Powěsće: sobotu, 07.07.2018


Wotpokazuja ličenje mjeńšinow

Rada narodnych mjeńšinow Němskeje wotpokazuje nadal, zo so přisłušnicy awtochtonych mjeńšinow w Zwjazkowej republice liča. Stejnišćo Rady wostawa, zo je to bjez zmysła a zo by so datowemu škitej spřećiwjało. Nastork za reakciju běštej naprašowani zapósłancow AfD w sakskim krajnym sejmje: Jedyn chcyše spušćomne ličby wo Serbach, tamón so wopraša, kelko Sinti a Romow w Sakskej bydli. Centralna rada Sinti a Romow ma žro naprašowanja za rasistiske, a skedźbni na to, zo so wone němskej wustawje spřećiwja. Po wustawje njesmědźa so w Němskej žane etniske daty zběrać.


Nowy jězor jenož za přirodu

Hermanečanski jězor pola Slepoho so wot 17. awgusta tuteho lěta přepławja. Kaž energijowy koncern LEAG zdźěli, njejedna so wo typisku dźěru něhdyšeje wuhloweje jamy, ale wo kumštnje stworjenu wodźiznu za přirodoškit. Jězor njeje za wočerstwjenje a kupanje přistupny. Přisydlenje zwěrjatow a rostlinow přewostajeja přirodźe. Po zakónčenju přepławjenja změje jězor wulkosć 250 hrajnišćow za kopańcu a budźe hač do 25 metrow hłuboki.


Zhromadnje kopańcu hladali

Na WM-party MDRa je wčera wjace hač 350 ludźi do Hórkow přichwatało. Pod hołym njebjom pokazowachu hru Brazilskeje přećiwo Belgiskeje. MDR je so wo techniku a piwo starał. Nimo toho staj sportowej reporteraj MDRa Gert Zimmermann a Ronny Maiwald hru komentowałoj. W połčasu su so serbske spěwy spěwali. Hórčanske towarstwo "Při skale" je so wotydźenja w akciji MDRa při wothłosowanju w interneće přećiwo Ochranowskej wohnjowej woborje přesadźiło.


Słónco, sport a strowota

W Smjerdźečanskim kubłanskim srjedźišću LIPA je so zašły tydźeń 16 šulerjow ze zakładnych šulow na prózdninskim poskitku pod hesłom "Słónco, sport a strowota, su nam stajna dobrota" wobdźěliło. Dźěći zaběrachu so ze strowym zežiwjenjom a nawuknychu, kak sej sam wobjed wariš. Nimo toho steješe sport a kupanje na planje. Dalši tajki kurs přewjedźe LIPA w poslednim prózdninskim tydźenju.


Sej něhdy serbski Lubij wobhladali

Towarstwo přećelow Smolerjec kniharnje je sej wčera na swojim lětušim Smolerjowym dnju do Lubija dojěło. Na wulěće wobhonichu so wo něhdy w Lubiju skutkowacych serbskich spisowaćelach. Tak podachu so na slědy Rudolfa Mjenja, Jurja Wingera, Michała Šewčika a Pawoła Šołty. Při tym wopytachu tři Lubijske cyrkwje a čitachu z listow awtorow. Smolerjowy dźeń přewjedźe towarstwo hižo někotre lěta, zwjetša wokoło Smolerjowych narodnin w juniju.


Serbske koparki sak napraskali

5:0 rěkaše wuslědk po dwójce 35 mjeńšinach w hrě Serbskeje koparskeje wubranki žonow přećiwo wubrance Retoromančankow w Šwicarskej. Serbske koparki su na přeprošenje towarstwa „CulturaBallapeRumantsch" do Šwicarskeje jěli. Wčera wječor wotmě so kulturna wuměna. Nimo Retoromanow a Serbow su tež muscy koparjo Italskeje mjeńšiny Ladinow na zetkanje přijěli. Serbja zaspěwachu spěwy a mějachu měd, twarožk a tykanc z Łužicy jako dar sobu. Dźensa je dalša přećelska hra měšanych mustwow planowana.

posledni raz aktualizowane: 08. pražnika 2018, 20:57 hodź.