Powěsće: pjatk, 13.04.2018


Stawki zarjadow

Dźěłarnistwo ver.di je za dźensa sobudźěłaćerjow krajnoradneju zarjadow Budyšin a Zhorjelc kaž tež měšćanskich zarjadow w Budyšinje, Zhorjelcu a Žitawje namołwjało, so na warnowanskim stawku wobdźělić. Z Hornjeje Łužicy pojědu busy na demonstraciju do Drježdźan. W Budyskim krajnoradnym zarjedźe kaž tež w měsće Budyšin njemóžachu wčera rjec, hač so móžny stawk na dźěło zarjadow wuskutkuje. Ver.di žada sej w tuchwilnych tarifowych jednanjach za zjawnu słužbu mjez druhim šěsć procentow wjace mzdy.


Worklečanska gmejnska rada

Worklečanska gmejnska rada njeje wčera hišće žane stejišćo k planowanemu přetwarej něhdyšeho hosćenca we wsy wobzamknyła. Radźićeljo měnjachu, zo njesměła so žurla za kulturne zarjadowanja zhubić. Wobsedźerjej twarjenja chcetaj horni poschod ze žurlu na dwě bydleni přetwarić, dokelž njejstaj dotal wobhospodarja za hosćenc namakałoj. Přetwarej zadźěwać gmejnska rada drje njemóže, chcedźa so pak pozdźišo hišće raz z tym zaběrać.


Serbski sejm ma časowy plan

Na zašłym posedźenju w Nowej Łuce je iniciatiwna skupina Serbski sejm wobzamknyła wólbny porjad a časowy plan. Tak chcedźa spočatk meje namołwjeć, so do wólbnych lisćinow zapisać. Zjednoćenstwa a skupiny měli potom tež kandidatow namjetować. Srjedź awgusta maja kandidatne lisćiny zestajene być a so podłožki za listowe wólby rozpósłać. Nimo toho njepřihłosowachu přitomni starosća a čłonojo iniciatiwy kritice starosty Hartmuta Leipnera w jeho medijowym wozjewjenju. Bě mjez druhim prajił, zo nima iniciatiwa žadyn zwisk k ludej.


Najrjeńše serbske jutrowne jejko

We wubědźowanju wo najrjeńše serbske jutrowne jejko za dźěći a młodostnych su dobyćerjo postajeni. Spěchowanski kruh za serbsku ludowu kulturu spožči myta w sydom starobnych skupinach. Mjez najmłódšimi hač do 8 lět dóstanje Felix Grimmig z Nowoslic prěnje myto. W staršich skupinach mjez 17 a 24 lětami su dobyli Pětr Dźisławk z Chasowa, Liza Sachsec z Mikowa a Annelie Rölkec z Mulkec. Cyłkownje je so lětsa 148 młodych debjerjow wobdźěliło, 20 wjace hač loni.


Prapremjera w SLA

Něhdźe 250 připosłucharjow je wčera wječor sinfonijowy koncert Serbskeho ludoweho ansambla w Budyskim dźiwadle dožiwiło. Nimo twórbow Händela, Jenkinsa a Brittena zaklinča prapremjera serbskeho komponista Hinca Roja z Klětnoho. Po tym zo běchu hudźbnicy SLA w lěće 2016 jeho 5. sinfoniju "Stalingrad" prěni raz předstajili, zahrachu wčera jeho 6. sinfoniju. 90-lětny Roj běše sam přitomny.

posledni raz aktualizowane: 16. jutrownika 2018, 10:31 hodź.