Powěsće: štwórtk, 09.08.2018


Starosće łužiskich rybarjow

Łužiscy rybarjo a tež sakski krajny rybarski zwjazk liča při tuchwilnej ćopłoće a suchoće z wulkimi stratami při wotłójenju karpow a pstruhow. Tohodla spyta zjednoćenstwo - podobnje ratarjam - próstwu wo narunanje zapodać. Dotal njeje tajke něšto pola rybarjow hišće dawało, tak jednaćel sakskeho krajneho rybarskeho zwjazka Andreas Stummer. Je rybarjam tež ćešo, straty dopokazać, wón praji. Wšako nimaja žane spušćomne ličby k přirunowanju.


Kanclerka přińdźe do Wjazońcy

Zwjazkowa kanclerka Angela Merkelowa wopyta dźensa za tydźeń Hornju Łužicu. Zhromadnje z ministerskim prezidentom Michaelom Kretschmerom budźe wona we wotnožce technologiskeho zawoda Trumpf we Wjazońcy. Kaž firma zdźěli, chce so kanclerka wo dźěle tamnišich přistajenych informować. We Wjazońcy maja na 460 sobudźěłaćerjow, kiž su specializowani na zhotowjenje elektroniskich mašinow a na dźěło z laserowej techniku. Po cyłym swěće ma Trumpf wjace hač 13.500 přistajenych.


Posledni prózdninski tydźeń ze sportom

27 dźěći w starobje sydom do jědnaće lět wobdźěli so na sportowym tydźenju, kiž so tuchwilu w Serbskim kubłanskim srjedźišću LIPA w Smjerdźacej přewjedźe. Nimo sportowych wubědźowanjow su dźěći tež na pućowanja a powučne zarjadowanja prošene. Dźěći přińdu ze šulow w Ralbicach, Chrósćicach a Worklecach, nimo toho z Kulowa a Drježdźan. W Radworju je tutón tydźeń treningowe lěhwo za młodych koparjow, kotrež nawjeduja trenarjo z Lipska. Na nim wobdźěli so wjace hač 40 hólcow.


Zapósłancaj kolesujetaj po kraju

Zapósłancaj sakskeho krajneho sejma Marko Šiman a Alojs Mikławšk wopytataj dźensa firmje w Ralbicach a Prawoćicach, pěstowarnju w Pančicach kaž tež dom swj. Jana w Smječkecach. Tam w Smječkecach nastawaja tuchwilu přidatne terapeutiske rumnosće za zbrašenych, kotřiž njemóža prawidłownje dźěłać. Za to su hižo šěsć přidatnych ludźi přistajili. Zapósłancaj přewjedźetej tajke kolesowarske tury po firmach a zarjadnišćach hižo dźesać lět.


Žana putniska skupina do Czestochowy

Prěni raz po wjele lětach njeputnikuje lětsa žana serbska skupina z Waršawy do pólskeho hnadowneho města Czestochowa. To wobkrući dotalny organizator serbskich skupin, Radworski farar Beno Jakubaš. Za to pak poda so přichodnu njedźelu sydom jednotliwcow z campingowym wozom na puć, zo bychu posledni třidnjowski wotrězk hač do Czestochowy běželi. Tam swjeća na dnju swj. Marije do njebjes spěća přichodnu srjedu dźesaćtysacy Božu mšu. Prěnja serbska skupina je 1973 pod nawodom tehdyšeho Ralbičanskeho kapłana Gerata Wornarja z Waršawy do Czestochowy putnikowała.

posledni raz aktualizowane: 09. žnjenca 2018, 09:09 hodź.