Powěšće: wutoru, 02.10.2018


Domowina a Załožba informujetej w Pančicach-Kukowje

W Pančicach-Kukowje informuja dźensa wječor Domowina, Załožba za serbski lud a Sakska serbska rada wo swojim dźěle. Zdobom chcedźa so institucije wo idejach a přećach ludnosće wobhonić. Direktor załožby Jan Budar wuzběhnje, zo chcedźa to w zwisku z wólbami do noweje załožboweje rady činić a tak nowych kandidatow wabić. Zdobom chcedźa dóstać nowe impulsy, što ma so w přichodźe bóle wobkedźbować.


Dowólbny wjeršk w Njebjelčicach

Na dowólbnym wjeršku po puću k "Serbskemu sejmej" sobotu w Njebjelčicach je so něhdźe 50 hosći wobdźěliło. To trochuje wólbny nawoda, Hagen Domaška. W dopołdnišich dźěłarničkach su zwučowali, kak so při namakanju rozsudow konsens twori. Prašenje, wo kotrymž diskutowachu, bě na přikład, hač měł so zakónčacy termin wólbow - 3. nowembra - hišće raz přestorčić abo nic. Wuslědk diskusije bě, zo termin wostanje. Popołdnju so kandidaća předstajichu. Z bjesadnym a hudźbno-spěwnym wječorom so zarjadowanje skónči.


Budyska wohnjowa straža so powjetši

Twarski wuběrk Budyšina je wčera nadawkaj za rozšěrjenje wohnjoweje straže w Strowotnej studni wudał. Tam ma nastać dwuposchodowy přitwar z dwěmaj garažomaj. Tón je nuznje trěbny, dokelž ma Budyska wohnjowa wobora tuchwilu za swoje 13 jězdźidłow jenož 10 městnosćow, štož njewotpowěduje wěstotnym postajenjam.


Płataja drohi w Budyšinje

W přichodnych dnjach so w Budyšinje asfaltowe drohi płataja. Dohromady so na 11 kilometrow škałobow na pućach zalěpja. Štwórtk chcedźa z dźěłom započeć a dyrbja w běhu pjeć dnjow zakónčene być. Za to pak je suche wjedro trěbne. Šoferojo dyrbja z tym ličić, zo so wobchad na tutych městnach krotkodobnje haći. Mjez druhim dyrbja so Nowoměšćanska, Walska a Sydlišćowa płatać.


Kniha ze zwukopisakom nětko na předań

Prěnja serbska kniha za tak mjenowany słuchopisak je nětko wušła. Wo tym informuje Ludowe nakładnistwo Domowina. Papjercowa kniha "Što tam łazy, běha, lěta" hodźi so jako normalna samostatna kniha wužiwać. Přidatnje móža so z pomocu słuchopisaka BOOkii tež wšelake wěcy přečitać a zwuki wothrawać dać. Je to druhi nakład přirodoweje knihi wot Madleny Nasticcyneje z lěta 2001, kotraž bě dołho wupředata.


Mikławšk direktny kandidat

Ze 100% hłosow čłonow CDU we swojim wólbnym wokrejsu bu Alojs Mikwawšk jako direktny kandidat za wólby do krajneho sejma woleny. Jeho wólbny wokrjes wopřija mjez druhim dwurěčne wsy gmjenskeho zwjazka Při klóšterskej wodźe. Posłownje praji wón serbsce:"Bych so wjeselił, hdyž bych dale móžnosć dostał, našu domiznu w krajnym sejmje zastupować a na dobro Serbow a Łužicy skutkować".

posledni raz aktualizowane: 02. winowca 2018, 08:57 hodź.