Powěsće: wutoru, 08.05.2018


Politika: Přepytowanja wotzamknjene

Přepytowanja přećiwo zastupowacemu krajnemu radźe, Udej Witschasej, su wotzamknjene. Kaž nam Statne rěčnistwo w Zhorjelcu wčera zdźěli, njehodźa so wumjetowanja přećiwo njemu z wěstosću dopokazać, zo by to skóržbu wosprawnjało. Přećiwo Wićazej bě so dla zranjenja słužbnych potajnstwow přepytowało. Wón sam bě so přećiwo wumjetowanjam stajnje wobarał.


Wubědźowanje: Přimaj so gratu!

Młodźinska přirada je rozsudźiła, kotre projekty so lětsa w rjedźe wubědźowanja „Přimaj so gratu! Młodźina.akcija.zabawa" spěchuja. Dohromady su so tři próstwy zapodali, dwěmaj skupinomaj su so pjenjezy přizwolili. Serbscy skawća planuja znowa skawtski dźeń, na kotrymž chcedźa wo swojim dźěle informować. A CTP Crew, je to kooperacija mjez młodźinskimaj klubomaj w Serbskich Pazlicach a Njebjelčicach, planuje integratiwny młodźinski wolejbulowy turněr z Němcami a ćěkancami, zo bychu so młodostni mjez sobu zeznali a styki nawjazali.


Slepo: Nowu knihu předstajili

W Slepom je so wčera nowa kniha towarstwa "kólesko" předstajiła. Wona rěka "Kak Slěpjanska cerkwja swój torm krydła". W njej su ludowe powěsće ze Slepjanskeje wosady a Mužakowskeje hole wozjewjene. Teksty su w Slepjanskej narěči a w němčinje napisane. Před dwěmaj lětomaj bě předsyda towarstwa, Hartmut Hantšo, započał, ludowe powěsće ze wšelakich žórłow nazběrać. Dieter Reddo je tute potom do slepjanšćiny přełožił. Juliana Kaulfürstowa a dr. Hync Rychtar staj lektorat přewzałoj.


Budyšin: Witaja nalěćo

W rjedźe Budyskeho nalěća planuja organizatorojo swjedźenja prěni króč tež programowe dypki w ruinje Mnišeje cyrkwje. To zdźěli měšćanski zarjad wčera na nowinarskej konferency. Za lětuši swjedźenski kónc tydźenja je so wjace hač 50 kapałow, rejowanskich skupinow a ansamblow přizjewiło. Wopytowarjow wočakuje tež serbski program, mjez druhim wot dujerskeje skupiny Horjany. Serbski ludowy ansambl předstaji folklorny program "Moja reja". Budyske nalěćo wotměje so wot 25. do 27 meje.


Sernjany: Granatu namakali

Na jednej z twarskich ležownosćow w Sernjanach, kotrež so tuchwilu wotkrywaja, su dźěłaćerjo wčera na granatu podobny nastroj wuhrjebali a na to policiju alarmowali. Zastojnicy su areal dokoła wokoło zawěsćili a specialistow wo namakance informowali. Woni zwěšćichu, zo jedna so prawdźepodobnje wo granatu a zrumowachu ju. Kaž policija dźensa rano zdźěli, njedóńdźe při tym ke komplikacijam.

posledni raz aktualizowane: 11. róžownika 2018, 09:47 hodź.