Powěsće: štwórtk, 04.10.2018


Radwor: Běh wo pokal zbóžneho Alojsa Andrickeho

Na 250 ludźi je sej wčera na prěni wopomnjenski běh wo pokal zbóžneho kapłana Alojsa Andrickeho při Radworskim sportnišću dojěło. Mjez nimi bě 150 běharjow a běharkow mjez 6 a 84 lětami. Po wubědźowanju na wšelakich distancach a w starobnych skupinach bě wšo hromadźe 18 dobyćerjow. Běh běše zhromadna akcija Towarstwa Cyrila a Metoda, Radworskeje skupiny CDU, gmejny, sportoweho towarstwa a młodźinskeho kluba. Lětsa w februarje běše tomu 75 lět, zo bu Alojs Andricki w Dachauje zamordowany.


Domowina: Dotal wjac hač 200 naprašnikow wotedate

Wobšěrne a anonymne naprašowanje čłonow serbskich towarstwow a zwjazkow, kotrež přewjedźe so w nadawku Domowiny, je dotal wjace hač 175 ludźi online wupjelniło. To zdźěli nam rěčnica Domowiny, Borbora Felberowa. Tež analogne naprašniki so wužiwaja - někak 30 čłonow serbskich towarstwow a zwjazkow je swoje wupjelnjene naprašniki w zalěpjenej wobalce w zarjedźe Domowiny wotedało.


Kamjenej: Wo najruniše brózdy so prócowali

W Kamjenjej pola Radworja prócowaše so wčera popołdnju 15 traktoristow wo runu brózdu. Z wulkim traktorom a dwěmaj radlicomaj woraše Reiner Wierig z Łomska najlěpje - na małym traktoru z jednej radlicu pak bě Radworčan Gerat Wjesela najlěpši. Běše to 12.Kamjenjanske woranje wo najrunišu brózdu, kotrež je sej wčera nimale 200 zajimcow wobhladało.


Němcy: Dźakowanje jako swjedźeń

Składnostnje dnja Němskeje jednoty su wčera w Němcach wobydlerjo zhromadnje swjećili. Přeprošeni buchu wot wjesneho kluba zhromadnje z Němčanskej młodźinu. Ze zhromadnej božej słužbu w kapałce swjedźeń zahajichu. W domje dobrowólneje wohnjoweje wobory buchu po tym wšitcy pohosćeni a sej na historiske měrliwe zjednoćenje před 28 lětami připiwachu. Wjesny klub a wjesna młodźina chcyštej so tak pola wobydlerjow za aktiwnu pomoc při wjesnym swjedźenju a młodźinskich zarjadowanjach podźakować.


Budyšin: Nadróžne zašlahanja w starym měsće

Dźensa a jutře so na twarnišću při Bórklinje w Budyšinje stacionarny kran natwari. Tohodla so puć mjez Mnišej hasu a Wulkej Bratrowskej kompletnje zašlaha. To zdźěli měšćanski zarjad. Wulka Bratrowska a Budyski hród hodźitej so w tutym času jenož přez Hrodowsku a Hrodowske hrjebje docpěć.

posledni raz aktualizowane: 04. winowca 2018, 10:08 hodź.