Powěsće: pjatk, 07.09.2018


Pjenjezy za digitalizowanje

Zwjazkowe knježerstwo w Berlinje je do swojeho naćiska hospodarskeho plana za klětu 273.000 eurow za digitalizowanje serbskeje rěče zapisało. Kaž zapósłanča Lěwicy Caren Lay wčera zdźěli, sta so to tež na ćišć jeje frakcije. Hižo w zašłosći bě w zwjazkowym etaće tajki podźěl za serbsku rěč w nowych medijach, z aktualnym zrěčenjom wo financowanju załožby pak bě knježerstwo najprjedy na to spušćiło, tak Lay dale. Zdobom žada sej frakcija Lěwicy w Zwjazkowym sejmje, zo měła Załožba za serbski lud w přichodźe wurunanje za stajnje stupace tarifowe a dalše wudawki dóstać.


Ponowja Šulu Ćišinskeho

W třoch wotrězkach chce gmejna Pančicy-Kukow w přichodnych lětach zakładnu Šulu Ćišinskeho dale ponowić. Kaž gmejnska rada wčera jednohłósnje wobzamkny, chcedźa za to 1,3 miliony eurow wudać, z čehož nadźijeja so něhdźe jednoho miliona eurow spěchowanja. Hłownje dźe wo to, we wuchodnym a zapadnym dźělu twarjenja wohnjoškit polěpšić, druhi wuchowanski puć natwarić a za cyły dom pinčne murje izolować. Zwoprawdźić maja so twarske dźěła w času wot nalěća 2020 hač dosrjedź lěta 2022.


Wohnjoškit w Chróšćanskej šuli

Gmejna Chrósćicy inwestuje w swojej zakładnej šuli a horće 120.000 eurow za wohnjoškitne naprawy. Na to su so gmejnscy radźićeljo wčera w Nuknicy dorozumili. Naprawy su trěbne, po tym zo běše krajnorjadny zarjad wšelake wohnjoškitne njedostatki w šulskim kompleksu zwěsćił. Nimo toho předstaji na gmejnskim posedźenju architekt Marko Dźisławk plany za přetwar stareje šule na kulturne a wjesne srjedźišćo. Twarske nadawki su za to hižo wupisali.


Wudworscy rejowarjo w Słowjenskej

29 čłonow serbskeho folklorneho ansambla Wudwor je so wčera na festiwalny kónc tydźenja do Słowjenskeje podało. Jich prěnja stacija je město Celje na wuchodźe kraja. Podobnje kaž tu we Łužicy rozdźěli so festiwal na wjacore městnosće. Dźensa wustupja Wudworscy tež we wokolnych městach Žalec a Petrovče. Sobotu budu mjez druhim w Ljubljanje. Njedźelu so mjezynarodny festiwal w Kamniku zakónči.


Woheń w Kinsporskej holi

W Kinsporskej holi blisko Ćisowa (němsce Zeißholz) je wčera připołdnju woheń wudyrił. Potrjechi to na 140 hektarow w sewjernym dźělu přirodoškitneho pasma. Helikopter wójska je wčera wobory regiona při hašenju podpěrował. W tutym arealu něhdyšeho zwučowanišća wójska leži municija, tohodla so hašenje dliji. Maja pak woheń mjeztym pod kontrolu. Strach za wobydlerjow wokolnych wsow po informacijach krajnoradneho zarjada njewobsteji.

posledni raz aktualizowane: 07. požnjenca 2018, 08:17 hodź.