Powěsće: štwórtk, 12.04.2018


Nowy zamołwity Zwjazka za mjeńšiny

Nowy zamołwity Zwjazka za prašenja narodnych mjeńšinow je w Berlinje Dr. Bernd Fabritius (CSU). Jeho je knježerstwo wčera powołało. 53-lětny Fabritius pochadźa z němskeje mjeńšiny w Rumunskej a je jako młodostny wupućował. Jurist a politologa je prezident Zwjazka wuhnatych a předsyda Zwjazka sedmihórskich Saksow w Němskej. Předsyda rady mjeńšinow w Němskej, Karl-Peter Schramm, jemu gratulowaše. Nadźija so, zo budźe so na dobro Frizow, Serbow, danskeje mjeńšiny a Sinti a Roma runje tak sylnje kaž za tamne jemu připokazane skupiny zasadźować. Předchadnik Fabritiusa, Harmut Koschyk, bu loni w nazymje rozžohnowany.


Spominanje na kapłana Jurja Deleńka

Wčera je so w Baćonju na kapłana a redaktora Katolskeho Posoła, Jurja Deleńka spominało. Wón bě před sto lětami jako wojak w Francoskej padnył. Božu mšu swjećeštaj fararjej Gabriš Nawka a Gerat Wornar. Po kemšach zajimowaše so wjace hač 20 ludźi za žiwjenje kapłana, kiž je so 1882 we Wutołčicach narodźił. Běše to zhromadne zarjadowanje Towarstwa Cyrila a Metoda a Baćońskeje wosady.


Wuměłstwowy bus Hornja Łužica

Wuměłstwowy bus Hornja Łužica startuje w juniju k swojej pjatej turje. Wčera bu čara zjawnosći předstajena. Lětsa pojědu busy tam a sem mjez žiwjenskim dworom Pomorcy, Koporčanskim hrodom, Budyskim muzejom a wuměłstwowym stejnišćom w Korzymju. Nowa budźe akcija w Budyskej štwórći Strowotna studnja. Nimo akcijow na wuměłstwowych zastanišćach budźe so znowa w busach samych hudźić a hrać. Wuměłstwowy bus pojědźe 9. a 10. junija.


"Dźeń a nóc za tolerancu"

We Wojerecach je so wčera zarjadowanje "Dźeń a nóc za tolerancu" wotměło. Z wjacorymi zarjadowanjemi na wšelakich městnach su so dźěći a młodostni z temu "toleranca napřećo ćěkancam" zaběrali. Šulerjo pjatych do sedmych lětnikow Wojerowskeho Johanneuma na přikład su na młodźinskej farmje z ćěkancami porěčeli a z nimi hry hrali. W pěstowarni "Lutki" w Ćisku su pěstowarske dźěći wšelakich narodow zhromadnje spěwali a so mjez sobu zabawjeli.


Nowa wustajeńca w Bórkowach

Składostnje 125. posmjertnin basnicy Miny Witkojc je so wčera w Bórkowach nowa wustajeńca wotewriła. W tamnišej burskej stwi su mjez druhim priwatne fota a listy wustajene. K wčerawšemu wotewrjenju zanjesechu šulerjo Bórkowskeje zakładneje a wyšeje šule někotre basnje Miny Witkojc. Nimo toho prezentowachu wopytowarjam wčera tež zwukowe natočenja z delnjoserbskej basnicu. Někotre z eksponatow pochadźeja ze zawostajenstwa swójbnych, kiž běchu so dotal na hornich łubjach chowali.

posledni raz aktualizowane: 13. jutrownika 2018, 10:18 hodź.