Powěsće: srjedu, 16.05.2018


Drježdźany: Wjace pjenjez přećiwo wjelkam

Sakska měła škitne naprawy přećiwo wjelkej z wjace pjenjezami spěchować. To sej třinaće fachowcow nimale jednohłósnje žadaše, kotřiž so wčera při zjawnym słyšenju w Sakskim krajnym sejmje wuprajichu. Bě to słyšenje wuběrka za přirodu a ratarstwo. Wědomostnicy, prawiznicy a zastupjerjo zajimowych zwjazkow komentowachu a diskutowachu namjetaj za dalši wobchad z wjelkom w Sakskej. Jedyn je zapodała frakcija Zelenych, tamny knježerstwowa koalicija CDU a SPD.


Radwor: WITAJ-skupina wohrožena

Radworska pěstowarnja Dźěłaćerskeho dobroćelskeho skutka AWO „Marja Kubašec" pyta za nowej serbskej maćernorěčnej kubłarku abo kubłarjom. Dalewobstaće tamnišeje WITAJ-skupiny je wohrožene, dokelž je dotalny kubłar wupowědźił. Na wčerawšim posedźenju gmejnskeje rady móžeše wjesnjanosta Wincenc Baberška pěstowarni dobre wuwiće wobswědčić, wšako je serbskorěčna skupina tež dobry zakład za Radworsku šulu. Na přichodnym posedźenju gmejnskeje rady chcedźa wo tym diskutować.


Njebjelčicy: Ponowjenje hišće někotre lěta traje

Ponowjenje wokrjesneje dróhi wot kružneho wobchada njedaloko Serbskich Pazlic přez Miłočicy na směr statneje dróhi S100 traje hišće dwě do tři lěta. Tole bě informacija, kotruž je Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak wčera wječor gmejnskim radźićelam a wobydlerjam sposrědkował. Hižo wot lěta 2014 planuje gmejna, dróhu ponowić. Dokelž pak někotři wobsedźerjo ležownosćow podłu dróhi trěbne płoniny předać nochcedźa, so projekt dlije. Jeli so njedojednaja, hrozy wobsedźerjam wuswojenje. Dróhu ponowić je na kóždy pad trěbne, wšako je wona jara wužiwana přijězdka na awtodróhu A4.


Čorny Chołmc: Po slědach Krabata

Nimale sto dźěći štwórtych lětnikow zakładnych šulow z Barta, Bošec, Bukec, Budyšina, Hodźija, Njeswačidła, Rakec a Wulkeje Dubrawy je so wčera na projektowym dnju w Krabatowym młynje wobdźěliło. Budyska župa bě dźěći do Čorneho Chołmca prosyła, zo bychu so ze stawiznu wo Krabaće a Čornym młynku po Měrćinje Nowaku-Njechorńskim zaběrali. Domowinska župa Budyšin tutón projekt za šulerjow B-serbšćiny kóžde lěto jako připóznaće za wuknjenje serbščiny přewjedźe.


Imobilije: Někotre parlički pod hamorom

Na lětušim lěćnym přesadźowanju imobilijow w Drježdźanach poskićeja tež tójšto hornjołužiskich twarjenjow a ležownosćow. Mjez druhim pytaja za dwě wodarni nowych wobsedźerjow. Tutej stejitej pod škitom pomnika. Wodarnju we Wojerecach poskićuja za 15.000 eurow, w Sprjewinym dole leži płaćizna pola 1.000 eurow. Přesadźowanje budźe 4. junija w Drježdźanach.

posledni raz aktualizowane: 16. róžownika 2018, 08:51 hodź.