Powěsće: pjatk, 14.09.2018


Zły Komorow konferenca

Sakska ministerka za wědomosć a wuměłstwo, Eva-Maria Stangowa, žada sej za strukturnu změnu we Łužicy, zo so Zwjazk wobdźěli a wobydlerjo zapřijeja. Wosebje serbske zajimy měli so w tym zwisku wobkedźbować. To rjekny wčera w Złym Komorowje na konferency, kotruž je Domowina sobu organizowała. Ministerka posłownje: "Tež hdyž su Serbja mjeńšina, maja nazhonjenja, kompetencu a zajim, strukturnu změnu swojeje domizny sobu tworić a charakter Łužicy zdźeržeć. Łužica njeje jako region bjez serbskich stawiznow a kulturneje identity předstajomna. Lětstotki žiwa dwurěčnosć je fascinowace jónkrótne přiznamjo."


Lěkarska praksa w Hodźiju

W Hodźiju změja dale lěkarsku praksu wosrjedź wsy. Dotalny lěkar, dr. Jörg Schwer, drje kónc lěta swoju praksu začini, naslědnik pak je so namakał. Wot spočatka noweho lěta zastara dr. Johannes Kochan pacientow w nowej praksy w samsnym domje. Tuta budźe w přizemju a bjez barjerow docpějomna. Nošer předchadźaceje praksy bě KfH-centrum w Biskopicach. Je to medicinski centrum, kiž zastaruje wosebje ambulantnych dialysowych pacientow a chce so w přichodźe bóle na Biskopicy koncentrować.


Nowa sezona za "Liški"

Lodohokejisća z Běłeje Wody startuja dźensa wječor do noweje sezony w druhej Zwjazkowej lize. "Łužiske liški" hraja k zazběhej doma přećiwo "Wjelkam" z Freiburga. Chowancy noweho trenarja Coreya Neilsona startuja z jara młodym mustwom, kiž bu z někotrymi nazhonitymi hrajerjemi zesylnjene. Zaměr Bělkowčanow je, playoff-hry direktnje docpěć, zo njebychu trjebali so z bojom přećiwo zestupej bědźić.


Proces awtowi pašowarjo so započał

Na Budyskim krajnym sudnistwje mataj so wot wčerawšeho pašowarjej awtow za swoje njeskutki zamołwić. Polakaj staj prawdźepodobnje čłonaj organizowaneje kriminelneje cwólby. Statne rěčnistwo jimaj wumjetuje, zo staj před štyrjomi lětami, zhromadnje z druhimi, we wjacorych hornjołužiskich městach znajmjeńša 20 awtow pokradnałoj. Z pomocu jeju slědow DNA buštaj wot kriminalneje policije wuskušenaj. Njehladajo na to, staj tež wčera, kaž hižo při dotalnych přesłyšowanjach, swoje njeskutki zaprěłoj.


Konjacy turněr w Hórkach a pomoc Benej w Halštrowje

Za jubilejny 25. jěchanski turněr konjaceho sportoweho towarstwa "Při Klóšterskej wodźe" Pančicy-Kukow kónc tydźenja w Hórkach je 122 jěcharjow z 200 konjemi přizjewjene. Pytaja mjez druhim za sakskim mištrom w přezpólnym jěchanju U16 na ponijach. Nimo toho móža so jěcharjo, pomocnicy a wopytowarjo wobdźělić na akciji k pytanju darićela rodowych bańkow za 13-lětneho Bena z Halštrowa. Hólčec je k druhemu razej na leukemiju schorjeł.

posledni raz aktualizowane: 14. požnjenca 2018, 09:33 hodź.