Powěsće: póndźelu, 02.07.2018


Praha: Serbski Sokoł prezentny

80 ludźi sylna serbska delegacija je so wčera na 16. wšosokołskim zlěće w Praze wobdźěliła. Na dwuhodźinskim přećahu wot Wjacławskeho naměsta na Staroměšćanske pokaza Serbski folklorny ansambl Wudwor mjez druhim serbski kwasny ćah. Na čole łušiskeje skupiny kročachu čłonojo předsydstwa Serbskeho Sokoła, třěšneho zwjazka serbskich sportowčow a sportowcow, z koparkami Serbskeje koparskeje wubranki a delanskimi sportowcami Sokoła Ralbicy/Hórki. Tež Serbska rejowanska skupina Smjerdźaca je w Praze wustupiła. Cyłkownje bě so na přećahu, kotryž bě zazběh za sokołski zlět, 14000 Sokołkow a Sokołow wobdźěliło.


Leeuwarden: Serbski tydźeń zakónčeny

Serbski tydźeń w nižozemskim Leeuwardenje je so wčera oficialnje zakónčił. Z programom serbskeje band (Jan Brězan, Julian Bulank, Syman Pawlik) wotzamkny so tydźenski podawk, hdźež bě tež skupina "Kula Bula" wustupiła. Nimo toho běchu tež Serbski rozhłós Wuhladko kaž tež NSLDź do kulturneje stolicy Europy přijěli. Serbscy wobdźělnicy běchu jara spokojom ze zajimom hosći a ličbu wopytowarjow. Wčera přepoda so "štaflowy štab" na mjeńšinu Baskow ze Španiskeje. Předstajenje europskich narodnych mjeńšinow w Leeuwardenje zakónči so kónc awgusta.


Radwor: Serbski spěw při cyrkwičce

W Radworju je wčera popołdnju na 250 ludźi lěćny koncert chóra "Meja" dožiwiło. W nim zaklinčachu znate serbske ludowe spěwy a wurězki ze spěwohry "Smjertnica". Zdobom spominaše so na lětuše 50. posmjertniny Radworčana Michała Nawki. K tomu zahorištaj Beno Wałda a Bjarnat Cyž publikum ze žortnymi epizodami. Soyoung Kim wot Serbskeho ludoweho ansambla wobohaći program z korejskim ludowym spěwom a Beno Nowak z Róžanta zanjese na swojej dudlawje zhromadny spěw z chórom "Meja".


Prózdniny: Serbske dźěći a nabožny tydźeń

Z wuwzaćom Njebjelčanskeje wosady započnje so dźensa we wšitkich serbskich katolskich wosadach nabožny tydźeń RKW. W Chrósćicach je so daloko nad 200 dźěći přizjewiło, tak, zo so tydźeń tež w Pančicach přewjedźe. W Kulowje je RKW do němskeje skupiny w měsće a do serbskeje w Sulšecach dźěleny. Nabožny tydźeń steji lětsa pod hesłom "Pój, wjesel so z nami". Wšědnje započina so ranje z Božej mšu, potom so pomocnicy z dźěćimi cyły dźeń zaběraja abo z nimi pućuja.


Lubsk/Pólska: Serbscy a pólscy křesćenjo zhromadnje spominali

50 Serbow z Delnjeje Łužicy bě wčera po slědach Mikławša Jakubicy w Pólskej po puću. Zhromadnje ze sto pólskimi zajimcami je skupina na dwójnu róčnicu spominała. Před 470 lětami bě farar Mikławš Jakubica přełožk Noweho testamenta do serbšćiny dokónčił a před 300 lětami bě farar Kristof Fabricius wozjewił němsko-serbsku wučbnicu za wučbu katechizma. Předewšěm Jakubicowy přełožk bě wažny stołp w stawiznach serbskeho pismowstwa. Wjace wo tym słyšiće připołdnju w delnjoserbskim programje rbb.

posledni raz aktualizowane: 02. pražnika 2018, 08:37 hodź.