Powěsće: póndźelu, 11.06.2018


Drježdźany: Situacija serbskeho ludu na dnjowym porjedźe

Na žurli sakskeho krajneho sejma w Drježdźanach je dźensa dopołdnja zjawne posedźenje k serbskim naležnosćam. Wobjednać budźetej so rozprawa Sakskeje serbskeje rady a rozprawa sakskeho knježerstwa k połoženju serbskeho luda. Zo smě publikum připosłuchać, je prěni raz w stawiznach sejma. W zašłych dnjach su frakcije stronow pisomne prašenja stajili. Najwjace prašenjow je k wuspěchej modela 2Plus a k zaručenju wučerskeho dorosta. Z wotmołwow ministerki Stangoweje wuchadźa tež, zo dyrbja serbske gmejny dwurěčnosć na swójske kóšty zaručić.


Smjerdźaca: Serbska folklora mjezynarodnje připóznata

Nawodu Serbskeje rejowanskeje skupiny Smjerdźaca, Gabriela Krawca, su kónc tydźenja ze slěbornej čestnej jehličku CIOFF počesćili. Swětowa organizacija CIOFF folklornych skupinow a zarjadowarjow folklornych festiwalow wuznamjeni jeho na posedźenju swojeje němskeje sekcije w Bórkowach za dołhodobne spomožne skutkowanje na domjacej a mjezynarodnej runinje. Tam zhonichu tež, zo smě Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca Němsku na Folkloreadźe 2020 zastupować - najwjetšim folklornym festiwalu swěta.


Hórki: SŠT na swójbny swjedźeń prosyło

Wčera zetka so na 13. swójbnym swjedźenju Serbskeho šulskeho towarstwa w Hórkach něhdźe 200 ludźi. Na sportnišću a we wulkim swjedźenskim stanje zabawjachu so dźěći serbskich pěstowarnjow ze swojimi staršimi, dźědami a wowkami na wšelakorych stacijach. Mjez druhim móžachu krosnować, so suwać a kuzłać. Hižo lěta dołho přeprošuje Serbske šulske towarstwo dźěći ze swojich kubłanišćow zhromadnje ze swójbami kóžde lěto na zhromadny swjedźeń do Hórkow.


Róžant: Brigadnikow z mócnym přikleskom mytowali

Prěnja serbska kulturna brigada je wčera popołdnju w kopaće połnej Róžeńčanskej putniskej cyrkwi nalětni koncert dała. Pod nawodom Friedemanna Bejmy zaklinčachu duchowne, ludowe a nowočasne twórby. Sopranistka 11. lětnika, Thea Čórlichec, zaspěwa solo "Strowa sy, Marija" Jana Pawoła Nagela a dirigowaše chór při gospelowym spěwje. Kapłan Jens Buliš je nyšpor k nimale hodźinskemu programej swjećił. Hižo sobotu předstaji chór swój koncert w čěskich Hejnicach, hdźež pak bě mała cyrkej jeno něhdźe poł połna.


Njeswačidło: Wotewrjenje wosebiteje wustajeńcy

W Njeswačanskim hrodźe bu wčera popołdnju wosebita wustajeńca dweju wuměłcow, kotrajž staj tam skutkowałoj, wotewrjena. Wobšěrnje předstaji so wuměłske zawostajenstwo molerki Paule Lauenstein. Widźeć su na přikład portreje Serbowkow, wjesne napohlady pod titulemi kaž "Koslowske haty", "Serbske předlěćo" abo "Hórčan skała". Dalši wuměłc wustajeńcy je bywši dźěćacy lěkar w Njeswačidle, njeboh dr. Wolfgang Lehmann. Po swojim přećahu do Hamburga je wón wuměłsce skutkował a wčera přepodachu potomnicy zemrěteho rysowanku "Serbska kmótra" Serbskemu muzejej oficialnje jako dar. Wobrazowa wustajeńca je hač do 19. awgusta w Njeswačanskim hrodźe widźeć.


Budyski wokrjes: Za dobru wěc so angažowali

W Budyskim wokrjesu je so wčera zakónčiła lětuša 48-hodźinska akcija. Na njej wobdźělichu so wot pjatka z wosom projektami tež serbscy młodostni. Mjez nimi běchu Worklečanscy a Kulowscy šulerjo, Chróšćanscy koparjo a Njebjelčanski młodźinski klub. Tak wopytachu Worklečenjo Chróšćansku starownju. Při 48-hodźinskej akciji móža młodostni samowuzwoleny projekt zwoprawdźić, zo by něšto trajne za towaršnosć nastało.

posledni raz aktualizowane: 11. smažnika 2018, 08:02 hodź.