě gmejny we wokrjesach dóstać wot 2018 do 2020 kóžde lěto pawšalnje hač do 70.000 eurow. Pjenjezy budu gmejny swobodnje wužiwać móc. Smědźa je zasadźić za inwesticije abo swójske srědki při spěchowanjach - abo tež za towarstwa. Hdyž je sakski krajny sejm wo zakonju wuradźował a jón wobzamknył, móhł so prěni dźěl hižo lětsa wupłaćić.


Njeswačidło - Pomhaja žabam přez puć

Hač do kónca zašłeho tydźenja su wokoło Njeswačanskich hatow při B96 na dołhosći dźewjeć kilometrow dohromady 18 płotow k škitej amfibijow nastajeli. Kaž zdźěli Ines Triebsowa wot přirodoškitneje stacije w Njeswačidle, je wjace hač 15 sobudźěłaćerjow a čestnohamtskich pomocnikow po puću, zo bychu žaby z bowow zběrali a je přez puć k hatej donjesli. Nimo toho liča je a dokumentuja družiny amfibijow. Hišće hač do meje traje doba, w kotrychž pućuja amfibije k njerkanišćam (Laichplatz).


LEADER - Próstwy zapodać

Hišće hač do pjatka móža so próstwy wo pjenjezy w aktualnej spěchowanskej dobje europskeho LEADER-programa zapodać. Dohromady bu w zašłymaj lětomaj 121 projektow ze 7,5 milionami eurow spěchowane. Hač do 2020 je hišće pjeć milionow w LEADER-horncu za region Hornjołužiskeje hole a haty. W aktualnej namołwje su wosebje pjenjezy za wutwar turistiskich poskitkow wyše. Hižo zakónčenej projektaj stej na přikład ponowjenje cyrkwinskeje wěže w Njeswačidle a remizy za historiske korejty w Plusnikecach.

posledni raz aktualizowane: 11. jutrownika 2018, 08:36 hodź.