Powěsće: wutoru, 15.05.2018


Zajim Lěwicy za serbske starosće

Frakciji Lěwicy w sakskim a braniborskim sejmje stej wčera swój 13. Serbski dźeń přewjedłoj. Zastupjerjo wobeju frakcijow so zhromadnje ze Serbami wosebje wo delnjoserbskim šulstwje dorozumichu. Dojednaštej so na cile, kotrež měli w Sakskej runje tak kaž w Braniborskej płaćić. Tak njeměli serbske rjadownje hižo na minimalnej ličbje šulerjow zwrěšćić. Integracija čěskich a pólskich wučerjow njeměła pod němskej běrokratiju ćerpjeć. Nimo toho měło so na braniborskich runje tak kaž na sakskich šulach zaso wjace wědy wo serbskich stawiznach podawać. Tajki zhromadny serbski dźeń sakskeje a braniborskeje Lěwicy přewjedźe so jónu wob lěto.


Nowy wobchadny koncept při Bjerwałdskim jězorje

W přichodźe chce Hamorska gmejna z pomocu noweho wobchadneho koncepta wobchad turistow při Bjerwałdskim jězorje lěpje wodźić. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady su za nimale 50.000 eurow koncept do nadawka dali, kiž ma so ze situaciju dróhow, parkowanišćow a gastronomiju zaběrać. Hač do klětušeho chcedźa nowy koncept potom zwoprawdźić. Dźensa započnje so kupanska sezona při Bjerwałdskim jězorje. Tuchwilu je woda 19 stopnjow zymna.


Wo wjelkach w Drježdźanach

W Sakskim krajnym sejmje w Drježdźanach změja dźensa wosebite słyšenje dla wjelčeje peticije. Sakski wobswětowy minister chce so zhromadnje z kolegami druhich zwjazkowych krajow za to zasadźić, zo so rjadowanja dokoławokoło wjelkow na europskej runinje změnja. Nimo toho so namjetuje, zawjesć po cyłej Němskej wothłosowany wjelči management a zo so populacija wjelka kóžde lěto znowa posudźuje. Dale ma so pruwować, hač smě so wjelk we wuwzaćnych padach zatřělić. Słuchanje budźe dźensa dopołdnja dźesaćich a je zjawne. Wuhódnoćenje, na kotrež chcedźa mjez druhim tež potrjechenych přeprosyć, ma potom srjedź junija być.


Stare knihi w srjedźišću

W Budyskej Smolerjec kniharni přijimuja wot wčerawšeho zaso stare abo rozebrane knihi a je zdobom tež předawaja. Kaž rjekny sobudźěłaćerka kniharnje Martina Kubicowa, steja w tydźenju serbskeho antikwariata wosebje trjebane knihi w srjedźišću. Najwjetši zajim pokazaja ludźo, kiž na přikład wosebite zběrki hromadźa abo tež maćerje, kotrež pytaja serbske dźěćace knihi z papjerca. Najdlěšu čakansku lisćinu, tak Kubicowa, maja za dźěćacu knihu ze 60-tych lět "Swět wokoło nas". Tydźeń serbskeho antikwariata w Smolerjec kniharni přewjedźe so pjaty króć a traje hišće hač do pjatka. Trjebane serbske knihi pak móža so tež zwonka tuteho tydźenja pola Smolerjec wotedać.


Mnozy chcedźa do Miłoćic

W Miłoćicach změja tež lětsa zaso mjezynarodnu dźěłarničku rězbarjow. Dotal předleži hižo 20 přizjewjenjow, mjez druhim z Bołharskeje, ze Chiny, Čěskeje, Pólskeje a Němskeje. Kónc meje so rozsudźi, koho z nich do Miłoćic přeproša. Budźe to dźesać do dwanaće wuměłcow. Lětuša 12. mjezynarodna dźěłarnička wotměje so wot 20. awgusta hač do 2. septembra.

posledni raz aktualizowane: 15. róžownika 2018, 09:31 hodź.