Powěsće: pjatk, 06.07.2018


Chrósćicy: Pomoc čestnohamtskemu dźěłu

Na wčerawšim gmejnskim posedźenju w Hórkach je Chróščanski wjesnjanosta Marko Kliman wo financielnej podpěrje kraja Sakskeje za čestnohamtski angažement informował. Tute pjenjezy ma kóžda gmejna dóstać a w swójskej zamołwitosći rozdźělić. Kliman njeprosy jenož towarstwa, ale tež jednotliwcow wo namjety za wužiwanje jónkrótneje podpěry we wysokosći dohromady wjac hač 1200 Eurow. - Dale zaběrachu so radźićeljo z próstwu Nukničanow, něhdyšu gratownju wohnjoweje wobory na kapałku přetwarić směć. Chróšćanscy radźićeljo jednohłósnje přihłosowachu, zo so twarjenje wosrjedź wsy wjesnjanjam za tutón zaměr přewostaji.


Hornja Łužica: sćěwki suchoty za rybarjow

Njewšědna suchota wohrožuje mjeztym haty plahowarjow rybow. Pegle wodźiznow su w zašłych tydźenjach drastisce spadnyli. Někotre zawody hatarstwa su tohodla z nuzy započeli, ryby z hatow wułójić a do mjeńšich kumštnych haćikow wusadźeć. Dalša nuzowa naprawa plahowarjow karpow na přikład w Hóznicy (němsce: Petershain) je, wodu do wubranych hatow klumpać. To je drje drohe, ale karpowe žne w nazymje zaruča. Hornjołužiskim rybarjam hroža straty wjacorych statysac eurow.


Přiroda: Lětsa wjele lěsnych wohenjow

W Budyskim wokrjesu bě lětsa dotal wjace lěsnych wohenjow hač w cyłym předchadźacym lěće 2017. Loni je so 20 króć paliło, lětsa mjeztym hižo 21 króć. We Zhorjelskim wokrjesu podobnje wupada. Aktualnje wuchadźa Němska wjedrowa słužba wot srjedźneho do wulkeho stracha za lěsne wohenje w Hornjej Łužicy.


Běła Woda: nowy komandowy wóz za wohnjowu woboru

Wohnjowa wobora w Běłej Wodźe ma dóstać nowy komandowy wóz. Nětčiši je 23 lět stary a ma motorowu škodu. Reparatura by wjace płaćiła hač je jězdźidło hišće hódne. Tohodla je so město rozsudźiło, nowe awto kupić. Nimo toho dóstanu kameradojo wohnjoweje wobory nowu drastu za zasadźenja, dokelž je stara dodźeržana. Dohromady staji město za drastu a jězdźidło wjac hač 100.000 eurow k dispoziciji.


Budyšin: Nowy młodźinski klub

Po lětomaj přihota so dźensa prěni młodźinski klub Budyšina w samozarjadnistwje młodostnych na Pchalekowej wotewrěje. Něhdźe 15 młodych ludźi mjez 12 a 34 lětami chce so k wotewrjenskim časam, ale bjez kruteho programa zetkawać. Tuta skupina je ideju kluba pola města přesadźiła a rumnosće wuhotowała. Drježdźanska třěšna organizacija za młodźinske dźěło djo funguje jako nošer. Město Budyšin přewostaja rumnosće, w kotrychž bě raz Smolerjec kniharnja, bjez podruže. W prěnim lěće wobstaća sponsoruje Lions-klub zawodowe kóšty kaž milinu a wodu, pozdźišo přewza to město.


Sport: Nowy trenar za Sokoł Ralbicy/Hórki

Krystof Gloxyn je nowy trenar prěnjeho koparskeho mustwa muži Sokoła Ralbicy/Hórki. Wrotar Serbskeje koparskeje wubranki naslěduje Jiřija Krohmera, kiž je do Ćiska měnił. W zašłej sezonje je Gloxyn Krohmera hižo někotre razy zastupował. Planowane je, zo rodźeny Ralbičan dale aktiwnje hraje a wokrjesneho wyšeho ligista tež trenuje. Mustwowy nawoda Maik Brězan budźe Krystofa Gloxyna jako kotrenar podpěrować.

posledni raz aktualizowane: 06. pražnika 2018, 10:12 hodź.