Powěsće: štwórtk, 13.09.2018


Drježdźany: pjenjezy za serbske komuny a image

Serbska rada Sakskeje je so wčera w Drježdźanach zaběrała mjez druhim z naćiskom Krajneho sejma za hospodarske lěto 2019/20. W nim zakótwjene je 300.000 eurow podpěry za dwurěčne komuny a dalše 300.000 za imagowu kampagnu za Serbow. To čłonojo jara witaja, zdźěli po posedźenju předsydka rady, Marja Michałkowa. W tym zwisku wuradźowachu wo dalšich trěbnych krokach. Předstajiła je so wčera tež brošurka z wuslědkami lětušeho wubědźowanja "Rěčam přichilena komuna - Serbska rěč je žiwa". Brošurka přepoda so ministerstwam a komunam.


Berlin: Miliardy za Łužicu

Zwjazkowe knježerstwo chce we Łužicy zasydlić wulkoindustrielnu produkciju baterijow za elektromobilitu a za to cyłkownje jednu miliardu eurow jako spěchowanje k dispoziciji stajeć. To piše „Tagesspiegel" w swojim internetowym wudaću. Iniciatiwu nastorčił je Zwjazkowy hospodarski minister Peter Altmaier. Wotpowědny koncept je wudźěłany a ma so 19. oktobra w kabineće schwalić.


Trjebin: Přesydlenje Miłoraza hač do 2024

Planowanja za přesydlenski areal Miłoraza nětko zaběža a wobydlerski dialog z koncernom LEAG a planowanskim běrowom so zahaji. To wozjewichu wčera w Trjebinje na gmejnskej radźe. Tak so jutře na wobydlerskej zhromadźiznje wuslědki jednanjow za zakładne zrěčenje Miłoraz předstaja. Srjedź nowembra chce ministerski prezident Kretschmer Slepjansku wosadu wopytać. - Wčera pokaza so Trjebinski wjesnjanosta Waldemar Locke tež wotewrjeny za zagmejnowanje Trjebina do wjetšeje komuny, na přikład do Slepoho abo Běłeje Wody - ale jenož z wobydlerskim wotumom.


Wojerecy: Wólby serbskich kandidatow Sakskeje přihotowali

Nowych serbskich zastupjerjow Sakskeje do Rady Załožby za serbski lud woli Zwjazkowe předsydstwo Domowiny 14. decembra. Domowinski prezidij je wčera we Wojerecach naćisk wólbneho porjada wobjednał. - Prezidij je hišć raz přeprosył wšěch zajimcow na konferencu k strukturnemu wuwiću Łužicy dźensa a jutře w Złym Komorowje. Předsyda Dawid Statnik posłownje: "Konferenca je móžnosć, naš přichod aktiwnje wowliwować. Strukturna změna njeje jenož strašny scenarij - ale tež šansa, serbskosć jako zwjazowacy element Łužicy skrućić."


Chelno: Kružny wobchad kónc oktobra hotowy

Při kružnym wobchadźe na B 96 mjez Čornym Hodlerjom a Chelnom twarske dźěła planowiće pokročuja, termin kónc oktobra dodźerža. Tak rěka z krajneho zarjada za wobchad na naprašowanje. Droha je hižo asfaltowana, nětko maja so hišće zbytne dźěła wukonjeć kaž drohu markěrować a wobchadne znamješka připrawić a prowizorisku wobjězdku zaso wotstronić. Wot kónca julija so wobkružny wobchad saněruje, dokelž bě so tam asfalt pukał. Za to wuda Zwjazk wjace hač poł miliona eurow.


Kinspórska hola: 260 hektarow lěsa zničene

Lěsny woheń pola Sepic w Kinspórskej holi je - po nowym rozpłomjenjenju wčera - nětko zaso pod kontrolu. Čerstwe wětry běchu stare žehliwe hnězda znowa zamiškrili, a hač do wječora su je wohnjowe wobory dale hašeć dyrbjeli, wjace hač 100 wobornikow bě zasadźene a tež helikopter. Wot nócneje straže njebuchu dźensa rano nowe wohenje wozjewjene. Hdźež so pali, je něhdyše wojerske zwučowanišćo, štož bój přećiwo płomjenjam dla ewentualnych zbytkow municije w pódźe poćežuje. Policija tuka mjeztym na zapalerstwo.

posledni raz aktualizowane: 13. požnjenca 2018, 08:35 hodź.