Powěsće: wutoru, 12.06.2018


Drježdźany: Přichod serbskeho ludu w diskusiji

W Sakskim krajnym sejmje je so wčera wuběrk za wědomosć, wysoke šule, medije a kulturu prěni raz zjawnje Serbam wěnował. Ćežišća widźi zapósłanc a rěčnik za serbske naležnosće frakcije CDU, Alojs Mikławšk we tym, zo so serbska rěč w zjawnym žiwjenju zachowa. Dalša problematika je zaručenje serbskich wučerjow w kubłanišćach. A třeće ćežišćo widźi Mikławšk we tym, zo so dźěćom, kotřiž w pěstowarnjach serbsku rěč nawuknu, tež na dalšim puću, w šulach móžnosć skića, serbšćinu dale hajić. Dale rěčachu wčera wo serbskim napismje na krajnym sejmje w Drježdźanach a wo spěchowanju komunow, zo móhli wone zakonsku winowatosć dwurěčnosće bjez financielnych stratow zwoprawdźić.


Hamor: Puće a šćežki ponowić

Hamorska gmejna chce za 350.000 eurow puće a kolesowarske šćežki wuporjedźeć. To je wčera Hamorska gmejnska rada wobzamknyła. Koncentrować maja so dźěła na wjesnu drohu w Radšowku a na drohu z Manjowa do Delnjeho Wujězda. Dale matej so dwaj wotrězkaj Sprjewineje kolesowarskeje šćežki ponowić, při wotbóčce k Bjerwałdskemu jězorej a při křižowanišću B 156. Najpozdźišo klětu chcedźa projekt zwoprawdźić.


Njezdašecy: Mortwe ryby a dale wulke prašaki

Plahowarnja pstruhow w Njezdašecach je kónctydźenja nimale cyły wobstatk rybow zhubiła, dokelž je so wužiwana woda rěki Čornicy zanjerodźiła. Na 13 tonow ryby dyrbjachu tam kónctydźenja wotstronić. Nětko ma so rozsudźić, što ma so z jednotliwymi rybami stać, kiž su přežiwili a kak ma so z błótom wobchadźeć, kiž je w hatach. Nimo toho warnuje krajnoradny zarjad před tym, wodu Čornicy mjez Njezdašecami a Čornym Halštrowom wužiwać. Dotal slědźi hišće policija, wo kotru substancu so jedna, kotraž je telko škody načiniła. Z prěnimi wuslědkami so najzašo kónc tydźenja liči.


Wojerecy: Tangenta rosće

Twarske dźěła při wobjězdce wuchodnje Wojerec běža po planje. Kaž nam krajny zarjad za dróhotwar a wobchad wobkrući, so tuchwilu mjez Mučowom a statnej dróhu 108 na asfaltowym pokrywje dźěła. Předwidźane je, zo so prěni dźěl tangenty hač do Małeho Ćiska spočatk septembra přepoda. Druhi dźěl, kiž wjedźe wobchad potom dale hač k B97 do Čorneje Pumpy ma być hač do kónca lěta hotowy. Cyłkowna wobjězdka je 7 kilometrow dołha.

posledni raz aktualizowane: 12. smažnika 2018, 09:15 hodź.