Powěsće: póndźelu, 03.09.2018


Wuspěšny staroměšćanski swjedźeń

Najebać dešćika na soboće su zarjadowarjo Budyskeho staroměšćanskeho festiwala spokojom. Nawoda turistiskeho towarstwa, Dietmar Stange, trochowaše na 20 000 wopytowarjow na cyłym kóncu tydźenja. Jedyn z wjerškow zarjadowanja bě historiska inscenacija na hrodźe w zwisku z tak mjenowanym Budyskim měrom před tysac lětami.


Nowy nawoda ewangelskeje wosady w Rakecach

W Rakecach bu wčera dr. Robert Malink jako nowy farar ewangelskeje wosady zapokazany. Loni w septembru je tam dotalny farar Andreas Kecke wotešoł. Po tym su so wědomje za serbskej fararskej swójbu rozhladowali, praji předsyda cyrkwinskeho předstejićerstwa, Olaf Langner. 42lětny farar dr. Malink je rodźeny Němc, je pak serbsce nawuknył a ma serbsku swójbu. W swojim prědowanju wón tež někotre sady w serbskej rěči praji. Zašłe dźesać lět je wón w Spitzcunnersdorfje skutkował.


Młodźina skutkuje sobu

Młodźina europskich narodnych skupin (MENS) chce klětu swoje seminary wusměrić na temu "Młodźina skutkuje sobu". To rozsudźichu zastupjerjo předsydstwa, kotrymž tež sobustaw serbskeho młodźinskeho towarstwa "Pawk", Jakub Wowčer, přisłuša, zašły kónc tydźenja při wudźěłanju dźěłoweho plana za 2019 w Bratislawje. Tak chcedźa, hladajo na klětuše wólby za europski parlament, w swojich seminarach młodych wobdźělnikow k sobuskutkowanju w towaršnosći a swójskej mjeńšinje pohonjować. Nimo toho přihotuja zastupjerjo předsydstwa tučasnje nazymski seminar, kotryž so započatk oktobra tohorunja w Bratislawje wotměła.


Jubilej Noweho Casnika w Bórkowach

Z hudźbu a pisanym programom woswjećichu sobotu w Bórkowach jubilej delnjoserbskeho tydźenika "Nowy Casnik". Wón běše před 170 lětami - 1848 - prěni raz jako "Bramborski Serbski Casnik" wušoł a słuša dźensa k najstaršim nowinam Braniborskeje. Hižo wjacore lěta wuńdu někotre nastawki tež w němskej rěči. Ličba abonentow wosta w zašłych lětach stabilna, pisa šefredaktor Gregor Wiezorek w jubilejnym wudaću nowiny, a tuchwilu samo zaso trochu přiběra.


W nocy njebudu wjace kamjeń łamać

Firma, kotraž w Plusnikečanskej skale kamjeń łama, je připrajiła, zo najpozdźišo wot 1. oktobra wjace w nocy njedźěła. Tutu koncesiju na wobydlerjow, wobydlersku iniciatiwu a gmejnu Malešecy wozjewi šef firmy štwórtk w Malešecach w rozmołwje, na kotrež je 100 ludźi přišło. Sobu za blidom sedźachu zastupjerjo wokrjesa a hórnistwoweho zarjada. Firma tež slubi, zo nastaji wona hač do oktobra koncept, kak hodźało so prochej zadźěwać.


Wustajenca Irisy Brankačkoweje

Kónc tydźenja je so w Budyskim měšćanskim muzeju wustajeńca Irisy Brankačkoweje "Wo přebrodźenju" rěkow- wotewrěła. Lawdaciju měješe Dr. Marius Winzeler ze Züricha, kiž nawjeduje narodnu galeriju w Praze. Ekspozicija pokazuje wosebje aktualne wolijowe mólby Irisy Brankačkoweje, kiž nastachu w zašłych lětach. Je to zdobom wustajeńca k 60. narodninam wuměłče, kotrež pjatk woswjeći. Wustajeńca je hač do 4.nowembra přistupna.

posledni raz aktualizowane: 03. požnjenca 2018, 09:34 hodź.