Powěsće: póndźelu, 14.05.2018


Muzeje so prezentowali

Na wčerawšim 41. mjezynarodnym dnju muzejow bě tež tójšto łužiskich muzejow wotewrjene. Tak witaše Budyski Serbski muzej na wosebite wjedźenja. Tež Kamjenski elementarij, w kotrymž maja dwě wosebitej wustajeńcy, bě wotewrjeny. W Lubiju prošachu wčera na wjedźenja po Domje Schminkeho, we Wulkej Dubrawje po Elektropórclinowym muzeju. Lětuši Dźeń muzejow steješe pod motom "Nowe puće - nowi wopytowarjo". Němska ma wjace hač 6.500 muzejow.


Čas padnjenych mejow a serbskeje zabawy

Na wjacorych městnach su kónc tydźenja dalše meje mjetali. Sobotu na přikład w Čornym Chołmcu, Kašecach, Dobrošicach a Wotrowje. We Wotrowje su hnydom dwójce wo krónu běželi: jónu dźěći a jónu młodźina. Wšo hromadźe bě tam 42 porow w narodnej drasće. W Dobrošicach mějachu sobotu prěnje serbske mejemjetanje po 65 lětach. Program pěstowarskich dźěći a młodźiny, dujerska hudźba a wjele přihladowarjow, to bě Radworske mejemjetanje wčera popołdnju na nawsy. Po tym zo je wosom porow w narodnej drasće wokoło meje rejowało, buštaj Antonija Wjeselic a Fabian Šěrak mejski kral a kralowna. A w Chrósćicach bě 15 porow, kiž so na nawsy w rejce kołowokoło kralowny Dawiny Suchec a krala Symana Sćapana wjerćeše.


Na slědach Nowaka a jubilej LND

Župa Budyšin organizuje tež lětsa zaso w domje Měrćina Nowaka w Njechornju dźeń wotewrjenych duri. Budźe to 9. junija. Na tutym dnju pućuja młode serbske swójby wot rowa Nowaka-Njechorńskeho w Hrodźišću do Njechornja. Tam budu potom w domje Měrćina Nowaka zaběry za dźěći a zhromadny kofej. Na samsnym dnju wuhotuje Ludowe nakładnistwo Domowina, składnostnje 60. róčnicy swojeho załoženja, Dźeń wotewrjenych duri a Dołhu nóc kultury.


Jury wopyta wsy

Jury wubědźowanja "Naša wjes ma přichod" je dźensa a jutře w Hornjej Łužicy po puću. Swoju wizitu zahaja dźensa dopołdnja w Blunju, wjesnym dźělu gmejny Halštrowska hola. Popołdnju chcedźa so pruwowarjo w Krjebi-Nowej wsy rozhladować. Za wuchodźowanja a rozmołwy su stajnje tři hodźiny předwidźane. Jutře poda so jury do Budyskeho Hornjeho kraja - do Wednarec - němsce Wehrsdorf.


Ptački ličili

Po cyłej Němskej su wot štwórtka hač do wčerawšeje njedźele zaso ptački ličili. Přirodoškitny zwjazk NABU bě wšitkich namołwjał, hač doma abo w blišej wokolinje ptački wobkedźbować a registrować. Tajke něšto so čestnohamtsce hižo wot lěta 2005 čini. Na zakładźe nahromadźenych datow hodźi so rjec, kotre družiny ptačkow přiběraja a kotre su wohrožene. Tež w Hornjej Łužicy so ptačina po wobkedźbowanju NABU na łukach a polach pozhubjuje. Njeswačanska stacija za škit ptačkow drje akciju podpěraše, so na njej pak aktiwnje njewobdźěli.


Rozsudy w koparskich ligach

Regionalny koparski ligist Budissa Budyšin wostanje po dobyću 1:0 pola VSG Altglienicke w regionalnej lize. Rozsudne wrota třěli před 400 přihladowarjemi najlěpši třělc Budissy, Tony Schmidt. Puć wróćo z wyšeje do krajneje ligi pak dyrbi Jednota Kamjenc hić. Mustwo trenarja Franka Ričela přěhra w Plauenje po połčasnym nawjedowanju 2:1 hišće z 3:4. Za to pak je postup Biskopičanow z wyšeje do regionalneje ligi po dobyću 1:0 w Halle nimale jasny.

posledni raz aktualizowane: 14. róžownika 2018, 08:23 hodź.