Powěsće: wutoru, 11.09.2018


Coswig: Štó ma najrjeńšu krónu?

Chóšćanske wjesne towarstwo "Domizna" je wčera swoju žnjensku krónu do Coswiga dowjezło. Tam wubědźuja so čłonojo z 38 dalšimi wobdźělnikami na lětušim sakskim wubědźowanju wo najrjeńšu žnjensku krónu. W přichodnych dnjach je móžno, sej eksponaty w tamnišej ewangleskej cyrkwi wobhladać a za swójskeho faworita hłosować. Nimo publikuma woli wuzwolena jury sobotu dobyćerjow wubědźowanja. Chróšćenjo su před dwěmaj lětomaj wurisanje dobyli, loni so dla folklorneho festiwala njewobdźělichu.


Chrósćicy: Iniciatiwa informowała

Za Serbski sejm je 34 ludźi swoju kandidaturu přizjewiło. 19 kandidatow je z Hornjeje a 15 z Delnjeje Łužicy, tak wólbny nawoda Hagen Domaška. Nětko wólbny wuběrk kandidatow pruwuje, hač smědźa so scyła wolić dać. Tak móhła so doskónčna ličba kandidatow hišće jónu změnić. Přichodny tydźeń chcedźa lisćinu z mjenami wozjewić. Hač do spočatka nowembra změja zapisani wolerjo potom chwile, Serbski sejm w listowych wólbach wolić. Wčera bě iniciatiwa na informaciske zarjadowanje do Chróšćanskeje Krawčikec žurle prosyła.


Nakładnistwo: Turneja zahajena

W Ralbicach je Ludowe nakładnistwo Domowina wčera swoju čitansku turneju zahajiło. Před šulerjemi tamnišeje zakładneje šule předstajichu awtorojo antologiju "Hura, prózdniny!". Mjez druhim su tež čitanja w Drježdźanach, Malešecach a Wojerecach planowane. W rjedźe čitanskeje turneje předstaji so 27. septembra tež klětuša Protyka, kiž da nakładnistwo tuchwilu ćišćeć. Turneja zakónči so kónc septembra z 24. Literarnej kermušku w Radworju.


Hamor: Z gmejnskeje rady

Sakski krajny zarjad za wobchad chce kolesowarsku šćežku zapadnje Wujězda při Sprjewi hač do Lipiny podłu B156 wutwarić. Dale ma so puć w Rychwałdźe a Klětnom ponowić. To praji wčera sobudźěłaćer zarjada na posedźenju Hamorskeje gmejnskeje rady. Wosebje z wutwarom kolesowarskeje šćežki chcedźa docpěć, zo turizm w regionje přiběra.


Budyšin: Maja nowy labor

Wčera su w Budyskej połowanskej akademiji nowe laborowe twarjenje přepodali. Na 1.000 kwadratnych metrach su mjezdruhim nowe wuwučowanske rumy za medicinsku a elektronisku techniku kaž tež za nowu lijernu nastali. Nowotwar płaći cyłkownje 8 milionow eurow. To stej dwaj milionaj eurow wjace, hač bě spočatnje planowane.

posledni raz aktualizowane: 11. požnjenca 2018, 08:23 hodź.