Powěsće: štwórtk, 02.08.2018


Imagowa kampanja za Serbow

W Sakskim ministerstwje za wědomosć a wuměłstwo přihotuja imagowu kampanju za Serbow. Tuta ma po cyłej Sakskej wo Serbach informować a za akceptancu serbšćiny wabić. Klětu, nanajpozdźišo 2020, ma hotowa być. Społnomócnjeny za serbske naležnosće w ministerstwje, Stanij Brězan: "W srjedźišću steji rěč. Zo my potom tež na to skedźbnimy, w kotrym kulturnym wobłuku tuta rěč doma je, to je samozrozumliwe. Ale w srjedźišću steji rěč, dokelž wšudźe, tež w Załožbowej radźe, w Domowinje, a Serbskej radźe - wšudźe je hłowny zaměr skrućenje a tež wuwiwanje serbskeje rěče."


Prózdninske twarnišća w šulach

W Kulowje w šulskich prózdninach dale na zakładnej šuli twarja. Lětsa so šulski přitwar ze wšěmi rjadowniskimi rumnosćemi ponowi. We hłownym twarjenju je so rumnosć za hudźbu přetwariła, a z něhdyšich hortowych rumnosćow nastawatej nowej rjadowniskej stwi za temowu a projektowu wučbu. W Slepom nowotwar němsko-serbskeho šulskeho centruma pokročuje. Mjeztym hruby twar za zakładnu a wyšu šulu steji, jenož pola sportownje hišće třěšna konstrukcija faluje. Nowa zakładna šula Slepo ma hižo třěchu krytu a zatwarjene wokna, a su z nutřkownym wutwarom započeli. 24 milionow drohi kompleks ma kónc lěta 2019 dotwarjeny być.


Dwurěčnosć w Parku błudźenkow

W Parku błudźenkow we Wochozach chcedźa hišće wjace za dwurěčnosć činić hač dotal. Kaž předsyda spěchowanskeho towarstwa, Ulrich Klinkert, informuje, přihotuja za spočatk septembra němsko-serbski chórowy festiwal. Aktualnje pokazuja wustajeńcu, kiž je požčonka Serbskeho muzeja. Za spočatk noweje sezony 2019 wuwiwaja swójsku pokazku "Serbske žiwjenje we Wochožanskej wosadźe". Nimo toho planuja přełožk swojeje internetneje strony do serbšćiny.


Swobodne wukubłanske městna

K wčerawšemu spočatkej wukubłanskeho lěta je Budyska agentura za dźěło wjace hač 1.200 swobodnych wukubłanskich městnow w Hornjej Łužicy wozjewiła. Porno tomu pyta pak tež hišće nimale 900 šulskich wotchadnikow wukubłanske městno. Hłowna přičina je, zo powołanske přeće a wotewrjene městno so přeco hromadźe njehodźitej, tohodla tójšto młodostnych hišće žane zrěčenje nima. K najwoblubowanišim powołanjam słušeja předawar, překupc w drobnym wikowanju, kfz-mechatronikar a běrowowy překupc. Za rjemjesło wulki zajim njewobsteji.


Mole při Bjerwałdskim jězoru

W Bjerwałdskim jězoru matej dwě moli tomu zadźěwać, zo so płuwacy mosćik pola Delnjeho Wujězda znowa z pěskom zanjese. Kaž hórnistwowy saněrowar LMBV zdźěli, su sylne wichory w nalěću sedimenty pod mosćik připławili. Wubagrowanje njeměješe dołhodobny wuspěch. Tuž buchu warianty za rozrisanje pruwowane. Faworit je twar molow na woběmaj bokomaj přibrjoha. Z nimaj móhło so tež tomu zadźěwać, zo so přibrjóh wobškodźi.

posledni raz aktualizowane: 02. žnjenca 2018, 08:43 hodź.