Powěsće: pjatk, 11.05.2018


Štóž serbsce rěči, ma lěpšinu

Tak mjenowany bonus młodym Serbam, kotřiž chcedźa wučerstwo studować, so dotal na wysokich šulach hišće njenałožuje. To je rezultat naprašowanja němskeje powěsćoweje agentury dpa. Na Lipšćanskej uniwerziće chcedźa jón hakle w přichodnym nazymskim semestrje nałožować. To samsne płaći za TU w Drježdźanach. Tež na Techniskej uniwerziće w Kamjenicy a na wysokich šulach za wuměłstwo Serbja dotal hišće žadyn bonus nimaja. Po wysokošulskim zakonju maja młodźi ludźo, kotřiž chcedźa wučerstwo studować, lěpšiny, jeli serbšćinu wobknježa. To płaći hižo wot awgusta 2017 za wšitkich serbskich studentow, wšojedne kotre předmjety chcedźa pozdźišo wuwučować. Dotal płaćeše tutón bonus při imatrikulaciji jenož za tych, kotřiž chcedźa serbšćinu podawać.


Starosće dla brunicy

Slepjanska gmejna wojuje z energijowym koncernom LEAG wo wurunanje socialnych njesprawnosćow w swojej wokolinje. Při tym dźe wosebje wo dodawanje płuna do wjesnych dźělow, kotrež mějachu so njedawno hišće wotbagrować, kotrež pak nětko stejo wostanu. Leag praji, zo so nowa syć za dalnotepjenje za jednotliwe chěže južnje Slepoho, w Rownom a zwonka Miłoraza hižo njewupłaći. Wobydlerjo maja to za njesprawne, dokelž čuja so wot bliskeje wuhloweje jamy hižo dosć wobćežowani.


Maja zaso swoju cyrkej

We Łutach su wčera popołdnju wobnowjenu ewangelsku cyrkej poswjećili. Mjez druhim bu w zašłych měsacach stara třěcha dospołnje wuměnjena. Wjetšinu zličbowankow su wot spěchowanskich pjenjez zapłaćili. Wokoło 40.000 eurow pad dyrbješe mała wosada sama zwjesć. Za to so farar Krüger wčera na wosadnym swjedźenju dźakowaše. Tak mjenowana wjesna cyrkej we Łutach pochadźa zdźěla hišće z časa do reformacije a je najstarše twarjenje wokoliny.


Zejler wostanje we Łazu žiwy

Spěchowanske towarstwo Doma Zejlerja a Smolerja chce kulturne žiwjenje Łazowskeje wokoliny dale z naročnymi a tež serbskimi zarjadowanjemi wobohaćeć. To sej jeho čłonojo srjedu na swojej hłownej zhromadźiznje předewzachu. Za wjeršk lónšeho dźěła maja čłonojo wobnowjenje pomnika Handrija Zejlerja we Łazu na nawsy a serbski wječor na samsnym dnju. Spěchowanske towarstwo Doma Zejlerja a Smolerja wobsteji hižo z lěta 1994 a ma dźensa 41 čłonow.


Wino, dowol a serbska literatura

Něhdyši serbscy wučerjo a kubłarjo Serbskeho šulskeho towarstwa su so wčera wječor z pjećdnjowskeje kubłanskeje jězby nawróćili. Wona wjedźeše jich tónraz do winowych kónčin podłu Ryna a Mosele. Lětsa zarjadowachu sej tež serbski literarny wječor. Wuměnkarjo Serbskeho šulskeho towarstwa podadźa so kóžde lěto na wjacednjowsku kubłansku jězbu - lětsa běchu woni 31-ćo.

posledni raz aktualizowane: 11. róžownika 2018, 09:46 hodź.