Powěsće: wutoru, 07.08.2018


Wudma na Budyšanow wołali

Na spočatku koparskeje hry regionalneje ligi Biskopicy přećiwo Budissy Budyšin sobotu w Biskopicach dóńdźe k antiserbskim parolam. 33-lětny tak mjenowany nawoda Biskopičanskeho fanoweho bloka namołwješe swojich přiwisnikow, na Budyskich přihladowarjow wjackróć ranjace wudmo wołać. Policija podawk z kameru dokumentowaše a personalije škaraka zwěsći. Mjeztym so tež statny škit z podawkom zaběra. - Nawodnistwo Budissy pak je so wčera nawopak tež pola Biskopičanskich přihladowarjow zamołwiło. Pječa su tež Budyscy fanojo Biskopičanskich přihladowarjow ranili.


Produkuja wo wjele wjace napojow hač hewak

Pola hornjołužiskich producentow napojow je produkcija horcoty dla połnje wućežena. W zawodźe za mineralnu wodu we Wopakej su limit hižo docpěli - tam dźěła so tuchwilu 24 hodźin wob dźeń. Wokomiknje wopušći zawod něhdźe třećinu mineralneje wody wjac hač hewak. Tež producent łužiskich płodowych limonadow w Załomju je po słowach swojeho junioršefa hač na hranicu wućeženy. Tam napjelnja něhdźe 90 000 blešow a druhich sudobjow wob dźeń.


Lód w Běłej Wodźe taje - njemóža trenować

Trajna horcota načinja tež Běłowodźanskim lodohokeistam wulke starosće. Dokelž chłódźaki hižo njedočinja, hodźi so w stadionje mjechkeho loda dla lědma hišće trenować. Zašły tydźeń je trening dorostoweho mustwa hižo dospołnje wupadnył. Dorosćeni hrajerjo maja jenož hišće skrótšene treningowe časy. Přichodnu njedźelu chcedźa Běłowodźanscy lodohokejisća přećiwo Berlinej hrać a trjebaja za to nuznje chłódniše wjedro.


Ryby dale hinu w Slěbornym jězoru

W Slěbornym jězoru blisko Łaza ryby dale hinu. Zwjazk wudźerjow jako wotnajer jězora je samo swojich čłonow namołwjał, zahinjene ryby zezběrać a rumować. Tež dalši pomocnicy su witani. Wot srjedź zašłeho tydźenja su tam hižo wjacore centnarje mortwych rybow zrumowali. Přičina njejapkeho mrěća rybow njeje hisće dowujasnjena, najskerje pak je falowacy kislik we wodźe na tym wina.


Chcedźa A4 wuporjedźić

Šoferojo na A4 na směr Drježdźany dyrbja mjez Hornim Wujězdom a Porchowom w přichodnych dnjach z haćenjemi ličić. Tu je so na wjacorych stach metrach škałoba mjez lěwej a prawej jězdnej roztorhnyła. Přez jězdźenje ćežkich nakładnych awtow přez tutu škałobu je so wona rozdrěła a ma so nětko w běhu tydźenja zwuporjedźeć, zdźěli krajny zarjad za dróhotwar.


Pokalne duely w kopańcy jasne

Koparske mustwo Natwara Němske Pazlicy - wokrjesneho pokalneho dobyćerja - smě so w nowej hrajnej dobje na wubědźowanju wo krajny pokal wobdźělić. Tam wočakuja Němske Pazlicy srjedź awgusta Fortunu Trjebin, kotraž hraje w krajnej klasy. Chróšćenjo dyrbja w Oderwitzu nastupić, a Jednota Kamjenc pola VfB Žitawy. Zo njebychu koparjo předaloko jězdźić trjebali a sej jězbne wudawki zalutowali, je Sakski koparski zwjazk prěnje koło po teritorialnych kriterijach wulosował. Cyłkownje wobdźěli so na wubědźowanju 97 koparskich mustwow z cyłeje Sakskeje.

posledni raz aktualizowane: 07. žnjenca 2018, 09:18 hodź.