Powěsće: srjedu, 06.06.2018


Hdźe wostanje dešć?

Hornjołužiske ratarstwo bědźi so ze suchotu. Njepotrjechi to hižo jenož pěskojtu pódu w sewjeru, ale mjeztym tež Łužiske horiny. Kaž na přikład nawoda Zdźěrjanskeje ratarskeje farmy, Udo Nowak dźensa w nowinje SZ praji, je přeńca na mnohich polach hižo nimale dospołnje wuschnyła. Wokoło Wulkeje Dubrawy a Klukša je so w meji jenož dwójce dešćowało. Nowak so tež praša, hač změje ratarstwo w tutej kónčinje scyła hišće zmysł, dyrbjała-li suchota w přichodnych lětach kaž wěsćene hišće přiběrać. Tež južnje Budyšina je so w meji jenož štwórćina wjelelětneho přerězka našła.


Nowa abatisa

Nowa abatisa klóštra Marijina Hwězda w Pančicach-Kukowje je Gabriela Hessec. Zawčerawšim su ju cistercienske knježny jako 44. abatisu klóštra wuzwolili. Gabriela Hessec pochadźa z Berlina, je 57 lět, bě dlěši čas priorka a jedne lěto tež administratorka. Po tym, zo bě jeje předchadnica z klóštra wustupiła, je wona dlěje hač lěto klóšter nachwilnje nawjedowała. Swjatočne žohnowanje a zapokazanje knježny Gabriele na abatisu budźe 10. awgusta.


Čorna Pumpa zaso kćěje

Sakske knježerstwo chce industrijowy park w Čornej Pumpje z dalšimi 60 milionami eurow podpěrować. To je sakski kabinet wčera wobzamknył. Dokelž chcedźa so wjacore zawody dokoławokoło něhdyšeho płunoweho kombinata hišće rozšěrić, ma so industrijowy park na sakskej stronje hišće wo 200 hektarow powjetšić. Sakski minister za hospodarstwo, Martin Dulig rěčeše wčera wo hač do 2.ooo přidatnych dźěłowych městnach.


Prošu zamołwće so!

Rada biosferoweho rezerwata Hornjołužiske haty a hola je so ze zjawnej rehabilitaciju dweju něhdyšeju nawodow rezerwata zaběrała. Jeju běchu z wopačnymi twjerdźenjemi ze zastojnstwa wuhnali. Předsyda rady, Radworski wjesnjanosta Wincenc Baberška, žada sej nětko rehabilitaciju wobeju tež zjawnje w medijach. Po jeho słowach słuša tole k politiskej hygienje.


Młode towarstwo je 20

Towarstwo Radiška ze Stróže pola Hućiny zhladuje lětsa na 20 lět wobstaća. Załožiło je so wone jako nošerske towarstwo za šulski muzej „Korla Awgust Kocor", kotryž bu 1998 wutworjeny. Tutón muzej Radiška hač do dźensnišeho wobhospodarja. Nimo toho přewjedźe wone kóžde lěto zhromadnje z biosferowym rezerwatom Hornjołužiska hola a haty Němsko-serbske nalětnje a nazymske wiki. Při tym stara so towarstwo Radiška wo serbski podźěl.


Žadnostki w Njeswačidle

Z wjacorymi zarjadowanjemi swjeći Njeswačidło swoju 750. róčnicu załoženja. Do wobšěrneho programa słuša tež wustajeńca dweju wuměłcow, kotrajž staj we wokolinje skutkowałoj. Molerka Paula Lauensteinowa je wjele lět we Wětrowje bydliła a tež tworiła. K jeje 120. posmjertnym narodninam so nětko prěni raz galerija jeje rysowankow a mólbow předstaja. Při tym pokaza so prěni raz tež originalny wobraz młodeje Serbowki Hańže z Nowoslic z lěta 1915, kotruž je serbski zběraćel w interneće namakał. Dalše wobrazy su wot dr. Wolfganga Lehmanna, kotryž bě za čas NDR w Njeswačidle dźěćacy lěkar a kotryž je pozdźišo pseudonym "Dottore" přiwzał. Wustajeńca wotewri so přichodnu njedźelu w Njeswačanskim hrodźe.

posledni raz aktualizowane: 06. smažnika 2018, 08:28 hodź.